MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C9B099.081A8390" Tento dokument je webová stránka tvořená jedním souborem, rovněž nazývaná soubor webového archivu. Zobrazí-li se tato zpráva, znamená to, že prohlížeč nebo editor nepodporuje soubory webových archivů. Stáhněte si prohlížeč, který podporuje webový archiv, například aplikaci Windows® Internet Explorer®. ------=_NextPart_01C9B099.081A8390 Content-Location: file:///C:/23195AE9/20090222A_VHzpravaocinnosti.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Zpráva o činnosti

Zpráva o činnos= ti za rok 2008

 

V kalendářním roce 2008 se aktivity občanského sdružení v porovnání s předchozím obdobím významně rozšířily. Aktivity sdružení byly v průběhu roku řízeny výborem sdružení – jeho činnost je dokumentována v zápisech z jednání výbor= u. V této zprávě jsou shrnuty základní oblasti, kterými se výbor zabýval.

Na rozdíl od předchozích let je zpráva zpracov&aacut= e;na za uplynulý kalendářní rok a ne za rok školní. Touto změnou se přizpůsobujeme obvyklým zvyklostem jiných občanských sdružení a dalších neziskových i jiný= ch organizací. Změna znamená i zjednodušení a zpřehlednění předkládaných informac&iac= ute; díky souladu období hodnoceného ve Zprávě o činnosti s obdobím účetním resp. daňovým. Na činnost sdružení z hlediska obsahového a věcného nemá uvedená změ= na žádný vliv.   

Základní informace o sdružení jsou uvedeny na webových stránkách sdružení www.ssshk.wz.cz a v profilu sdružení, který je součástí přílohy této zprávy.<= o:p>

 

Konkrétní aktivity

 

...= co jsme dělali …a co dělat budeme …

 

Divadlo

Rok 2008 byl pro divadelní soubor i pro celé sdružení vstupem do nové etapy. Díky úspěšnému společnému vystoupení dětského divadelního souboru Slunovrat a cimbálové muziky Hradišťan v sále hradecké Filharmonie jsme se prezentovali širší veřejnosti. Uspořádání této akce nám otevř= elo cestu k dalším podobným uměleckým akcím, ale také dveře ke sponzorům a dalš&iacu= te;m partnerům, kteří nám mohou pomoci. Příkladem navázaného uměleckého partnerství je zahájená spolupráce s divad= lem Jesličky, kde děti vystoupily s vánočním představením, ale také pokračující kontakty s hradeckou Filharmonií, se kterou připravujeme další projekt. Soubor dále úspěšně vystoupil na vernisáži výstavy na obecním úřadu v Býšti a s krátkým programem také na ekologické konferenci pro učitele z východočeského regionu.

V rámci projektu jsme z finančních příspěvků a darů financovali především všechny náklady související s vystoupením ve Filharmonii (kostýmy, rekvizity, honorář Hradišťanu, propagaci, dokumentaci, …). Dále jsme pro potřeby divadelního souboru pořídili mobilní audio systém, videokameru, hudební nástroje, apod.

Více informací najdete na webových stránkách sdružení v sekci Projekty a na samostatném profilovém listu projektu, který je součást&iacut= e; přílohy této zprávy.

 

Canisterapie=

Po dobrých zkušenostech z minulých let pokračoval projekt Canisterapie. V roce 2008 se děti setkaly s psími kamarády celkem jedenatřicetkrát. Do projektu se zapojilo celkem 52 dětí v rámci skupinové i individuální terapie.  Měřítkem úspěšnosti projektu jsou i pozitivní hodnocení dětí, jejich rodičů, pedagogů i terapeutky.

Více informací najdete na webových stránkách sdružení v sekci Projekty a na samostatném profilovém listu projektu, který je součást&iacut= e; přílohy této zprávy.

 

 

Hřiště <= /span>

Od jara 2008 se naplno začal využívat sportovní miniareál v atriu mezi školními budovami, vybavený z prostředků získaných sdružením v roce 2007. Slavnostního otevření miniareálu se v rámci oslav Dětského dne zúčastnil i zástupce společnosti T-Mobile, která poskytla finanční prostředky na tento projekt.

Více informací najdete na webových stránkách sdružení v sekci Projekty.

 

Snoezelen

Snoezelen je novým projektem, kterým chceme postupně vytvořit podmínky pro rehabilitaci pro žáky přímo v budově školy. V rámci projektu Relaxační a stimulační terapie Snoezelen vybudujeme speciální terapeutickou místnost, která bude využívána v rámci terapie Snoezelen dětmi s mentálním a kombinovaným postižením. =

Projekt je finančně náročný a předpokládáme, že jeho realizace bude trvat 2-3 rok= y. Na realizaci projektu se budeme v dalším období snažit získávat finanční zdroje od nadac&iac= ute; a dalších sponzorů. V roce 2008 jsme zahájili projektovou přípravu.

Více informací najdete na samostatném profilovém listu projektu, který je součástí přílohy této zprávy.

 

Projekt „Žijeme mezi vámi“

Multikulturní den „Žijeme mezi vámi“ pomohl přiblížit romskou kulturu českým i romsk&yacut= e;m dětem a prolomit vzájemné bariery, pochopit Rómy = jako národ s jeho historickými a kulturními kořeny, seznámit se s jejich folklórem a tradicemi.=

 

Ostatní aktivity=

Díky financím z členských příspěvků= ; a ze sběrových aktivit výbor podporuje formou drobný= ;ch odměn a finančních příspěvků mnoho aktivit, které jsou pořádány pro děti v rámci školy.

Fotografie z těchto aktivit jsou zveřejněny na webových stránkách školy ww= w.specialnihk.cz.

 

Asistence

Výbor spolupracoval s ředitelstvím školy a Speciálním pedagogickým centrem na koordinaci řešení problematiky asistentů pro handicapované děti. Situaci je pro nejbližší dobu stabilizovan&aacu= te;.

 

Školská rada

Zástupci výboru působili v roce 2008 ve Školské rad= 3;. Zápisy z jednání školské rady jsou k dispozici na webových stránkách školy.

 

Finanční a materiáln&iac= ute; prostředky

 

= 230; z čeho financujeme naše projekty …

 

Získávání finančních a materiálních prostředků nad rámec členských přípěvků pro zlepšení podmínek žáků speciálních škol je jedním z cílů= ; sdružení.

 

 

 

Veřejné instituce a nadace

Aktivity sdružení byly z grantových a nadačních zdrojů podpořeny celkovou částkou 136.100 Kč od těchto organizací: Magistrát města Hradec Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Nadace Pangea.

  

Při podávání žádostí o finančn&iac= ute; příspěvky výbor úzce spolupracuje s pedagogy speciální školy, protože efektivn&i= acute; využití finančních prostředků není možné bez profesionálně zajištěnýc= h, dlouhodobě prováděných a přínosný= ;ch přiměřených aktivit zaměřených na žáky speciálních škol. Pouze projekty založené na uvedených principech mají opodstatněný smysl a te= dy i šanci na získání dotace.

 

Podnikatelské subjekty

Výbor oslovil přibližně 40 podnikatelských subjektů se žádostí o finanční nebo materiáln&iac= ute; prostředky. S oslovenými firmami jsme uzavřeli smlouv= y (formou darovacích smluv nebo smluv o reklamě) v celkové výši 182.000 Kč. Našimi partnery v roce 2008 byly společnosti: GRACÍK s.r.o., T-MAPY spol. s r.o., Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s., International Power Opatovice, a.s., Chládek a Tintěra, Pardubi= ce, a.s., HAVEX - auto s.r.o., BONET s.r.o., GIST, s.r.o., DERS s.r.o., STAVOLA= ND, spol. s r.o., QUELLE s.r.o., POPR spol. s r.o., Marius Pedersen a.s., AGI HK spol. s r.o.

 

V oslovování podnikatelských subjektů budeme dále pokračovat. Naší snahou je navázat s komerčními firmami dlouhodobá partnerství,= aby bylo zajištěno průběžné financován&i= acute; aktivit sdružení.

 

Soukromí dárci<= /o:p>

Výbor sdružení se nezaměřuje na oslovování so= ukromých osob se žádostí o sponzorské příspěvky, přesto sdružení z tohoto zdroje získalo finanční prostředky ve vý#= 3;i 22.000 Kč od těchto soukromých dárců: Petr Kot= ing, Jan Vaněk, Stanislav Kvasničák, Tomáš Pět= ivoký, Pavel Zahálka.

 

Členské příspěvky

Členské příspěvky od rodičů žáků pova&#= 382;uje výbor za doplňující zdroj financí pro činnost sdružení. Významnější p= 45;ínos rodičů z pohledu finančního spatřuje výbor ve využití kontaktů jednotlivých rodičů na komerční firmy.

Pro podání žádostí o dotace je v mnoha případech nutné spolufinancování – z toho důvodu výbor částku vybranou za členské příspěvky zčásti ponechal = pro potřeby podávání žádostí o dot= ace a zčásti ji použil na financování výdajů dle rozhodnutí třídních učitelů, kteří dostali pro své tří= dy  část peněz odpovídající počtu žáků ve třídě.       

 

Ostatní příjmy<= o:p>

Nezanedbatelné byly v roce 2008 příjmy z dobrovolného vstupn&eacut= e;ho na vystoupení divadelního souboru Slunovrat ve Filharmonii a = za sběr papíru a dalších sběrových položek.

 

Jiná podpora

Kromě výše uvedených firem a jednotlivců nás podpořilo i mnoho dalších příznivců, nejčastěji formou bezplatných nebo se slevou poskytnutých služeb: Filharmonie Hradec Králové, Divadlo Jesličky, Creditinfo Czech republic, s.r.o., Radio OK, Český rozhlas Hradec Králové, POLO CATERING spol.= s r.o., Steeve – Štěpán Soukeník, Mgr. Lenka Vejsová - NELLA, Ladislav Pekáč – P.G.S.

 

Propagace

 

...= jak se prezentujeme …

 

Výbor o svých aktivitách informuje jak členy sdružen&iacu= te;, tak veřejnost.

 

Webové stránky<= /o:p>

Aktivity sdružení jsou dostupné na webových stránkách (www.ssshk.wz.c= z). Na podzim 2008 jsme začali připravovat nové webové stránky. Jejich dokončení a spuštění plánujeme do konce března 2009.

 

Profil sdružení a letáky o projektech

Aktualizovali jsme propagační materiály, které používáme při jednání s potenciálními sponzory.

 

Propagační DVD

Vystoupení v hradecké Filharmonii jsme využili k vytvoření propagačního DVD, které obsahuje video a foto dokumentaci ze společné akce dětského divadelního souboru Slunovrat a Hradišťanu. DVD slouží nejen jako dokument a vzpomínka na uskutečněnou akci, ale také jako jeden z propagačních materiálů.

 

Periodika

O aktivitách sdružení vyšly v souvislosti s vystoupením v hradecké Filharmonii člá= ;nky v tisku – deník Dnes, Hradecký deník, Učitelské noviny, U nás v kraji.

 

Informační panely 

O vybraných aktivitách informuje výbor prostřednictvím informačních panelů umí= stěných ve vstupní hale školy.

 

Administrativní oblast

 

...= bez toho to také nejde …

 

Výbor v nezbytné míře zajistil i provozní činnosti, nutné pro fungování sdružení= ;.

 

Bankovní účet

Bankovní účet je veden u Raiffeisenbank jako transparentní účet, tzn. kdokoliv má možnost sledovat stav účtu a tedy kontrolovat hospodaření výboru na www.ebanka.cz.

 

Účetnictví

Hospodaření sdružení je vedeno v souladu se zákony. Daňov&= eacute; přiznání za hospodářský rok 2008 bude dokončeno do konce března 2009. Předpokládáme,= že sdružení nebude platit žádnou daň z příjmů. Podrobnosti o hospodaření jsou uvedeny ve Zprávě o majetku a hospodaření, kter&aac= ute; je přílohou této zprávy.

 

Kontakty

Kdokoliv ze členů sdružení se může obrátit na členy výboru – osobně, telefonicky přes sekretariát školy, na e-mailové adrese sdruzeni.spsk@seznam.cz, příp. s využitím kontaktů uvedených na www.ssshk.wz.cz nebo v zápatí tohoto dokumentu.

 

Závěr

 

... stručné ohlédnutí …

 

Rok 2008 byl pro sdružení velmi úspěšný jak z hlediska splnění krátkodobých cílů, tak z hlediska naplňování dlouhod= obého záměru, kterým je vytváření podmínek pro začlenění hendikepovaných děětí do společnosti po ukončení školní docházky. V roce 2008 jsme pro naplněn&= iacute; tohoto záměru vytvořili dobré výchozí podmínky díky navázání mnoha nový= ch kontaktů s veřejnými institucemi, s komerčními firmami a s mnoha jednotlivci. Věříme, že navázané kontakty využi= jeme v dalším období pro realizaci projektů, prostřednictvím kterých dokážeme dlouhodob&y= acute; záměr uskutečnit.

