MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CE48D0.77563960" Tento dokument je webová stránka tvořená jedním souborem, rovněž nazývaná soubor webového archivu. Zobrazí-li se tato zpráva, znamená to, že prohlížeč nebo editor nepodporuje soubory webových archivů. Stáhněte si prohlížeč, který podporuje webový archiv, například aplikaci Windows® Internet Explorer®. ------=_NextPart_01CE48D0.77563960 Content-Location: file:///C:/23195AE9/20130323A_VHzpravaocinnosti.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Zpráva o činnosti

Zpráva o činnos= ti za rok 2012

 

Byl to neobyčejn&y= acute; rok

Předchozí roky jsme hodnotili jako roky dobré a úspěšné= ;. Rok 2012 si zaslouží podobné hodnocení. Většina projektů úspěšně pokračov= ala bez velkých změn v podobném duchu jako v letech předchozích. Přesto rok 2012 můžeme označit= za rok neobyčejný a to díky ocenění Hradeck&aac= ute; múza, které se dostalo divadelnímu souboru Slunovrat. I když od té doby uplynul už téměř cel&yacu= te; rok, možná stále nedokážeme docenit, jak velká událost to pro Slunovrat byla. Kromě uznání činnosti Slunovratu to znamenalo i velkou veřejnou propagaci, kterou jistě využijeme v další činnosti.

Podrobněji se o uplynulém roce dočtete v této Zpráv= 3; o činnosti. Všechny důležité informace o sdružení jsou uvedeny i na webových stránká= ;ch sdružení www.ssshk.cz a v profilu sdružení, který je součástí přílohy této Zprávy.<= o:p>

 

Konkrétní aktivity

 

...= co jsme dělali … a co dělat budeme …

 

Divadlo

Divadelní soubor Slunovrat pokračoval ve své umělecké cest= 83;. Při ní se v březnu zastavil na historicky významné zastávce – tou byla hradecká katedrála Svatého Ducha, kde sice Slunovrat nevystoupil, ale = kde byl vyhlášen jako laureát Hradecké múzy za rok 2011. Tato významná událost si zaslouží více prostoru ve výroční zprávě, proto zde uvádíme text aktuality zveřejněné na webu sdružení 28.3.2012:  

 

Už samotná nominace Slunovratu vedle známého režiséra mgr. Davida Drábka a pánů z Gentlemen Singers byla pro nás ve= lkou ctí; udělení Hradecké múzy pak opravdovým šokem. Uvědomujeme si, že činnost divadelního souboru Slunovratu je vzhledem ke schopnostem a možnostem herců specifická a nesrovnatelná s uměleckou úrovní jiných uměleckých souborů. O to víc si udělení Hradecké múzy vážíme a chápeme ho i jako doklad toh= o, že umění není jen o co nejlepším profesionálním výkonu (jakkoliv těžko měřitelném), ale především o emocí= ch a předávání zážitku bez ohledu na to, k= do ho předává a kdo přijímá. Ocenění bereme nejen jako uznání činnosti Slunovratu, ale také jako závazek a vklad do budoucna. Víme, že před 5 lety byl Slunovrat úplně neznámým souborem a že dnes je známý pro určitý okruh lidí v Hradci Králové a blízkém okolí. Snad není příliš troufalé naše přání, aby věhlas Slunovr= atu postupně rostl a snad i přerostl hranice města a aby se stal jedním z kulturních "symbolů" města vedle Klicperova divadla, divadla Drak, Filharmonie a mnohých dalších renomovaných souborů a jednotlivců.