 

Závěrem děkuji sponzorům a všem lidem, kteří se na činnosti sdružení podíleli a bez jejichž podpo= ry by nebylo možné žádnou z aktivit sdružení realizovat. Zároveň se upřímně těším se další spolupráci. V roce 2009 budeme pokračovat ve všech projektech a aktivitách popsaných v této zprávě. Pevně věřím, že i rok 2009 b= ude stejně úspěšný jako ten předchozí.=

 

Přílohy:        Profil sdružení a profily projektů Divadlo, Snoezelen a Canistera= pie

&n= bsp;            = ;      Zpráva o majetku a hospodaření

 

V Hradci Králové 22.2.2009          =   

 

 

Ing. Pavel Zahálka   

předseda sdružení

------=_NextPart_01C9B099.081A8390 Content-Location: file:///C:/23195AE9/20090222A_VHzpravaocinnosti_soubory/themedata.thmx Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: application/vnd.ms-officetheme UEsDBBQABgAIAAAAIQCCirwT+gAAABwCAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbKyRy2rDMBBF 94X+g9C22HK6KKXYzqJJd30s0g8Y5LEtao+ENAnJ33fsuFC6CC10IxBizpl7Va6P46AOGJPzVOlV XmiFZH3jqKv0++4pu9cqMVADgyes9AmTXtfXV+XuFDApmaZU6Z45PBiTbI8jpNwHJHlpfRyB5Ro7 E8B+QIfmtijujPXESJzxxNB1+SoLRNegeoPILzCKx7Cg8Pv5DCSAmAtYq8czYVqi0hDC4CywRDAH an7oM9+2zmLj7X4UaT6DF9jNBDO/XGD1P+ov5wZb2A+stkfp4lx/xCH9LdtSay6Tc/7Uu5AuGC6X t7Rh5r+tPwEAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAKXWp+fAAAAANgEAAAsAAABfcmVscy8ucmVsc4SP z2rDMAyH74W9g9F9UdLDGCV2L6WQQy+jfQDhKH9oIhvbG+vbT8cGCrsIhKTv96k9/q6L+eGU5yAW mqoGw+JDP8to4XY9v3+CyYWkpyUIW3hwhqN727VfvFDRozzNMRulSLYwlRIPiNlPvFKuQmTRyRDS SkXbNGIkf6eRcV/XH5ieGeA2TNP1FlLXN2Cuj6jJ/7PDMMyeT8F/ryzlRQRuN5RMaeRioagv41O9 kKhlqtQe0LW4+db9AQAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAa3mWFoMAAACKAAAAHAAAAHRoZW1lL3Ro ZW1lL3RoZW1lTWFuYWdlci54bWwMzE0KwyAQQOF9oXeQ2TdjuyhFYrLLrrv2AEOcGkHHoNKf29fl 44M3zt8U1ZtLDVksnAcNimXNLoi38Hwspxuo2kgcxSxs4ccV5ul4GMm0jRPfSchzUX0j1ZCFrbXd INa1K9Uh7yzdXrkkaj2LR1fo0/cp4kXrKyYKAjj9AQAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEADMkDJ6gG AABhGwAAFgAAAHRoZW1lL3RoZW1lL3RoZW1lMS54bWzsWU9vHDUUvyPxHay5t9lNdtNs1E2V3ewS SNNG2W1Rj94Z74wbz3hke5PuDbVHJCREQSBRCU4cEFCplbiUE+KTBIqgSP0KPNszs+PspEnaCCro HpIZ++f3/z0/ey5fuRMztE+EpDxpe/WLNQ+RxOcBTcK2d2PYv7DiIalwEmDGE9L2pkR6V9befusy XlURiQmC9YlcxW0vUipdXViQPgxjeZGnJIG5MRcxVvAqwoVA4AOgG7OFxVpteSHGNPFQgmMgu80V 3UcSB1N0fTymPvHWcg49BmwSJfWAz8RA0yfZsi2c+IT9/PUvXxh8sFfXKDmVXSbQPmZtDxgG/GBI 7igPMSwVTLS9mvl5C2uXF/BqtoipY9aW1vXNL1uXLQj2Fg1PEY4KpvV+o3Vpo6BvAEzN43q9XrdX L+gZAPZ90NbKUqbZ6K/UOznNEsg+ztPu1pq1hosv0V+ak7nV6XSarUwWS9SA7GNjDr9SW26sLzp4 A7L45hy+0VnvdpcdvAFZ/PIcvn+ptdxw8QYUMZrszaG1Q/v9jHoBGXO2WQlfAfhKLYPPUBANRYRp FmOeqBfFW4xvc9EHkAYzrGiC1DQlY+xDSHdxPBIUayZ4leDSjB3y5dyQ5oekL2iq2t57KYb0mNF7 /uS7508eocO7jw/v/nh4797h3R8sIWfVJk7C8qpn33z814MP0J+Pvnp2/9NqvCzjf/v+w19/+qQa CCk0E+fpZw9/f/zw6ecf/fHt/Qr4usCjMnxIYyLRNXKAdnkMihmruJKTkTjbimGEaXnFehJKnGDN pYJ+T0UO+toUs8w7jhwd4lrwpoASUgV8Z3LbEXgQiYmiFZy3otgBbnPOOlxUWmFL8yqZeThJwmrm YlLG7WK8X8W7ixPHv71JCvUzD0tH8W5EHDF3GE4UDklCFNJzfI+QCu1uUerYdZv6gks+VugWRR1M K00ypCMnmmaLNmkMfplW6Qz+dmyzfRN1OKvSeoPsu0jICswqhB8S5pjxHTxROK4iOcQxKxv8KlZR lZCDqfDLuJ5U4OmQMI56AZGyas11AfqWnL6FoWpVun2bTWMXKRTdq6J5FXNeRm7wvW6E47QKO6BJ VMa+K/cgRDHa4aoKvs3dDNHv4AecHOvum5Q47j65GtygoSPSLED0zERoX0K5dipwTJMXlWNGoR7b GDi/cgwF8OmXDyoi63UtxOuwJ1VlwuaR8nsc7mjR7XIR0Ne/5m7gSbJDIMznN543JfdNyfX+8yX3 uHw+baGd1VYou7pvsI2xaZPjF3bJY8rYQE0ZuSpNoyxhrwj6MKjXmuMiKU5OaQSPWW13cKHAZg0S XL1PVTSIcApNdt3TREKZkQ4lSrmEA54ZrqSt8dCoK3s8bOqDg60JEqttHtjhJT2cnw8KMmbHCc1B NGe0pAmcltnSpYwoqP0yzOpaqFNzqxvRTLlzuBUqgx/nVYPBwprQhCBoXcDKy3Bg16zhcIIZCbTd 7f6bu8V44TxdJCMckMxHWu95H9WNk/JYMbcCEDsVPtKHvROsVuLW0mRfgdtpnFRm1ziGXe69V/FS HsEzL+ncPZKOLCknJ0vQQdtrNRebHvJx2vbGcK6FxzgFr0vd92EWwk2Rr4QN+xOT2WT5zJutXDE3 CepwXWHtPqewUwdSIdUGlpENDTOVhQBLNCcr/2ITzHpeCthIfwkpllYgGP41KcCOrmvJeEx8VXZ2 aUTbzr5mpZRPFBGDKDhAIzYRuxjcr0MV9AmohOsJUxH0C9ynaWubKbc4Z0lXvsUyODuOWRrhrNzq FM0z2cJNHhcymLeSeKBbpexGubOrYlL+nFQph/H/TBW9n8BtwVKgPeDDva7ASOdr2+NCRRyqUBpR vy+geTC1A6IF7mRhGoIKbpfNf0H29X+bc5aGSWs49KldGiJBYT9SkSBkB8qSib4TiNWzvcuSZBkh E1ElcWVqxR6RfcKGugYu673dQxGEuqkmWRkwuKPx575nGTQKdZNTzjenhhR7r82Bf7rzsckMSrl1 2DQ0uf0LESt2VbveLM/33rIiemLWZjXyrABmpa2glaX9S4pwxq3WVqw5jRebuXDgxXmNYbBoiFK4 80H6D+x/VPjMfqXQG+qQ70JtRfDBQRODsIGovmAbD6QLpB0cQeNkB20waVLWtFnrpK2Wb9bn3OkW fI8YW0t2Gn+f0dhFc+ayc3LxPI2dWdixtR071tTg2aMpCkPj/DBjHGO+cZW/QPHRbXD0BtzxT5iS Jpjg25LA0HoOTB5A8luOZuna3wAAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAA3RkJ+2AAAAGwEAACcAAAB0 aGVtZS90aGVtZS9fcmVscy90aGVtZU1hbmFnZXIueG1sLnJlbHOEj00KwjAUhPeCdwhvb9O6EJEm 3YjQrdQDhOQ1DTY/JFHs7Q2uLAguh2G+mWm7l53JE2My3jFoqhoIOumVcZrBbbjsjkBSFk6J2Ttk sGCCjm837RVnkUsoTSYkUiguMZhyDidKk5zQilT5gK44o49W5CKjpkHIu9BI93V9oPGbAXzFJL1i EHvVABmWUJr/s/04GolnLx8WXf5RQXPZhQUoosbM4CObqkwEylu6usTfAAAA//8DAFBLAQItABQA BgAIAAAAIQCCirwT+gAAABwCAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10ueG1s UEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAKXWp+fAAAAANgEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAAKwEAAF9yZWxzLy5yZWxz UEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAGt5lhaDAAAAigAAABwAAAAAAAAAAAAAAAAAFAIAAHRoZW1lL3RoZW1l L3RoZW1lTWFuYWdlci54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEADMkDJ6gGAABhGwAAFgAAAAAAAAAAAAAA AADRAgAAdGhlbWUvdGhlbWUvdGhlbWUxLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQAN0ZCftgAAABsBAAAn AAAAAAAAAAAAAAAAAK0JAAB0aGVtZS90aGVtZS9fcmVscy90aGVtZU1hbmFnZXIueG1sLnJlbHNQ SwUGAAAAAAUABQBdAQAAqAoAAAAA ------=_NextPart_01C9B099.081A8390 Content-Location: file:///C:/23195AE9/20090222A_VHzpravaocinnosti_soubory/colorschememapping.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml ------=_NextPart_01C9B099.081A8390 Content-Location: file:///C:/23195AE9/20090222A_VHzpravaocinnosti_soubory/header.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"

 

Občanské sdružení rodičů

při Speciálních školách

 

        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;    

 

 

Občanské sdružení rodičů při Speciálních = školách

Hradecká 1231=

Hradec Králov= é 500 03

www.ssshk.wz.cz=

IČ: 27005356

Bankovní spojení: 2339474001/5500

 

 

1/5

 

------=_NextPart_01C9B099.081A8390 Content-Location: file:///C:/23195AE9/20090222A_VHzpravaocinnosti_soubory/image001.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/4QAWRXhpZgAATU0AKgAAAAgAAAAAAAD//gAXQ3JlYXRlZCB3 aXRoIFRoZSBHSU1Q/9sAQwABAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEB AQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEB/9sAQwEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEB AQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEB/8AAEQgBLAEsAwEiAAIRAQMRAf/E AB4AAQACAgIDAQAAAAAAAAAAAAAJCgcIAwYBAgUE/8QARBAAAQQCAgEDAgMDCAkEAAcAAQIDBAUA BgcREggTIQkxFBVBIlFhFhk4VneWttcjMjNCUnFygZEXJGKhNFOSscHR8P/EAB4BAQACAgIDAQAA AAAAAAAAAAAICQYHBQoBAwQC/8QATBEAAQQBAwICBAgJCAoCAwAAAgEDBAUGAAcRCBITIQkUMUEV GSJRYWen5hYYIzJCR3GHxiQ3V3aRsbTUMzQ4Q1JicoGTlBclg6Hw/9oADAMBAAIRAxEAPwDbDGMZ 1V9dljTGMY00xjGNNMYxjTTGMY00z2UpSz5LUVK6A7UST0kBIHZ+fgAAfuAAz1xjleOOfL28e7lO eF/7cr/aunCc88efmnPv4XjlP+/Cc/sTX71Vk1MBuy9hZhuLW37yR5JbUhQQA6R/sy4okNhXRWEq KewO8/Bmxfpz9Rm4en3bo9rSynZGvTJKPz2hcecbgy0ue1HXPWhlCnXZUOKHDHQFBKlHxP37yzPw /wAu6lzLptXt+qWDcmLPjNuuRVqbbnQ1K7HtTIfurfjLJSShL4StSelAdfOS46fOm/Dd/o8qLE3b PEcsrm0cm4vNw1q2cejIqD8I1k8cuqlmRVJRR5v1Jt6I4SA53gTTrkXd89/8s2QfjSpO1wZRi88/ DiZJDy1ysBmQqKSQLGEuL2fqklERVZc9cNqUCKTfaYuNhUNxl0jGSc+LL+uz7N/v7qOvxiH1QfaB 9ydUt8ZdIxj4sv67Ps3+/unxiH1QfaB9ydUt8ZdIxj4sv67Ps3+/unxiH1QfaB9ydUt8ZdIxj4sv 67Ps3+/unxiH1QfaB9ydUt8ZdIxj4sv67Ps3+/unxiH1QfaB9ydUt8ZdIxj4sv67Ps3+/unxiH1Q faB9ydUt8ZdIxj4sv67Ps3+/unxiH1QfaB9ydUt8ZdIxj4sv67Ps3+/unxiH1QfaB9ydUuEpKlJS kdqUQlI7A7JPQHZ6A+T9yQP354y6RjHxZacfz2efn+rfy48uPL8Pf28rz5+XknHm+MQ+qD7QPuT+ z/8AvZS3xl0jGPiy/rs+zf7+6fGIfVB9oH3J1S3xl0jGPiy/rs+zf7+6fGIfVB9oH3J1S3xkmH1V 2XGvUfra1q8kyeIdaeaHZ/YbTtW8xyn+HbrDq+h8ftd/cnIz8rp3SwddtNwstwMrJbhcXt36r4UW F8HevoyIGMn1H1uf6qjgmio165I4ThfEXnhJ7bb5km4OC4vmqV6VKZJVM2Xwakz1/wBSV0jFY/rn qsL1hW1BUV31Rjlf92nHmxjGYDrNtMYxjTTGMY00xjGNNMYxjTTGMY00zb30feom44K5EhlyykN6 hdyW2ryqClfhZb6wiNEeeCR5D8P5EhQUlIAJV8ZqFnkEgggkEHsEfBBH2IP6EZk2G5dd4Jk9NlmO y3IVvSTWZkV5szBD8MkVyO8gEKuR5LfcxIZJVB1kzbMSAlRcdyzF6fNMdtsYvorcyruIjkSS04Ak o96fk32lMSQH2HEF5h0UQ2nQEwVCFFS5Zrt/W7PTQLqplMy4U6O0808y4hxB80JUQFIUsHxKuj8k g/f5z7eQvfTd9SzHizwvtFmtLyvFrUmHipz3lEqelj3Cf2ekj/fPX26+/wATQg9gEfqO/wDznYo2 T3Xp95Nv6bMqsmm5EhpIt1XA6LrlXcMACTIbvHBCiESPR1MAJ2M6y92CjiJqhjd/bO12nzm2xOyF w2GHFkVE4mybCyqniJYstvnkVXtRWn0AjFuQ2613koKumMYzbWtYaYxjGmmMYxppjGMaaYxjGmmM YxppjGMaaYxjGmmMZ0/fd91HjHUrneN5u4mv6zQxTKsLGWVEDtQbYixWGkrkTrCa+puLAr4jT0yd LdajRmXXnEIPyzZsOthyrGxlxoECDHemTZsx9uNEiRIzZPSJMmQ8QNMMMNAbjrzpi222JGZIKKuv phw5dhLjQIEaRNnTZDMSHDiMuSJUqVIcFpiPHYaE3Xn3nTFtppsSNwyERFSVE13D7ffNN+X/AF4e nLh5+XVztuc3bZYTqmJGtcesx9ilxn25C4shidaqmQtZgSoL7bqZ9fKvG7WN7awa9bpQ2uHf1Sev bkfnl+y1fUnbDj3ip0yon5DDlBu+2qC55Mh3cbKIs9sSo5UXdZrnzTNCQ5Gnv3648eeNB8q/3n9I aMKdModlqeFYNMEbDma5GxJKLINORJ2iohciPEyHkTM63dFHS5QqdWhB16xraToSWXDi3W7ttLgu viDwYhQPRxksAvBI3c3RBKaF005F6FVtKrQ8KNsjqm01tR6vvUZB9TfKNdvdZq0vU6+m1CBp0OHP tGbSZPYr7zY7pFpJMeFEYgOv/wAoDGVXNOWCGfwgdFg97/ts6r4xlYeW5XeZxktzluSyxn3t9Ncn 2csI0aGD0lxBFSCNDaYjMiIAACDTQJwKKvcSkS2L4vjNNhuP1OL49FKFS0kMINdFORIlGzHbUiQS kS3XpDpKRERE44S8kqJwKCKMYxmO657TGMY00xjGNNMYxjTTGMY00xjGNNMYxjTXctA3O64/26l2 ugmCBZ1ctpxqUUBYabUtKXj4kjvtoqH3+MtfcJ8k03K/HGu7hSTG58aXEaivyGyShU+Gwy1OHz0Q RIK+x18fp8ZUPyaL6YPPLCpMzhK6mojKEGVZaqwtoBMySH0v2LIfSon3kxx7jaHEpCglQSokBOT4 6B921w/ch/AbWajNFnbYMwQfcJGmcmYUUgo13uiyyViwrsQ1QCdkyAgsCvKCiwl629r/AMK8AZze shq9c4WZPTTZBFddx5//AF1XEBonnRgPI1JBFMWo7BzXiThSVJpsYxl2GqgdMYxjTTGMY00xjGNN MYxjTTGMY014Hf69f9j38fp+gzzjGNNMYxjTXo662w24884hlllC3XXXVpbbabbSVuOOOLIShCEg qWtRCUpBJIAJysz63/VRP9Q/Ij9Tr9hKb4m0qbJh6lXJWpqNfWDJdizd2nMAgvSLJJcZo0yv26yi UhLUeDOtLtMmWH6knMznGXAUjUqmamNsvLkx/UWAh1pMprVGWEyd0ltMutuh+PIgPQtZmeKULZb2 dL7TzT7bKsrf5VF6Qje+cM+Dshj8w48NuJDvc6cjuKJTHpKpJo8ff7VEkjx44M3kxokNuScunJFE ojonZp0LbOw1hTN4b2ID8s5UumwwH20IYrMdPAubxnuQhV998naeK6Kg5HCLaiqEkpshYxjKtNWS aYxn6WX2m0eK4UaQeyfceXMSsAgfs9MS2EdDrsdo8uye1EdAfoRQl4UxBOPziQ1T9nyBMuf+3H06 /JKopygka/MKii/t+WQp/wDvn6NfmxjGfnX60xjGNNMYxjTTGMY00xjGNNMYxjTTGMY00zK/Be1W mlcx8Z7NTOKbsKzddeU0AtTaHm5FlHiSIzxSQVR5Md91h9B/ZW04tJBBzFGftrZb8CxgToqy1Jhz I0qO4Pu2/HeQ604n9ykOISpJ/QgEfIzlaKyeprunt47rrMiqtK+xYeYLteadhS2pLbjJL5C6BtIQ KvkhIirrjbmvZtqi0qpDbbzFlXTYDzTw9zLjUyM7HcbdH9JsxcUTRPNRVUTVzoHsA/vAP/nPOdU0 S1cvNK1K4eWHHrLXKaY+sEkKkP18db57JJP+mK/kkn95J7ztedoqHJbmw4kxrlWpcZiS0q8cq2+0 Doc8eXPaac8eWuuDKjuQ5UmI7x4sWQ9Hc4548Rhwmj454XjuFeOfPTGM+XY3lLUILltcVdWgJKiu xsIkJASPuoqkvNAJHR7JPXxntddaYAnXnG2WxTknHTFsBT5yM1QUT9qpr1ttOvGLbLbjrhLwLbYE 4ZL8wiKKSr+xNfUxmLJ/OfCdV5C05h4trijvyE7kDU4ih19wUv2zZ7H26677+Ou8xlcetP0sUTq2 ZvNmmvrQO1GnesNiaP8A0P6/As2XD/BtxR/T75iVluJt/Tip2+dYdVAi8KVlk9JBFF+ZSlTmkRfo 551k9fgec2yoNXhmV2RKnKDX47cTFVPZyiR4biqnKonPs89bQYzSmf8AUP8ASLBaU43ym7YOJB6j wNJ35byyAT0lcnWIsYE9dArkIHZHyAe8xhYfVO9NUNS0xqrlK2CewlcDV6RpDnX2KfzTa65wA/8A zbSQPunv4zCrHqK2Hq0RZW723p88+UDKam1JOOPIhq5MwhXzThCRFX3JrMIGwu9Vlz6ttZnQIion M3HLOtFefmKyjxBJPpFVRPeupJcZE1afVr4tZCvyXivf7Ag/sC0sNdqAof8AyMSXdlJ/eAFj+Jzo Fp9XglC0UvBHi4QfbftORPJAPR6K4kTTEKUAeuwmajsd9EHMIn9ZXTXXdyPbnQnyH2DAocrse5fc guQqF9rz+cnBFPapInnrMIXSb1Bz+1WtupbIkqclNusZgdqfOQS7pl1ETnzRG1L5hVfLU0mMgLnf Vn5pcUo1vHHF8RBV+ymc1tdgoJ7+ApcfY6wKV1/vBCQT8+I+2dIvPqj+pm1SE18fjfWeif26bVp8 lwj9Ar+UV/etnr79paT/AMswed1+dPMQHCYscrsyD81uDjEls3f+hbKRXtp8/wCVNv8At8tZjD6I d9pRgL8DGa5C/OcmZGwYN/8AWlexONf/AMYOasV4ysXafUL9XFmlxv8A9U017LgILdXp2jRFJBBH +jlfybcmtkd/CkSgoEAhXeY0lerf1Nyy4Xec+SUFwkq/C7NPhAd/P+jEJyOGh+4NBAH2HQzB7D0j +0jJINZhm4c5PPuOXGx2uHlPzexG7+eRCvvUxbJP+FdZlB6Ad0HRVbHLsEhL5doxZF9PLj396uUc ERVPcgkaL/xJq1/nhSkpBUpQSlIJKlEAAD7kk9AAfqTlQW85q5j2dBb2Plfkm+aJ7LNxvGzWLPf2 +GZdm60P+yBmPZFhPlqUuVNlyVr/ANdciS88pf8A1KcWoq/7k5hVh6S+obcVKvaGymNfonYZnFrn FX6Wo+N2op7vY8usvg+j0tHARbLdOviu/pBBxKRPBPZ7HX8grSX3+1lPd8/lI59UHkn+V/PdZp0K YxJp+ONTgxEpjvNyGhe7N43lu/7jSlJC11x1+I412S2uASohSylMbGMZWrufnk7c/cDK8+sY/qcn J7d+wGD6ysxK+IghHr64ZRMx1khXV7EWED6x2PFBgT8FpF8MbBtucKhbdYPjGEQH/Wo+O1bMApnq 6RVnSuTfn2BRhdfSOU+c9JmGyj73hk+oK86qd5MYxmB6zXTGMY00xjGNNMYxjTTGMY00xjGNNMYx jTTGMY00xjGNNM8glJCgeikgg/uIPYPz8ff9+eMY9ns01tAn1oep9qkr9dh8u31XT1UVuFAjU0Gg pnY8ZlPi21+Oq6iJYO+I+Ap+W6v7ftfA661M9U/qSnI9t/nblZKD33+F3jYIKiD32CuDOjrI+T8F