 

Závěrem mi dovolte poděkovat a pogratulovat všem, kteří se na činno= sti Slunovratu rukou společnou podílejí. Gratulace patří především hercům Slunovratu a umělecké vedoucí Blance Vávrové -  Hradecká múza patří jim. Poděkování pak míř&ia= cute; především Speciálním školám v Hr= adci Králové Hradecké ulici, které společně= ; s OS rodičů při Speciálních školách stojí za činností Slunovratu. Poděkován&iacu= te; patří všem našim dlouhodobým uměleck&yacu= te;m partnerům, kteří stojí při Slunovratu - nejen Filharmonii Hradec Králové a divadlu Jesličky, ale i mno= hým dalším. Díky patří Spirituál kvintetu, ale i všem souborům, které Slunovrat doprovázely v minulých letech. Speciální dík patří cimbálové muzice Hradišťan, která se jako první odvážila jít do společného uměleckého projektu se Slunovratem. Závěrečn&e= acute; poděkování patří samozřejmě i všem partnerům, kteří činnost Slunovratu podporují finančně. Děkujeme, děkujeme, děk= ujeme.

 

Zmíněné ocenění bylo pro Slunovrat pobídkou do další práce. Tradičním vrcholem roku bylo pro Slunovrat vystou= pení v sále hradecké Filharmonie, kde se v netradičním jarním termínu představil Slunovrat ve vystoupení Art of Living, které splnilo přání uvedené v programu vydaném k vystoupení:

Herci divadelního souboru Slunovrat ztvární v uměleckém pásmu výrazového tance dva světy. Svět, ve kterém = se pohybují, který je pro ně bezpečný, při= jatelný - nicméně ohraničený racionalitou a často neporozuměním světa druhého - světa kter&yacut= e; často nevědomě vytváří hranice a odsouzení. Postava "UMĚNÍ", ztvárněná tanečníkem Štěpán= em Machem z Tanečního divadla Honzy Pokusila, bude zprostředk= ovaně vypovídat za nás všechny - přes počáteční přehlížení a nedůvěru nakonec v dětech odhalí jejich skryté bohatství, čistotu a neuvěřitelnou schopnost hluboké výpovědi jejich emočního prožit= ku. Věříme, že se vzájemnou spoluprací hudebníků královéhradecké Filharmonie a &#= 269;lenů divadelního souboru Slunovrat opět vytvoří další z cest, které oba světy - svět lid&iacut= e; s postižením a svět náš - přibližují a vzájemně obohacují.

 

Tradičním organizačním partnerem celé akce byla hradecká Fi= lharmonie, která je naším váženým partnerem a neoficiální domovskou scénou.

 

V červnu se po jednom roce a dvou dnech Slunovrat už potřetí vrátil na Open Air program festivalu Divadlo evropských regionů, tentokrát premiérově na Pivovarské náměstí na nádvoří Krajského úřadu. Slunovrat vystoupil s vystoupením Uměn&iacut= e; žít, drobně upravenou verzí představení= Art of Living. Kromě změny "sálu" došlo proti originální verzi ke dvěma změnám - hudební doprovod nezazněl naživo a Štěpána Macha úspěšně nahradila Lucie Svíčkov&aac= ute;.

 

Slunovrat už tradičně vystoupil na červnovém festivalu, který se tentokrát konal pod názvem Poznejme se navzájem v kampusu Univerzity Hradec Králové. Při vystoupení v bloku kulturních vystoupení dalších vystupujících souborů vystoupil Slunovrat s tanečním pásmem a písničkami Hradišťanu.

 

V rámci projektu Divadlo jsme z finančních příspěvků a darů financovali především všechny náklady související s vystoupením ve Filharmonii (kostýmy, rekvizity, pronájem sálu, propagace, foto a video dokumentace, …).

 

Informace o projektu Divadlo najdete na webových stránkách sdružení v sekci Projekty a na samostatném profilov= ém listu projektu, který je součástí pří= lohy této zprávy. Na webových stránkách si můžete prohlédnout i fotografie a videozáznamy z vystoupení Slunovratu.