RAHQHwB1njhL6evMHOXHuu8m0G0cdUutbMbb8AxeWOyC6QKe7sqCUqRCr9YmwkBc2qkrY8bNZXHU 04sNrWptGeKv6SXJT0hKbrlnRq+L3+09V1N/byAP3pjS26NtR/gZSR/HJa0+13WPmlVUWlaxupa0 9vW18qnly81kR4ciplxWX611hbPIY4NwnIjjJsdyNtC0ooiCicJGC13H6UMSsrSssH9ta21q7GdG tYsbEWH5Ue0iyXGJ7byV1E+TkxuU26D6irjhOiSqpLyuoxLjkPf9heXJv943C8kODpx+32W6snlj 4HS3Zk15ah0B91H7Z1Fa1uKKlrUtSj2pS1FSif3kkkk/xOTa1/0iKZHibXnWzlfbzTX8fxYH7vIJ XJ26x/iAot/HYJSeujkyt+k/wKwwlNrvPLFhJ8QFuw7TUq2OVfqpEdzULF1AP6JVLc6H6n75y7PR D1PXjpPW+PwojpcmT15mlHNcMi9vcdfZWzimvCcqXt8uS+bi3usTp0pmxaq72XJbFEBGqfEbmIAi PkiIM6vqwQE9iIPPCJ5J7NV/MZY5qfphel6udacmRt9vkN9eTFtt3stPdf8A5po6yleHf6+y61/D rMn1/oH9JFaB7HDta8QB2qw2XdrMqI/UpsNlko7P6gIAP2I6+Myut9HXvhMRCm3e3dSnPChIuruS /wAcc8iMHG5LC8L5KhSQX5uU1jNh157NxV7YdPnlmvC8HHp6eOynn7CKbkEd5Ofb8lgk49vC+Wqu +MtkVfpT9NVP4fg+DOMFlv8A1VWOoU9wsdd/JXbxpy1H5PypRPfz33mQajifiygebkUPGmgUkhrr 2n6jTddrXmuvt7bsOtZWjr9PFQ6zN4Ho1cycUPhTc7GYaKqeIsCktbJRTy7lBJEiqQ1Tz4QlbRfL lU58sOm+kHxNvv8Ag3brIpfCL2eu3FbX9y+fah+AxZ9iL5cqneqefCFx51AY8CdLUlESFLlLV/qp jxnnlK/6UtoUT9x9gfvnfqPhrl7ZwFa3xXyNfoJ686bSdls2weu/lyHWPIHx89lQA/XLfyUpSAlK QlKR0EpAAAH2AA6AA/cM8/8Af/t8f/13/wDeZvA9GhUtuCtnu9Yy2v0ggYXGrnF/6XZGS2gp7/NW V/ZrDpvpDLNwFSu2rgRXf0Tm5dIngn7WmMeriX9iPJ+1dVR630gep61UlEXg7kJor6INlRPUyR3/ AMS7cwUo/iFlJH7syFW/T29XNklKxxSYLauv27LcdEiKHfz+1HVsypY6/XuP9+x98s7YJ6Hfz/2B J/8AA7OZvA9HBtE1wtlme4k0k9qRJeN17ar9IuY7PPj2+SOov/NrD5vX9uk7ylfiWBxEXyRZMbIJ xp+xW76CHPzctqn/ACrquhR/S79Tdt82C+OtZHY7F1tcqSrr576GuUl8kkfborT8n4PXZHfo30mO ZVBH4vknjJgkj3BGO1SghPfyUF2gh+4QO+goNAn48h32J8PIfbsd/uPwf/B+f/rPOZvA6A+nmI2I SK/K7Qk9r0/J5Dbhef6SVkeuaT5vktD7fn4XWHzet/faU4RsTsYrRX2NQscYcbHy/RWxfnur8/yn C8/o8tQr1X0iHlNtru+d22nSke7GquPFPtpV0PINzZe5R1KSD2ApUBBI6JSPsMg1X0k+MGevzzlb fLH5/a/Kq3X6YEfPfX4uPekHrro9no/PR76Es+MzeB0adNdd2K1tlDkGCIinPv8ALLDvVERFI2pl 88wqrxyqC0IIvPAoi8aw6d1adQc/uRzcSUwBKqoEGjxiD2J7hFyJStPcJ7EUnSJfeSr56rI+uH0w a/6Zd406q02ZslnqW16o5YMWO0zKybYr2KstZca7htOVVRSxkRI1fJ16Q2hUVbodnPeT60eCUaS5 ZA+pJwy5ybwFI22phJk7LxHMf25goaaVKd1R5hMbdIjTzrjQYjx4DMLZpnipa3m9YSw0y6+4ynK3 +VLdXu1MXafea3raSrCqxK/g1+QYtHjiSRGYj8cIljDZJe4RKJcxJ6Iwpk63EdhuOeT7ZHZ90sbm Sdztpaqwt7I7LKKSZPoskkPkKyXpTL5SoEt0U4UklVMqCqvIAtuSW5bbfmyYixjGRe1I7TGMY00x jGNNMYxjTTGMY00xjGNNMYxjTTGMY00xjGNNM8pHakj95A+ft8n9c8Yxpq1R6MKU696ZOKqspCfb rb2WnrohSLTbdgtG1pI7BS4ialaVAkKSoEEg95tBnQeKtfiapxnoGuQmG40al07Xa9DTTaWkebFV FS+4UJAHuPv+4+6rryW64taiVKJPfs7PeA1C4/gmFUJCIrSYljlQoiqkIrW08OEoiSoKqKKzwiqK KqJyqJ7Ndc7N7RLzNMuu0VSS4ye/tEIk4IksLWXLRSRFJEVUe5VOV4XlOV9umMYzLdYxpjGMaaYx nxNi2Sg1Gmn7Fs9xX0NHWMqkT7S0lNRIcZpP2K3XVJBWtXSGWkeTr7qktMoW4tKD6n5DEVh6TKea jRo7RvSJD7gMsMMtCpuvPOuELbTTYCpm4ZCACikSoiKuvaww9JeajxmXZEh9wGWGGGzdeeecJAba aabQjcccNUAAASIyVBFFVUTX284ZEmPEaW/KfZjMNpKnHpDqGWm0gdlS3HFJQlIHySpQAH3yHfnv 6pcGskzde4F15m5ejvLYc3famnmqhZaebCl09BGeZnz40hkvJamWE2ndjvJQ4a6S38Kiy5A9R3OH J0pyTuPJOzz0ONuMGDEnuU9Z+HcWpRjqr6n8FFfbHkUhUpt90o6StxXWQf3P699osIlyKnFWLDcW 1jETTr9M41Bx1p4F4Jv4blCazePJUdq4M6IaciMtCQkSYu3XRLulmMaPZ5K9BwKskCLjbNsDky+d ZJOUP4HjECROfYrVlMhSgXzKKoqirZ92vnvh3SYqpmycg0ESOgFSlxHn7lYA+T/oaRixeJ/gGye/ gDvMVU3rm9K1/YCrquV4z80r9sNvanvsFsr78evxM/VosXrsdeXveP699ZVqxkWbH0ku5Ds1pyp2 +wiDXIqeNEsZF9aTXB5+UjVhGn07DKqnkinWPoK+aiXs1JOB6PzAG4bgWmc5jMsFRfBlQGKWthgv uVyDIhWr7qIvtQbFlV9iKnt1cbpd90nYwz+R7XQWa5CPNliNaRFSnEdA9iIp1MkdAjsKaBHfyBnb f+WUyKu3tqOY3YUlpY089oENTqubJr5jYV15BuTEdZeQD0OwlYB6Hf2zcDiX16+ofipyHFO0J3jX o3tNLotyQuwV+F/Eoek/hbhpbFq1NdaDjDMubIsmY/u+ZhPBAQduYR6SHFZ8lqLn+B2mOtuEgla4 /YN30VnnsTxJEGSxWzQa/wBIRLGOa6KIAiy4pEQ6uzDoAyWFHdk4PmtbeuNj3DW3sFylku8d3LbE 2O9YRCc/MQUkBEaLkiJ1vgRKzvg/8u/4Dr/+SB/95o76cvXhxJzyYlDOdVx/vzwYa/k3fyo6oNnL cR2prXbweyxYgOf6JtmbGqrB90pRHgvdhR3iywLCs8w/cWjYyPCcgrsip5HyUlQHu4mHeEIo02K4 LcuBLBFRXIk1hiSCKKk0iEKrBvLsKyrArl6gy+in0Nqx8pY05rtF9rnhJEOS2RxZ0U1RUCVDeeYJ UIRcUhJE9HWm323GXm0PMvIW0606hLjbrbiShxtxtYKVoWklK0KBSpJIIIJGVmfW/wClef6eORH7 bX6+U5xNus2TM1KxShTsahsHi7Km6TOfAJZkVqQ49Rqlft2dElCmpE6dV3ao1mnOn77oWo8nanc6 PvNJE2DWb6MYtjXSwoAgKDjEqLIaUiRBsIT6W5UCwiOszIMtpqTGeaebQsal6ktgqnf3B/gY3mKz K6Rx+wxC9ebI24c11sAk10/wxJ5ai3Bplqb4KE7HeYhz22pBwkiv7Q6ft77PZHMfhUWXrHGbgGYO U0zRoLkqG2ZFHnwu8haS0qydedh+KotvtPS4LjscZayWKc+M349UnoJ5H4Gfsto1Jqw5C4qaMqX+ fQ4ocvtVgt+Twa3GtiIHTEWOFB3Zq5gUzojuSZ7FAuRHgHQfKEM72+zHbTIJWMZvQzaG3iqqozKb 5jzGO5RCbWzG1OJYwXVFUbmQ3nmCITbU0dBwBu0wvOcU3Coo2R4fdQ7qqkoiK7GPh+K92oRxLCI4 gyYE1tFRXIstpp4RUTQFbMDJjGMw3WWaYxjGmmMYxppjGMaaYxjGmmMYxppjGMaaYxjGmmcjThZd bdSEKU04hxKXEhaFFCgoBaFdpWgkdKSR0odg/BzjzPvDnpp5Y54i30jjamhWz1AwzJfhzLWDUOzG 3nC0EwH7F2PBcdQsdLbkSo3we0qUexnNY9j1/lNrHpsYp7K9uZCOuRaypiPTp76RmjkO+BFjg486 TbTZn2tgRr28CKkqIvEXl9SY3Wv2+RWtfS1MdWgk2NpKZhwmPWHQYa8eS+QNNCbrgB3OEIp3ckqC iqm+nGX1Xt2q3IMDlTj2gvqtltqO9a6YZVJdBptIQX1V9lPnVMt8geRaYdqGCfhIaT9pEuMfXh6a eT/bYjb3H0uzcCeqrkT8JqrxWr4DbdhImv0T7hPwlti2ccWSAlBJ6yt7v3FHJHFtiuq5B0vYNUmI WWx+awHG4j6k/cxLFr3a6aj9Q5DlPtqHRSogg5j7JgYj1s9Q22s1aXLyayluC54MuozepegXsVBR BJlbCMFdZNPpx+dZtT1FeeW1TySK2U9H+xO4MRLfFhcxs5jfixbTDrNqbTSe5e4XUgyCn17jKov5 tc5CEk44NPbq55Asa+1iNT6udDsoMhPkxMgSWJkR5P8AxNSI63GXE/xQtQ/jn7MqG8c85cvcSSUy OO+Qto1dsOB1ythWbztHKWkeIM2hlmRTTSEkpSZUF1SAe0FJ6IkG4y+qzydSOMw+UtM17dq5IbQu 0oC7rOwJA6DjzrRXOpZqyOyllqHUpKvu8B8CaG3/AKQzafIRjxc4qb3ArFxRB6V4S5Fj4kqcdyTa 5sLYBIvajlJ2NIqdz5IhEkSM46E9zqIn5OHWlLm0EO4mo/ipQ3hCi89qxJ7h1hKg+xQuO9xUXtZF VEVnsxmkfFn1BfTXye7FgL2mToN1JWlpFXyBGZpGlOq6CQ3eMS5+vFK1nxa961jvL+PJhBUAdtNg 3bT9UoVbRsuz0VHriUNOfndlaQ4tYtD4BYLMt11LL5fBBZSypxToPbYUMmVjO4+A5lUP32LZjjl5 URGlenToFtDdar20FTJbJPFFytUQEiMJwRzBBVSFERdRMyHAM3xO0YpckxS/prWU4jUOFNq5bbs9 xSQBSvVGiCwQiVBAoRviaqiCSqqa6/yvyrpvDWlWu9bvZtVtRWNEoSVAyrCYoH8NXQGO/OTMlOAN sstpUtRPfXQOVpfUt6ruQ/UZsst+znSqbR4z5TrulxpCkwYcZtS/al2SW1BE63khQclSF+SEdNRm e2YzSz2T1p+pmb6h+S5H5XJkN8eak/KrdQge85+HmIQ4pt7Yn43aWhNtAnzQpTan48RTcQvLbbGa a5Tj1c9VFrule2OCYXZOwttaeW5FdehPONHmUyOSg7OmOB2EdK26JJWQFVWXxEbGSjjrkZqHa/0u dNVZtvSwczy6vambg20ZuS2zMZbcHEor4ibcKIB94hbk32rYTk4dYIigRlBoJDktjGMgzqZemMYx ppjGMaa5WH34rzUmM87HkMOIdZfZWpp1p1CgpDjbiCFoWhQBSpJBBAIOTI+iH19TWpdZxHzjcqlR 5TrcLUd6sXR7zDjqgiPR7BJWR5tFag1WWDp/YSUQXlANxiuGnGbT2j3hzPZfK4uUYjPcbRDBu3pn nXFqb6AhIrsGxjCvaXI8rHlCPrEJ7teYNFQhPW26O1WJbt41JxzKYIOKoGdXbNNtpZ0k1RVG5lfI JO4eC4SRHIvAltctPCqKJDdGQtLiErQpK0LSFIWkgpUlQ7SpJHwQQQQR8EZ7ZFp9OH1SOciayrhj dbBT236fXh7WbGdLL0rYNbjkIchrXIUX351IlTfgPN5blaVEBlmB0ZS87CW1e5WP7t4NR5zjji+p W0fiTDMkKTVWbHDdhVS+EH8vCkdwIfaIyGFZltJ4L7arRXuVt9ebX5lcYZkDf8srH+Y8oBUY9nXP 8uQLOLypfkJbCiah3kTDyPRXV8ZhxEff75pvy/6D/TlzC/LtJ2ouaTss11T8jZePXo+uy5L7khcq Q/OqlQ5usz5U59x1U+wlUblrJ9xZNgh0IcRuRjOby3CMQzysKnzPGqXJq1VIgi3NfGnCw4YoKvxD ebJ2HJ4REGTEcZkBwig4Koi64jGMwyrCrFLXEsht8dsEQROTUzpEMn2wLuRmUDRi1LjqXmUeUDzB 8qhtkiqmqr/q+9OcH0yco12iVm0y9sr7nUIG4w5k+rZq5kBiwvNjpUVckR5stie6x/J8yVWLTdeh 78WGhXs+x7j2q+Sd/Vg/pE6Z/Ytrv+OeRsjEzrw9QOMUeG70bi4vjUAauipsifiVleD8mQESN4LD qMg9MekSTETcNR8V5xRRUFFQRFEve2OyK5yzaTAsjyGaVjdW1AxKsZxsx2DkyFdebV0mojLEcCUQ FC8NkEJUUlRSUlVjGM07ra2mMYxppjGMaaYxjGmmMYxppjGMaaYxjGmuaMwqTIYjIIC5DzTCCfsF OrS2knr56BUO8tCeirh5/iLhehrrVqIu+sEvT5c2Mx7Snoc4sy4bS1KBdWW0KHfkop778QBkNnoN 9P1jypyfA2WxgxZGn6u+h+2ZnNeQmB5JDH4ZKgULKHQknv7fofjLJUWO1EjR4rCA2zGZaYaQPgIb ZbS2hIA+AEoSAAPgAfGWwej02dfiM3O791EcaWa05Q4sLwEHiREcBy0smxJVE23Xmmokd1BEwKPL FFUHEVayeuzdZmU7U7V1EoHUhuN3eSq0Ql2SlAwrYBqKIQG0y47KebVVA0kRiVEJvy450CDZxH4F lDi2EGS2pqTDmx2pUWQ0sEKbejvocadQoEhSVoUkg9EZppyX9P70zcjNTHmdJ/kPeyiVpvNKnS6r 2nSSSVUa3n9cdQpR7WBVNvEfCH2xm62Msby3AcJzyH6hmeKY/k8VAMGguqqHPcjI4nBHDkPtHIhO +8X4jrDwEiEDgkiKkBcXzfMMKl+u4lk15jslTA3CqLKVCbkKC8iMthl0Y8xr3EzKaeZNORMCFVTU DPJv0o+SKUuzOK95ot3iALWmp2FhWqXiOiS3HZkh+yppyinoGRIlUyCs/wCwQn5Ee3IvBPMHE0qR F5C482bW0xl+C7CRXrlUjnZ6SqNfV5l0spCiQAuNPdSSfHsK+Mt356OtNvNrZebQ606hTbjTqEuN uIUClSFoUClaFAkKSoEEEggjIY596PTaPIldk4Va323801UgjturktEHKLz/ACC1kN2qKp8KnZfi 0AqQizx2dktcI67N0aFGo+X1lJnEMEQTfNtMfuiRFRP9drWXKxeA5Re+kJwy4Inue7updfb7Z9B6 2tJEVqDIsrB+EytTjMN6ZIditLWEpWtqOtxTLa1pQgKUhAKghIJISOrQfJXoe9NHJ6Jj1nxxW65c yw4pN/pLjurT2H3D5Kk/g64oopjyldlRsqiaklSj0FqKsrwepHjTV+HuYtu441K6tr2s1iSxCdm3 UeNHnJnLYRIfjkxEoYkttNvMlElDLHuFaklpJR2qvLfXpa3A2Br411dXWP3GN21gNREsKedJjy3p RsyJTceZUTWI7wkrMR14vVXbCM2gD3yEJUTU7tmOpLB975z9RT1N7VZBWQCtZUG1hx34zUcHWIzj 8S0hvPtEKPSmmRWS1AkOKaoDCiirrBeMYyL+pG6YxjGmmMYxppjGMaaYxjGmu/cW8h3nE/IWpcia 6tSbTVbmLZoZS6GUz4iVFqzqnni0+Wo1vWuy6yU4lpa0R5bqmx5hOW5NM2qq3jU9d2+jkol1OyU8 C4r5LYWEPRp0dD7a0hxKHAClfwFoSr9SkfbKbuWN/pm8hL3H08ta9KkyZU/j68l0DrkgqUluDKKp 9RFjqV8FiJXuNMISn4bCPD9Ossi9HPuLJrM2yjbKVJJazJqo8hqo5n8hm9pfDbmerhyn5WwqHVOT wJKTdPHXkUbJDr/698Cj2OH45uHGjiljjtkNFZPgPy3aa38Q4njlx5twbRtAj+adp2ryKheIihIj jGMuG1VPqvl9WD+kTpn9i2u/455GyMTJO/qwf0idM/sW13/HPI2Rmsw5chJXHiyX0BRSVssOupCg ASkqQlQCgFJJBPYBB66Izrs9UwGfURuwICRl+FUheBFSXhIsXleERV1fP02kIbEbYqRCKfgzH8yV ET/WJPvXhNfmxjGR91vHTGMY00xjGNNMYxjTTGMY00xjGNNMZ9ajo7XZLWFS0sKRPsbCQzGjx4zL r6yt51DQWtLKHFoZQpxJddKfFtHalEAZsnzT6PuYeENXodx2SmVYa/axW1WdlTAzomuWC+h+Bt3G SpcZDvY/DTX2WYr6iGUue/22MnqcLyy9pbzI6bHrazosabZevrSFDefiVbT5+G25LdbFUbDn5Rl5 o02hOuqDQkaY7Z5djFNb01BbXtZXXOQm81S1suW0xKsnGBQ3G4rZkimfCogD5K6ao233uKgrLT9M bfdH2DiKZqtfGrqvd9UmmNex0vp/G21dLU49WWqGnVB9xnpt2O/4JcbZfb69we4lAk2ym/pu6bTx 9sdZtum3c7X9gqJCJMGxgO+24haFAlt1CgpmTGdA8H4slt2O+2S280tBIyfb0p/UO0zl0VukcrKr tD5IcDMSHYre/Dajt0jwCQYcqSsiit5C0kCpnvqjSXlNorJ7z76K9m2To/6sMLs8YxraXNHYeJ5L SRI9NQ2T6sxaPJ2WyVuGz44ttMVt4ratsGxKJGrR8UejSTmSvUhrE6qumPLq7Ish3PxFuVk2PW8p +2uq5lHpNzjrriIcp1GVN16wp0PxHgejCrlawqtSI4xI/rZSVYx9/tjLHdQE0xjGNNMqDcz7oeRO Udz3Uq8jsNqJxV332REjMd9/x9nLfOU8+T9Pf0Dftn06SCl+gsBDdSrvyCjHYf6Pfz308MrH9JY5 aJjW1LTSF8CneZO5PL9FLRqBUjUIvu7iiO3aj9Alx7F1Yn6PYK5ch3McdVPhcKbHQgj5dy1zk6zK 0VPfwklqnQvdyQ8+7XQ8YxlR+rRdMYxjTTGMY00xjGNNMYxjTTJv/pF2Sntb5up/IeEC80mzKevk qt4GxRQe+/gAUhBHX7RI+QAQYQMm6+kRWraoudLc/wCznW3H9ak/p51UPbZS/wCHwm5b7/5jv9Ml p0Oq+nUvgKM8+GUXMElcc/6BMMvyHnj3etDGT5l9mowdY6Mr085urvHiDJxVY3PveXLaQS4+n1cn 1/Yir7tTHYxjL9NUjar1fVaktP8AqN1dpskrh8Pa3GfBHXTqtv32YAP3j2ZbJ7/eSP0yMzJMPqrx G43qP1t5ClFVhxDrUt0K66S4ja96gBKP3JLUJtR77PmpZ+xAyM/Oun1SeJ+MJuz4qChfhdM47fZ4 aNMeCv8A1K12KX/Mq6vr6b+z/wCC9sPDVVH8FofPd5L3q48rqfsR3vQfnFEXTGMZoPW7dMYxjTTG MY00xjGNNMYz2Qhbi0obQpxaj0lCElS1E/YJSkEkn9wBOERVVERFVVXhETzVVX2Iie9V0VURFVV4 RPNVX2Inzrr1zsWs6nsG32kKn16rl2M2dKZhsJYYecbDz7iW2w6622tLSPJYKlr6CE9qV0BmxPAX pJ5K51lIkV1bKrdbblCLNuXmvAx1g9rIjvBC3AhP7XYHz+mT+en/ANK/H3BFLEYrYEaw2FLCUWF4 4yPcmP8AiUOPhpwKS0Vjojx6Keh0e8lnsH0k55vNJjWs9l/FcHXsdcv50ckesGu/gmqeI4rZyiMU JEkkoRQ4VfFM08NYw729UOE7TR5FbDeYyXMUQm26OE+KtQXO3lHLWSCGEYRVRX1dO6SfKcNiC96Y H9G3onqeGKyJuW7xGLDkScwlxaXUtuDXA80WZddDkteKZDTpbaeLjiCoLJAI6+ZDpsCDZQpVbYw4 s+umx3Yk2DNYalQ5cV9stPxpUZ5C2X2Hm1KbdadQpDiFFKkkEjP14y7rb7bfEdssUhYdidWzCqIj PY8hiDsixfMECRMsnlFFlypXCq8Zp2dqo02AMgDY085zuBlG4mTS8ryeyel2sl1CaUCNtiAy2SlH iV7SEqRY0bnhoAXu7uXXDN4zcKGX1Y/TXRINnyD6dorbL3T8644ucdCGnj8OOPaVKeUEMOf7Rw6/ NdSyr5RVS2iI9Y5C9Y11hTz5lVawZdZZ10l6FPr58d6JNhTIzimpEWXFfQ2/HkMOpU26y6hDja0l KkggjLneaf8Aqb9GnGfqOrZFhIjM6pyOxGKKneayMgPvLbA9mJskRstIvK4gBsF5SbCEg9wZbSPc Yegz1GdCdTlKz8y2aah0GRGjsqfhZqEWgunfMzOkcXtZobB1eUSIfbSyHCBBWp4deemXsH1oWeNp BxPdlyVd0Iq3GhZcKHJvKhryABuATl26gtJwqyh7rdgENSSz5aaail9KX1Dtv4iTX6RywbPeuOmy 3Gg2heMrbdSjJShptqI9JcH53TR0pATWTHkSojfYr5gZabr1z06HyDpnJ2tQdv0LYq3ZtesU9x7C te9xKHAElyLLYWESYM5jyCZMGayxLjrPi8yhXxlVPm30/cnen/ZFa7yHQuxG3lumn2GEHJeubBGb WpIkVVmG0NrX4gLegyEx7KIFo/FxGfNBV78G+oLkr0+bS3sug3C2WXlNou9cnKdf17YYiFAmPZwA 4hJdSnyEaewWZ8MqUY8hCVuoc0Dsj1f7hbH2w7a70Vl3a49UvhWuBaMut5lh4h2iAN+t9jlvVstq hNwJZ+OEZWirJyRW2YTu794ulfBd46wtwdpLGnrL6zZKwbOueacxPKiPkiNz1XvCrsXTRRcmxQ8E 5CODYwlkuOy2rbWM1J9NHrE4y9SNciHWPp1jf4sb3rbRrWU0Zvi30HplFKIaReVqT+0pxhtuXFSU /joccKbW5ttlvWI5hjGeUMHJ8QuoN/R2Id8afAd8RtSRE8Rh9skF+JLYVUCTDlNMyoznLb7LZoo6 qyyjFMjwq7mY7lVRMpLmAfbIgzW+w0Feex5lwVJmVFeRO+PLjOOxpAcGy6YKhaZWY+obozumepzb 5fk65G3OLXbZHWprwabVLaVBeiMqCQlYjmA2tfRKkl8BXXYyzPkV/wBUjhqTtvGlBytTRHJNjxzO XGu0NealHVr1xmPJlJjsx3XH3YNoiqedccdZYh1n5hJcV02RkZOuHb+RnOxFzLgMHIssInxcwYab EzM4UFuREue0QXn8hUzZc0lUT+TEUe0e7xAkT0c5zHwzempiznhYr8xhScUecMhEAmTXGJVT3KSf 76zhxoYohB8qUhKqoPYUA+MYyhfV12mMYxppjGMaaYxjGmmMYxpplh36XOjva3wHZ7Q+t0K3zapd i2w637fssUyVU7K2yQFLakoZ/EIWSQQvtJ6yAfTdSu982vXdM1yKZd5s9xApaxnxdLYlWEluMh6S php9xmHG9wyJskNLTGiNPSFjwaVlunjLR63jXj/UNEqQv8Bq1DW0zCnVJW84IUZtkuvOIQ2lx1xS SpbngkrJ8iAScsU9HVt/Jt9xsi3DfYNKzEaRyphPkJiDl5kHDai0aKgmUWpYmpIBUNG0nxiUUI2y SBnXpnEerwGhwNl4VscpuAs5bIkCm3T0X5RCdBUUgGTaPw1YNO3vWFIFFVAMdd6xjGXKaqa1Xy+r B/SJ0z+xbXf8c8jZGJknf1YP6ROmf2La7/jnkbIxM66/VT/tDbsf1qf/AMLF1fR01/zE7Y/1Zj/4 iTpn6HYslhSkvR3myglKvNpaeiD0QSUj7dHPz5br2ngXh/c4j8HY9A12bFkNqbcbZgt1qvFY6JS9 ViE+lX6+Qd77+e+85np46a7bqGjZwVNk1fj8zDhx1QZsoUiRGsSyBL7sE5EZzxYYx1pFQjGLLU0k IqNj4fy+I336g6vYmRho22PTryLla33e7Xy2GJEAaNaTvUWJAeHLJ8bjkQKRFQFj8Ka+J8mopjLI Vx9ND0z2Dr71fVbDTqeUpaWmb6dKjMlXfSWmpDvueCf0Sp9R6+PLMRX30oeP5ylmh5HsaJJ78EyN ZcuPD5PXZVtcDz6B+fgd9A/H2zPrboC6g65DWFAxW+7VJBGryWMwRonsUfhpqoFO73d5Cqc+fGsI rOt/YueopLm5LS9yD3FY49IeEFVEVUX4IdtCXtXlPkgvPHKeWoGsZNaj6Q0YOhS+fVra779ocW+K iO/t7n/qOr+Pz4f9syJQfSn4ygFH59vVpfAdeYj0btP5dffop2Wf49n/AKuh8fP3zhIHQv1JzHvC k4XXVQc8esTsuxR1pPP29tZcWD/Hv/0PP0c65mb1mdPsVrxI+XT7I+OfAhYtkzbvP/DzY1UBnn3f 6bjn38eeoDs5Cy8E+ZacCP8AjKFBP/6iOv8A7yx/A+mh6ZopbW/W7TKebUlYX/KKSygqSQflrwdT 0SPkEn4zZeJ6deH4eqztOGlUkunn1sirfFhW18yV7EmOqMpaJa4iX25CEq825Da0PNuAONrSoAjZ 1B6OfdWakpciyjEqLsjkcNIbk26J+R2kosyOGK8YzakgiTzZSlFFUkbLtQS11d9e+2cRYyUWOZRc 976BLWWEOoFiP3ChPMKr08pJoKmosmEbuUURXB7uRqa1UNuxtK6velNQmps6JEdmPnpmK3IfbaXI dP6NspWXFfwSftlgbgX6c3G2kMVt3u8tndryPJRaVthEVIhw0tuAOxUrjuJW3IQhtQ7J/Yc7B66+ cg75q45ncScqbxx5OS6FazfzIcRxwFJlVi1fiaqYn7gplVz0Z4EE9Fakk+STljT0K8rnlj05aVLm SjKvdQj/AMh75a1+b65OvsssQJL5JKy7Lp1177jiz5OuqccJ/aPXo6H8JwKfuvmmGblYrDscxx+O 7IomrbufjQ5lBZHAyCEVe6SxJE1p52HJjOuMuOshDlG2QIiqvu6xswzaFtliOW7fZLLgYpePtsXT lZ2syJcS7rwm0UsZ7aJKYiONNyo77TboNvHLjC4JLwibXVNJU0cZEOpr4dfHbSEhuJGYjpPQ68lB ltAUoj7qIJOfUxjLoWmWo7YMsNNsstigNtNALbYCicIIAKIIoiexERE1Ue666+4brzhuuuEpG44R GZkq8qRESqRKq+1VXTGMZ7NevTGMY011DetB07kvW5+o73r1bs2u2SPGTW2bAdQFp79qTGdSUSIU 2Oo+cabDdYlxnAFsPIUO8r8+q70CbtwtJstw48jz9z4wClyVFlKpew6syorWpq2jMthc2vjgdJto 7Z8G+jNaaKVPuWNc9VtodQtt1CHG3ElC21pC0LQoEKStKgUqSoEgpIIIJBHWaD3z6dcC33p0j5BG +DMkhMmFJl1cyyltXqqEQRpKkgpZ1SuKpuV0k0EVJxyI9EkOE/rd2zO/WbbLWqv0cj4Rx+W6JW+L WDzq1c1ORQ5EZBUlrrNGxQW58cFIkEG5TUpgEZ1TJqba0obKDc0ljNqLaskszK6zrZT0KfBlsLDj MmLKjrbfYeaWkKQ42tKkkAg5ND6VPqVsyhW6F6ipCY8olmFV8nssBEaQVK9tpvcYcZARFcHaEG9g siOodOWUVjxfsF5M9Vf05tX5DRZbxwszC1Hd1+5LnauPGNq+yOhClOfhW0jwo7SQsJIdZSK+Q6pZ ksNOOqlJgo2/Tdp0HYLDVtyorHXdgq3SzNrLOOuPIbI/1XEd9tvx3R+2xJYW7HfbIcZdWghRqdmV nUF0RZsk2K6R49YyUAZbQSJ2C5jGbVVCPPj9zawbQGkLtbModzDTxShSXYZk6/ZxEsdjesPD1iSW hC9gR1MorhR4eaYpIc4Q34UhEcSXWm6oorgDKqpa+GkuO3KEWmbjEGdCs4cWxrpcafAnR2pUKbDf akxJcZ9AcZkRpDKltPsPNqStt1takLQoKSogg5+LYKGp2mjuNbvoTNlSX1bOqLaBIBLMyusYzsSZ GcAIPg9HecbJSQoBXaSFAEVr/S764uRPT29E12zU/ufGReSHtZmyD+MpmlKUXX9anO+X4JXai4uA 6FwH1A9IYcUXhYM4e5v44501hraOPL5i0jhLSbKtcKWLiklONhZhW1epRdjPJ+UpcHnGf8VKjvOo HllpOxnUttzv7U/B8ZxioyxYRjd4RbuNHIcbJrsluVhuCDN5VEJGhm02khpleJ8OMhj31u7y9Pef bIWaTpAPWmMJLEqfMapt0GG3BcQooWIApO01mJICgDjisOupzClyFEuytH6pfT9denblK01KYFSN esFvWunW3ioJsaF59Yj+fYATLhn/ANrNbSVIRIbWELcSAo63ZbQ9Qnp/0v1EaJK1Da4yWpjHuytc v2W0fmOv2pb8W5cR0gq9tzpLcuMolmUyPbeQsBIFZPm3gvfuBdyn6hu9W8z7Ky5U3jLLv5RfVri3 ExrCvkkFHTobWl6KpZfiyG3mFhQbDi6r+q/pkt9mMml5Hj0J6ZtlezXHaqYwDjv4OSZCk6tDaF8p WgbLvGqmOF4cuKItGaS2nBKyjpl6iavdvHotBezGYm4lNDBuyiPEDXw/HYQW0u61Pko4bg9i2UVt O+NIInAFYzgEOG8YxkPNSs0xjGNNMYxjTTGACT0B2T8AD7k/uyTH0T+hm25bsYPJHKVZKq+NIEkP VtPMacjS90kxnSFAtLCHWqBl5BafcISbBxDjCP8A27bvv59trtpl27GV1+IYbWuT7KaaE++QmMCq hCQjIs7WUIGESDGQkVxwkU3DUI8dt6S6yyeE7g7hYvtljM7KcssG4VfEBRZZRQKbZTCElYr62MpC UmZIIVQAFUBsEN982o7TrobCfTN9MC4DQ9Qu5QEB+XGkwuOIr6FF1iPJQ7Ctdj6UAlBfjrfq4JHu FTT89Sg0tDRVMnn5YMGHWQoldXxmIUCDGZiQ4kZtDMeNFjtpZYYZabCUNtNNIS22hCQlCEhKQAAM /VnYX2Z2potmMApsHo+HvUxKXcWato09dXkoG/hC0fFFJR8Um22YzRGaxoMeLF8Q0ZQyom3a3Mud 2s4tsyueWfWySNVVyOK41UU0YjSDWskqCheEJm9IdEASRNfkyewPG7BYxjNp61tqvl9WD+kTpn9i 2u/455GyMTJO/qwf0idM/sW13/HPI2RiZ11+qn/aG3Y/rU//AIWLq+jpr/mJ2x/qzH/xEnTLpGUt 8ukZNT0Zf67P3b/x7qIfpEP1P/vA/gnTGMZapqtPTGMY00xjGNNQZ/Vc4p/Ldp0bl6ui9R9ihyNV 2F5tHQRZ1SW5NO88oD5VKgOy2ApRHQgISO/IAdc+lZyt/J7kzauKJ8nwg79VC3p2XF9I/lBrTMh9 5DKSeg7LpXZa3QkeTqa9oqJDKRkp/rG4qHL3p837XI8cSLqurF7LroCQpz84oQZ7TLX6hU2O3Ign r56kH4JAGVlOMt4tOL+RdP3ysLrVhqOwwLUNoJQ443FkATYavkfsyohkRHUK/ZUh1aFgpKgageoZ p7p66v8AEt24LRs0GUy4OQ2CMiotuA6P4P5zCDhODkPwXTs1QkJEk2jR8LwiJalsS61vr0rZPtfM dB28xuNNoYSvKimBtEl7hswuV5BhiY2FciooqrFa4HPylVbheM+Nrt7X7Rr9HstS+iTV7BUVt1XS Gz5Ieg2kNmbFdSf1C2H0K+QCO+iAexn2ct5YfZlMMyY7gPR5DTb7DzZIbbrLoI404BCqoQGBCQki qiiqKi8LqrF5l2O87HfbNp9hxxl5pwVE2nWiUHGzFfMTAxUSFfNCRUXTGMZ7devTGMY00xjGNNM1 u9Rnph479R+sqq9miIrdkgsvfyd3CFHbNtUSFp+EOK/YVOrnFhJkV77ntr682y06lKxsjjOCybGM fzKjsMbyiph3dHasFHnV09pHWHm18xJPYbTzRoLseQyTb8d4AeYcbdATTmseyK8xO5g5BjlnLp7m teF+FPhOK28y4nkqL7QdacFVbeYdFxh9ojaebNsyFaonqB9L3KPp1vFQtvqlTdekvuIpNxq23XqK 1aSr9hKnvHygTfApLkCZ7byST7RebAcONeMuVd94f2eJt3H2wzdfuIpAWqOsqhz4/fa4VnBX3Gnw 3R2FsSG1pB6W2UOJStNuXaNV1zdaKx1nbKavv6G2jrjWFXZx0SYshpY6PaFglDiD0pp5soeZcCXG loWlKhBn6qvpv3+jps964NRN2nU2/dmWGmLKpOy0TJWVrNSpI872ujoV37QH5mw0g+SJgSt4VE78 dF2ZbVWB7h7JS7q3oqx9bRIEGQ8OY4kbBeKkiA/EVuTbwY3CkEiKg2kVpE9YYkttvTltK2V6ucT3 Lghgm78apqrqxaStWdNZZXE8nF5PDVia1JQ49XMkcoJMSVKukuL+QejmbUNN5fSt6+dE5xahanvC 4Gi8mkIYbhPyPaoNmdCEj3aKbJUBHmOr8u6aW57/AGUiG9M7UlvcXkvivQ+XtZl6lyBr0O/p5SVe AfT4TID5A8ZlbOb8ZEKU2pCFBxlYS54BuQh5kraVT/IfiPlKg9Gkx3SCCFsvsPNK6II/ZcbdbWOi P2VIUP0IyVH0qfUd2PRV1ujc4vzdq05IbiQNw6VK2bX2+0IaTZEkrvKxlHYUpRNnHQAW3JSEJYzY mw3W/T5LBDbjqGjQH2p7KVQ5fLhMPVFoy6ngrEzKsJso7CmioDlqyysJzlCnxYqA7NcwTero6tcf mln+xEiay7Ce+E1xWNMdatK55pfFSVidiLgvvIHmbda8762HCjBkyVNqGHDz39MPkPU5My84VnN7 9rq3luN6zPdjVe2VzTjraW2GJEhxqmu2o7anXn5a5NNI9tsNs10h0jyjR2XT9r0yeazbdbvNasP2 imJeVcysecShZQpxlMtlr32fJJCXmS40rrtKyPnLgmq7ZrW8UUDZtRu67YaGzZD8G0q5LcqK+g/c ebZJbdbV2h1l0IeZWFIdQhYIHHsWmantsV6Hs2uU17GkMqYebsq+NKK2VghTfuONl1KD2ewlafv3 98zjcX0fe2+YkWQbXZO9hqWIDMYr1AcjxR9t8UebdrHElNWESO+h94qE+wiC2TfqkdpoEbPDMB65 c/xMRo9yMcaytYBrEenIS0GTMmyvhONWDaxnIMp9lR7SQ4UGSTgn60+44amFNzGWobD0SelSzbLc nhXVG0q+5r3Lmpc+f3O1VpDdB/iFg51+N9P/ANIcR4PtcOxFrB8vGTuHIU1nvvv5jzNtfjkf/Ete PXx11keH/Rv7wi6KRsy21dYVU7nH5+UR3UT3qLLeLSQJfmRXx5+dNb3Z6/tqibJZGJ7gtPfogzCx x9tV/wCZ08kjkP7UZL9mqv2Zw4v9N/NfMMuMxougXk+FJLSzezo5qNfZjOSG4zkw29l+HiymYynP ckNVqp032kOFmI8pPgbLWs+lj076dYMW2t8RabWWUZKkMTUVypL6Eq68h5zHpBV34jsr8j8d95nW JDiQGERoMWNDjNjpuPFYajsoH36Q00lCEjv5+Ej5zY2FejZfGU2/uJuIwcMD5Otw6A74z4J2KifC 9y2Ax+75YkKUz6oiCQuIpKg4Fl/pA2VjGzgmBvjLMOAsMrmteCyS9yL/APV1Lhk/2p2kJLbMoqqq E2qJ8qML02fTW03jp+v23mKbD37bIyo0yLr8Rp1vUKeW0Ash1Ujwl7Gpp8Bxp2VGrIhCfbfrZCCS ZQmWWYzLUeO00www2hllhltLTLLTaQhtpptAShtttCUoQhCQlCQEpAAAzkxliu2+1eB7TUY0GCY/ EpYZKJzJA98iys3xTj1m0spCuS5r3mSgjrvgx0JW4rLDPDaQKz/cvNdz7krzNLyTbyh7gisF2sV9 cySovq9dXsIEWI1wIoatt+M+Qo5JdeeUnFYxnG4lwgFtwIIIJCkBaFD9QodpUPjvxKVp6V0SFgeJ 2Eq8JyiKv0Jxyv8AaqJ/aqawVE5XhVRPpXnhP7EVf7EXXJjGM868ar5fVg/pE6Z/Ytrv+OeRsjEy Tv6sH9InTP7Ftd/xzyNkYmddfqp/2ht2P61P/wCFi6vo6a/5idsf6sx/8RJ0y6RlLfLpGTU9GX+u z92/8e6iH6RD9T/7wP4J0xjGWqarT0xjGNNMYxjTXhSUrSpCgFJUkpUkjsKSodEEH4IIJBH6jKqv rC4qVxD6guQNbYjGPS2Vs9s+uJCPBr8l2B1yeywx8BJbgvuSa9Pj2AIoBPkCBaryJj6qvESLvQdU 5irovdhpdinXdgfaR2pev7A82mvekqS2T7cC7S1HYW44lDa7dxCQpb6eoWddm2i5zsrLyGEx4lxt 1LTJWVEe506UxGJkLCFwqi01DJq2d9ypUompddF+4SYbu7Fopjyt1WexfwedQi4bC3A1lUTypyiE 45KF2sb96LZqvsTWVPpo8s/y/wCAxp8+SXLzi22Xrym3FFTi9dntmx1+SCR/skeVhWJSVKUj8sBP ihxoGRPK2f04uWFcdeoeq16bJ9mg5Mgv6nOC1dNt2wSqdrkgjo9rVYs/lo+UhKbJTi1eLQBsmZkn RhuR/wDImxWOBKf8a5ws3MLte4u5wgqWmTpnyRVU1F2jkV7ZOlz4sliVwqqJImP9W+3/AOAe89+c ZnwqnLhDLqztHhsTtHHRtmEVEQEJq5YnuC0PCtxn43KIhCqsYxkr9Rl0xjGNNMYxjTTGMY00xjGN NaAeqf0E6FzsiZteoCFovJhQpxdlGjBuj2R0eSwjYIMdICZbqleP5xFb/F/Yym5iUpCK/PJvFW+c P7RM1DkDX5lDcRFEoD6CqHPj9kNzayagGPOhvAdtvsLUn7pWEOJUgXBcxTy7wrxzzhrL2rch6/Ft 4hC1wZyUpZt6eUpCkJmVVilJfiPo8uylKlMPABD7TqP2cg91F9FuJ7r+u5Tg/qWHZ+54kiQQNK1j 2SvKnKpbRo4EsGe6ScrbwmSJ0yMp8WYZi+zMfYXq5yfbP1TGsx9cyvBw8NhhDdRy9x5lFQUWskPk nrsFoPJKuW6ItiIjCkRREmXayfAXqb5Q9O98mx0y2XIo5Lza7rUbNx1+gt2kqSV+Ufy/9lMKAUt2 EP25LffSi4322qxB6bfVfxv6kaP3aCR+S7hAYbXfaXYvI/MYKldpVJgudIRaVi1pPty2EhbfaUSm WHCAqET1R+hXkPgB2ZstGJG78Z+6VN7BDjk2VG0r5S1skBkKMdCP9QWbIVBd/ZLhjuLDI021Tbdl 0a+rtn1G6sNfv6p9EmBZ1khcaSy4hQPiVIPi6y4B4PR3kuMPtlTbza21KSYKbZ747z9I+WrgWf1F rKxaO/zPw+1c7vV4rrhItvhlopORhbcJDdbGM89TWBeKDoMyi9bjzQ3D2b2k6osXTNsJtK2Nkj7P ELKqxvt8eS2AqlXllcgtyCcAVBs1ktNWsFFbNsnYyerP3JsZFb6VPqOa5v8A+WaLzYuFqm5LDMOB toKY2s7E+E+CBOKj4Udm+QAQ4o10l1X+heYW4iMJT2nW3m23mXEOtOoS4262pK23G1gKQtC0kpUh SSClSSQQQQSMuH2z3WwbdzHmskwa7YtIaoATYhcMWlRKIe5YVtXmvjw5I+fapITEgU8aI/IYIHSq l3D2zzLa29dx/Mqd6tlIplElDy9W2kYS7Ul1k4URmWwXl3IKi8wS+FJZYeEmx98YxmxdYFpjGcbr zTDanX3W2WkAqW46tLbaUj7lS1kJSB+pJAGeFVBRSJURETlVVURERPaqqvkiJ8668oiqqIiKqqqI iInKqq+SIiJ5qqr7E1yYzGGzc0cV6hFXN2DeaKJHbSVLXHkLtFgD7kM1LU55XX7ktk/wzCcf14el CVYflTHLDKpxX7ftK03kJtvz7A6/Eu6kiL12R+173j+vfWYXbblbc0ElqFe5/hVLMfVEZiW2VUVb JeVV4RGmJk9l1xVVUREAFVVXy1l1Xt7n15Hcl0uD5fbxWUVXZNXjV1YR2kTzVXHokJ5sERPNVIkR Nbd4zoNBynx1s8dmTR7lQzGpHgGQuc3DecU50EJTHn/hpHmokAILQWSeuu/jO+JUlaQpCkrSR2FJ IUkg/YggkEH94OZRBsq6zZGRWz4VhHIRIX4MpiWyQknIkLsdxwFEk8xVCVFTzRV1jcyvn1zpMWEK XBfEiEmZkZ6K6JCvBCTb4AaEK+RIqIqL7U1X0+rB/SJ0z+xbXf8AHPI2RiZJ39WD+kTpn9i2u/45 5GyMTOvJ1U/7Q27H9an/APCxdXu9Nf8AMTtj/VmP/iJOmXSMpb5dIyanoy/12fu3/j3UQ/SIfqf/ AHgfwTpjGMtU1WnpjGMaaYxjGmmY85Z0CBynxru3HtkltUXbNdsalKnQCliY6yXK6YO0r8VwrFuL MacSkrbcYQ4jpaUkZDxnw2ddDuK2wqbFgJVfaQZddPjOJy3IhzmHI0pg094OsOm2Se8SXX2V8+XV WEG0gPFHnVsyNPhSAXg2JcN4JEZ4F9xNPNgYr7lFNU23m77Qtuda8n6nZtN2Jxoq8S3JrrvX7JSD 2hQPi7FnRD2lQICkFKgR2Mtr8NciQuWOLdG5DglsI2jXq+wlNNnyTFs/ZDNrDBPz1FsWpTA8gFFK ElQBPWQGfUn4oHHvqDk7NAihmj5PqmtpYW2jxZF6w4qv2KP8dJL5fai2bvQHYtW1EqWVnN0fpT8s otNE3PiGymJMzUrQ7TQtPOgLFFe+21ZR2UqI/wBBCuGTKUU+Xi5br8ylKmwanOkOxmbJdSe4exd3 IMYd29PrYBPKoDJtcdJ+yoZwiSoLaW+NyJrqKPynjdhN/K4DizrqmgRN4On3BN5qdgTl07UGwmiy neUetvxYrryERCika1eQMQ2l7vktC1LP5PcfMt+Mx1f8v8S6o9+H2nlHjrW5Hfj7F/u2tU73l/w+ 1Y2cZff8PHvPs67vui7e2HdT3TU9oaI7Dmu7HT3TZH7wutmSUkfx7y1prIKF+aVaxd1D1iCqhQGr KE5NFU9qFFB5X0VPeitpqs1yjumYg2D1PaNQD4UJrlfLCISL7FGSTKMlz7uDXnXbMYxnL64vTGMY 00xjGNNMYxjTTGMY01wSY0abHfhzI7MqJKZcjyY0lpD8eQw6gtusvsuJU2604hSkONrSpC0kpUCC RkPnqw+myxcOWfIPp6YYg2Sy/Ot+NHnUMQZzhHuOO6hKdKWoElagtRpJriYTqlkQJcMJahOzFYzV 26+zuB7zY8ePZvUDLBtHDrLaKoR7uklGKJ61VT+wyZJVEVejug9BloAhMivgIimyNs91812lvRvc OtCik52BY1klCkU9xGAufVrKD3gLopySNSGiZmRVMiiyWCIlWmRb09rr9pPpLytm1FvVynoVjWWU Z6HOgy46y29HlRX0NvMvNrSUrQ4hKgR9us369Kvr63jg9UHUd5M7eeNErbZajvPl2/1hgJDaTSSp CupMFoBJNTKcS2hKeob8cD23JiPUt6PeMfUdVvSrKI1rXIEeMpun3qrjIE5KkgezFvY6C0i8rQUh AakrEqKhSjBlxipaXK8POnp05Q9PexKo9+pFtwpDjopNnrw5K1y/YQpQDsCf7aQ2/wCAC3q6WmPY RgpJejpQpDi6f9wNm97+j3LW85wu3nS8ZB5G4mYVLBFCciuOj20+Z05eMxHR4uwOyUj9bKcVtyDL GaPhRrUsG3Z2d6q8XPDcuq4UTITZU5WK2j4jMCS238q1xK1TwXn/AAk7jQoys2EYEcbmRSiL4si0 xxvyXpfLOqV+6aFeRL6hsE9JkRnAXYslKELegT45PvQp8b3EiREkJbebKklSfFSSew7BsdFqlTMv dktYNLUQGVvy7CwfRHjstoBUpSlrI7PQ+EpClKPwlJOVS+A+Z+TeEdmXtmhbI7SV7JZOxwJqXJmu 3cVKu0wLKoLjbU2S6kLbhusKYsYpWtcSXHUpRV2X1GerDk/1G3Dy9jnfk2oMSEuU2kVLrjdPCQ0A ll6aokPW9gop/EOy5ynQ3IccEFqHGDMdqUsD0imOhtt8KW2Hzk3KHthsUUZxBxyzeRs0O7bszM5U KqB0O1+C6w9NF9wIsR6a23Jmxo3Tegu9PcD4OrMqhrt6XdLeuZAKV/XtK4ChTuV4CEaZZG0fczNb eZiEw2UmU1EcOPDkSX86/VKoaN+ZQ8H69H2aZHedjubZsYkt0hUxIcYdVW1sN+LJnNOtoEiDPXNQ w4lbanIah2kxXcheqLnzk6WuTtfJ+zuNqQ4yK+nmnXKwR3FKPsOwKBFbFlpSFeAcmNyHlIAC3FZg LGV9bm9Se8W60p48jy+xh1ThErWOUD79NQsN9yEDZw4boFPJvhO1+zdmyEXlRdFCVNTm276fdqds 4zQ0GKwJVmACjt/dss2108aJwbgS5TZDBRzle5muahsKnCE2vai68kkkkkkk9kn5JJ+5J/UnPGMZ ojW6dcrEh+K+zJivOxpMdxDzEhhxbL7Dzagtt1l1tSXG3G1gKQ4hSVIUApJBAObM8Y+sX1DcVS2n aPkW6t64SGHpdLtb52WDNaYP/wCEL1uJVjAjuJ7Q4KqdAcKT2lxKglQ1hxmQ45luU4fObs8VyK6x 2e0YuDKpbOZXOqQoqIjhRXmkdBRUgNt1DbcbImzEgIhXgr/F8byqG5X5LQ1F9CcAgKNb18We0glw vIDJac8M0JEMHG1BwDETAhMRJNjvU36h7P1Lblq+83VDC1+4ptCrNPso9Y8+5XTJcC+2W5XYQm5T j8mKw6m/QwmM/JlOIVGUsvkOBCNccZ9WDczK5lTEdEBSFuF0mVV101zyUlCCEuzIr7qUdIT02lYQ FFSgkKWolkOSW2ZZBZZLlVk9OuLh71qzsvVmFelSUabZ8VxllYjPeYNj3kCB3EimSKREq+KKgrMT o6/Hsar2YdTVNerV8D1h9Go0ZXDc8MHnUlPKIE4XYJKXAqgIoiKInysukZS3y6Rlmfoy/wBdn7t/ 491Xj6RD9T/7wP4J0xjGWqarT0xjGNNMYxjTTMe8mcrce8O6y9t3JG01urUbTgjsvzlrclWM1Ta3 UV9RWxkP2NvYraadeTBrYsmSI7L8lbaY0d91vG3qW9Sek+mnRF7RsqhZ7BafiYelabGkoYs9otmG 21OALKHVQKSs9+O9fXbjDrNcy/GYaZmW1hVVk+stzBzRyJzpuE3dORb5+2sJDr35dWtKeZodbgOK SW6fW6pTzzNXWsIbaQQlTs2e62bC3m2NrIlz5EPepnq1x7Ytv8G6ONFyfceXGF9uoceJKvHo74Ic adkbkcwkK5IEheh00dxiXKjfyl+TXxnob8uVnTx0v3u8zn4QXMiTjmARZBMnaNtCtlfPsn2yIdCD 4EwjbBCTUu2fB6LGkfydmPOkNS2Yu0XrU9ZFN6nXtdpdZ0R3Xtb1KdOmVt7sEpt3bLRVhFhNOIeg VrztVSRW3Gn0Ow02Gwql+MSWibBWlyIdC/NfiUeSvAqCijyPiVAEBRT30VAEgHrsAkA/Jz1xlJef Z9lG5uV2maZhPbsL+3Jn1qQzDiQGUZisNxIkdqNCZYZBqLEZZjNkQm+4DQnIefeI3TuAwjCMc28x muxHFYRwaSrR5Y0d6VKmuq7Jfckyn3ZEx150nZEl1180EgZA3FBhplkQaFjGMw3WWaz5xv6o/UBx MqI3pHKm1wa2DGRCi6/ZzzsesR4aFtqEeLrewptKWEPFpLSX4MKLLZaK248hkLV3KtwH9U3Xdhkw tc5712Pp0+S77De96q3Nl6mVrVLW2q7oZL068omkNohRPxtfM2RmTNkuSpUWhrWXHGoLcZvjbDqU 3i2mlxTxvL7CbTsE2juLZC+/dY5IYBU5jhBlvK5WoaCIlIpZFbM7REPWPDRQXS243T5tRudGkDkG KwYlq8Lit5JRMs1F+w+aLw+c2M0gWKgpEQsW7FhE7iI/V+9UNLnFTbVV9WQLujsoFzTWsRifV21V Mj2FbYwZTaXo0yDOiOOxpcWQ0pLjMhh1xp1CgtC1JIOfQyr96T/WJvHpr2OPCkP2O0cU2chKdk0d ySXPwKXXSp2/0/8AFOpj1V/HLjjr8VLker2NomFb+1JRVXVLZW0feNV5J1Oj3jSbmJf6vscJM+qt Iale280VrZeYeacSh+HOgymn4NlXS2mZtbYRpMCcwxLjvMoui6eOpLEd/qN44LaUWY1DLZ5DicmQ L7zDZELY2lVI7WisqZ10haWQjLT8GSYRpzDXjQn5tRu+/T/lGyFyyEw1usUtHTCiyePHJll5wUJw q2zY7nBr7ZpoSdRhXXGZkcTkQ3nPClsxO14xjJHa0FpjGMaaYxjGmmMYxppmOeWaXju94+2aJyrW VNrorVa/MvI9yhKorbEVBcTJae8kPRJjKwlUOXFdZlR3/Bcd1DgCsyNkQv1SudX6Oh17hChmPR5m zRxse2OR3ZDCjSNyX4dbWqdYcQ261OkxZq58GQFpcYRDcU34qSTqXfPcGj2x2sy7Lb+HDtIkatch RqWe209FvLGy/kUGpfYeE2348p55PXGybMUhBJcICEFTW0NmcGudxdycWxijlyq2VIsW5ki3hOOM yaaBXL65Ms2H2iBxmRGZaVYhiYF64UcBJCJF1DTyDZ6vM2e5jaDHsYGhRbWedXg2j4fn/l631+zK sHUtMl+Y+349OPoVJZiiPDcdWIyTnR8Yzre2E1yxmypzrcdg5T7j3q8RkY0SMJkqjGiRg/JxojAq jUaO3wDLIA2CIIpq/wCgxG4ESNDbN50IzLbXjSXSflPqAoJPynz+W/JeJFdkPnybzpG4S9xLpjGM +PX1aYxjGmmMYxppjGMaaZdIylvl0jLVPRl/rs/dv/Huq0/SIfqf/eB/BOmMYy1TVaemMYxppnX9 s2ij0jWNg3HZporte1emsb66nFp58xayqiOzZjqI8dt2TJdSwysMxYzTsmS8UMR2nXnENq7BkTH1 WOX3KHQdP4ZqpiES99sFbLtTLT0ZTydX1iSwqohS4rjTj7ca52dTVjEmMOR1+/p8iN5usuyGs1hv NuRE2k2yy7PpTbb7tHWEtZDdUkCfdzXW4FLCc7CF3wH7OTFGWbXLjMJJEgUVGV1sbaXAJW6G4mLY RGNxlu5sRSxlNIinCp4bbk23lh3iTfjMV0eQUUXeG3pasMKqK6mokPUVznsfqG5SveQ78GLFeV+V 6tSBRU1ruqQpEhdRUpV5LDskCQ9OtZSSluZcTbCUwzFjvMxGMG4xnW9v763yi7tcjv5z9ndXc+TZ Wc+QSE7KmS3SeecLhEEBUiVG2mxBpltAaaAGwAEv+o6WrxunrKCkhs19RTwo9fXQmB4ajxIrYtMt pyqkZdoorjhqTjrik66ZuGRKxjGcRrlNMYxjTTGMY00yST6dHqbf4n5FY4n2ib1x5yfbxosNTqHn Bru/Tvw1bT2LZZDntwNgLcOhufcZ9pl38mtXpcCDV2Jkxt4zO9s9wr/avN8fzrG3lCxo5oPnGJwg j2cA/wAnYVM3tRVKHZRCdiv8IptI4L7ChIZZcDC9w8EpNysOvMMyBpDgXMQ2RfEBN+umh+Ug2kTu 4QZdfKFqSzyqA4oKy8hsOugV0jGa1ekTl9zm7gDQd0sJiJmys16ta3FfvRnZKto1xf5bPmzm4jUd iJJvmGoezCGhhpEeLdxkNo9rwUrZXOyfi2SVmYY1QZXSuk9U5JT113XOGiC56pZxGpbIvAhEjb7Y Oo3IaUlJp4HGi+UCprr7ZJQWOKZDd4zbto1aUFrPp54Cqk2kqvkuRXiaNUFXGTNpTZdRER1ogcH5 JJpjGM57XCaYxjGmmMYxprjedbYadfdUENMtrdcWo9JS22krWon9AlIJJ/QDKnHqi5Cl8nc+cn7X JWhTbmzzaevDLinI4rNcKKCA6x2pQSmXFrW5jgR0hT0hxYH7WWfOaNmi6hxXvOwTVpbjxKKRHWtR 6AXaLaqWQT+nk9ObSP4kZUHJJJJJJJ7JPyST9yT+pOVaekoy19uJtrgrLyIxKfuMqsGBc4UjhgzV VJuN8eYcS7dGy7kTuFxO0lRFGyX0fWLsnJ3CzN1rl+OzVYzBeIOUQJRu2dmDbndwhcxapXBQVXtI F7kRVQvGMYyqLVmemMYxppjGMaaYxjGmmMYxpp//AL9//wC+XSMpb5dIy1T0Zf67P3b/AMe6rT9I h+p/94H8E6YxjLVNVp6YxjGmmVofqPbbN2f1W7rAkOsuwtKp9S1Km9lJSpuEmgibLNafUVqDjyNg 2S6BUkNhLXtNFBU2pxdl7KmnqpmzZ/qU52fn+Xvt8rbxCb8++/wVbfzq+u67/wB38vixfD9PDx6+ Osrz9I7cvxNpcPpWSdALnPGJEkgVUbdj1NJbkkZ5E8iE5U2NJEV/3kQTTzDU7OgSpZlboZVbuo2Z VOFPsRxNEU237O5qhWQ0q+YkEaJIjkSfoSiFfIvPAWMYymPVtmmMYxppjGMaaYxjGmmMYxpqbz6R u2zZGv8ANGiPus/l1TcalttYwEkSDN2GFb0946tZWUrZDGsa6htIbSWnC6VLWHUJbmMyAb6TU2aj nDkOvR5fl8rimXNldd+H42Bt2qMQPL9PL2LGx8O/nrz6/XJ+cvx6Hrl+36cMLbkE645TTclpkddV SU2GMgsJUUQVf91HizWYbaJ5AEdATyHVJHWPUs1e/wDlzjCNg3bRMetlbbRBQHnqKBGkqaJ/vH5M R6U4q+ZFIU1/O50xjGS31F7TGMY00xjGNNaievCPYSvShywxVeZnKZ01TXt9+ftt8hak7J66BPX4 VD3l8f6vffxlXLLhXKdBH2fjrcqOSz+IamUM5YZCPcU49Db/AB0dKUAEqX+IjNFAAJ8wOvnrKfUh h+K+9FksuR5MZ1xiQw8hTbzD7K1NusutrAW2424lSHEKAUhSSlQBBGU9ekmo3mNwNu8kUyKPZ4dN owb8+xt6iupM9w+fzUJ4MiaFfeqMJ7h8rWPR+XLL2DZ5j6AKP12WRbkj5TvcZuqeNCAOPzlFk6Fx eeOEV9feuuLGMZW5qwDTGMY00xjGNNMYxjTTGMY00y6RlLfLpGWqejL/AF2fu3/j3VafpEP1P/vA /gnTGMZapqtPTGMY00yr36+tfOu+rPlphEV6NFtJ2v7BEW4ytpuYLzVKOwnSoy1JCX2TbvWUdbzR UgSo8llSvdZcSm0JkJf1aOL3mrTjPmaG24qNMhyONb9ZcYSxHlw3bHZtWLbHQkOSLCPK2xMp/wAl tNtVMFohpS0+7CTr8xCTkuwzttDaJ17CcopskkI234jq1rzU3H5qCifKRpo7qNOkEKKgMwjcPhts zGYPRDlUbHt62qyW4jbWX45bY/HUz7GksGnYd5EUlX5KuOhUSIbAqqKb0sWw5MxEoa8YxlGWrl9M YxjTTGMY00xjGNNMYxjTUy30itfK7Pm/anYryRGg6Pr8GcplYjumdI2SxtYrMgpDbjzArqZ6SyhR W0iREW6lKXmiqbLNHfp48XvcaemXVJM5txq25ImS+SpzTjjDyWol/HgxNbEdbI7THlapV0dmph1a 3WJlhMQsoPbSN4s7EXSliEnCOn/bWmnNEzPk0z2QTGzb8J5tzKLCZkLLL4L8oH4sOyjQ3RNEcAo/ YYiYqKUO9TGVRsx3x3Bt4TiOwWLZqjiGB+I0beOQIlE68wafJJmTKr5Epsg5Ahf7gIhJCVjGMkNr ROmMYxppjGMaa9VJStKkKAKVpKVA/IKVAggj9QQSDlVf1i8Yy+KvUNyLRutSBXW90/tdLLeYLDU2 DspFu8Yn+65HgWMqdVBxBKS5AcSelJUkWqsi5+ppwC9vmg1nLWuVypWycftORLtEZppUmZqTzzkk uKW46ham6aW9KkJjsJefeM9fg2QhXUM+uPayTuLs2/b1MZyTe7fzVyaMyyJG/JqPAONfxW2x571C ITVn2oiuF8GeG0qk4oOS06NtyY+B7sM1VnICPS5zETHpDrxCDMe18cJFJJcMlTsQ5KOV3cq+GPwi puIiAhhX9xjGUR6uk0xjGNNMYxjTTGMY00xjGNNe7aghxC1NodSlaVKacKwhwJIJbWWltuhCwPFR bcbWAT4LSrpQkzY+q36i2WGWValw3IU0020qQ/ru6l99TaAkvPFrkJpouukebhaaab81HwbQnpIj Jxmf4NunuHtmtmuBZZa4utykNLX4Lcab9eSvWSsL1jxGnO/1b1yX4Ps7PWHuPzy5wfM9tcE3D+Dk zXGKzI/gn1pa34Rbcc9S9e9W9c8Dscb7fWfVIvi+3v8AAa5/MTUnf87B6if6mcLf3d3n/MbH87B6 if6mcLf3d3n/ADGyMTGbA/Go6hv6WMr/APYi/wCV+j+/511g/wCLXsT/AEY4z/4JH+Z+j+/511J3 /Oweon+pnC393d5/zGx/Oweon+pnC393d5/zGyMTGPxqOob+ljK//Yi/5X6P7/nXT8WvYn+jHGf/ AASP8z9H9/zrqTv+dg9RP9TOFv7u7z/mNmN+XPqFcuc2cfbDxru+j8Sr17Y2I6X36mn3SDbQJcCZ Hsa2yrJb2+zGWZcGwiR5CUvxJMWS2hyHMjvxJD7LmhmM+G06lN9bussKa33MyKxqrWFKrbKvlnDe izYE1g40uJJaOIousSGHDadAkVCAyRfauvsrenzZensINtV7eUMCyrJkafXzooSmpMObDeCRFlR3 RkoTbzDzYOtmK8iYoqe/TGMZo7W5NMYxjTTGMY00xjGNNMYxjTUkdD9Uv1H0lTCq36Tie9XCZQwL O11W9izX0NpCGw7H1zbqCmaDaAEIRCqYjSUgAN/GfY/nYPUT/Uzhb+7u8/5jZGJjN9sdUXUHHZaY b3Zy7w2Wwab8Wa0+52Nigj3vPsOPOnwKdzjrhuGvJGREqquk3unDYt91x5zbHF+91w3D8OI4y33m SkXY0y8200PK/JbbAGwT5IiI+WpO/wCdg9RP9TOFv7u7z/mNj+dg9RP9TOFv7u7z/mNkYmM9n41H UN/Sxlf/ALEX/K/R/f8AOuvX+LXsT/RjjP8A4JH+Z+j+/wCddSd/zsHqJ/qZwt/d3ef8xsfzsHqJ /qZwt/d3ef8AMbIxMY/Go6hv6WMr/wDYi/5X6P7/AJ10/Fr2J/oxxn/wSP8AM/R/f866k7/nYPUT /Uzhb+7u8/5jY/nYPUT/AFM4W/u7vP8AmNkYmMfjUdQ39LGV/wDsRf8AK/R/f866fi17E/0Y4z/4 JH+Z+j+/511J3/Oweon+pnC393d5/wAxs/JP+qlz9ZwpddP0ThGVCnR3YsqM9rW8LafYfQW3W3EK 5FIUlaFEEEZGfjPyfVL1BuATbm62Um2YkBgb8QgMCTtISFYqoQkPKEioqKiqioqKvPkOm3YtsxNv bPGwMCEwMGZImBiqKJCSSUUSFURUJFRUVOUXnX07qwYtbaxs41XApGJ8x+W3U1QkprK4SHFOmJXo mSZkpqEypRRFZflSXGWAhpT7pR5q+ZjGaGddN51x5zt8R1w3T7ABoO9wlMu1toQbbHuVe0GwEATg QERRETdjTYMttst9yA0ANghGbhdgCgj3OOEThlwicmZEZLyREpKqqxjGevX70xjGNNMYxjTTGMYT zVE+fTX/2T== ------=_NextPart_01C9B099.081A8390 Content-Location: file:///C:/23195AE9/20090222A_VHzpravaocinnosti_soubory/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01C9B099.081A8390--