 

Snoezelen

Pro rok 2012 platí informace uvedené v minulé zprávě: potvrdilo se ce= lkové pozitivní hodnocení využívání speci= ální terapeutické místnosti Snoezelen. Jednotlivé efekty Snoezelenu splňují a převyšují naše očekávání - prostředí Snoezelenu vytváří u dětí kladné emoce a přináší celkové zklidnění organi= zmu. Relaxační místnost Snoezelen je využív&aacut= e;na 5-6 hodin denně a týdně ji navštíví cca= 150 žáků. Frekvence jednotlivých návště= ;v závisí na diagnózách a míře postižení dětí. Děti z rehabilitačn&iacut= e;ch tříd navštěvují relaxační místnost denně, žáci speciálních tříd 1-2x týdně a děti z mateřské školy Slunečnice docházejí 2x za měsíc. Účinky jsou velmi různé a závislé na diagnózách "návštěvníků&quo= t; Snoezelenu.

 

V roce 2012 jsme financovali nákup vybavení pro muzikoterapii, které je instalované v relaxační místnosti Snoezelen.

 

Informace o projektu Snoezelen najdete na webových stránkách sdružení v sekci Projekty a na samostatném profilovém listu projektu, který je součást&iacut= e; přílohy této zprávy.

 

Canisterapie=

Projekt Canisterapie vstoupil ve školním roce 2012 – 2013 už= do sedmého roku, kdy za dětmi do školy chodí jejich psí kamarádi. Díky získaným financím pokračuje Canisterapie v úterý a v pátek pro podobný počet dětí jako v letech minulých. Změnou proti rokům minulým byla skutečnost, že projekt byl financován z jiných zdrojů než z rozpočtu sdružení.  

 

Informace o projektu Canisterapie najdete na webových stránkách sdružení v sekci Projekty a na samostatném profilovém listu projektu, který je součást&iacut= e; přílohy této zprávy. Na webových stránkách si můžete prohlédnout i fotografie= .

 

Sport

V rámci projektu Sport jsme v roce 2012 pokračovali v projektu Integrace hendikepovaných sportovců prostřednictvím stolního tenisu. Mladé hráče podporujeme aktivní účastí na trénincích, dopro= vodem dětí na turnajích a soustředěních a samozřejmě finančně – ať už v rámci sdružení nebo v rámci sportovního klubu SK Integra. V současné době v Integře pravidelně trénuje 32 hráčů s hendikepem, které podporuje v roli trenérů a sparing partnerů 13 dospělých hráčů bez hendikepu. Hendikepovaní hráči z Integry se (kromě výše zmíněných pravidelných tréninků) v roce 2012 zúčastnili mimo jiné těchto vybraných nejvýznamnějších akcí:

Pozn.: O= PEN – akce pro hráče s hendikepem i bez, MPS – akce pro mentálně postižené sportovce.=

4 Účast 3 hráčů na 4 turnajích Městské ligy š= ;kol v Hradci Králové (OPEN).

4 Účast 13 hráčů na regionálním přeboru v Hra= dci Králové (MPS).

4 Účast 10 hráčů na mezinárodním mistrovství České republiky v Hradci Králové (MPS).

4 Účast 5 hráčů na republikovém turnaji ve Dvoře Králové (MPS).

4 Účast 4 hráčů na týdenním soustředěn&iacut= e; ve Stráži pod Ralskem (OPEN).

4 Účast 10 hráčů na dvou třídenních soustředěních v Tanvaldu a  Hradci Králové (MPS)

4 Účast 8 hráčů v mistrovských týmových zápasech přeboru neregistrovaných (OPEN).

4 Účast 11 hráčů na týmovém turnaji v Hradci Králové (OPEN)

4 Účast 12 hráčů na turnaji ve čtyřhrách v Hrad= ci Králové (OPEN)

4 Účast 7 hráčů v přátelském utkání proti Sokolu Chlístovice (OPEN).

I když to není hlavním cílem projektu, považujeme, podobně jako vloni, za vhodné uvést, že na všech výše uvedených (i OPEN) turnajích získali naši mladí sportovci medailová umístění. Medaile znamenaly nejen velkou radost pro děti, ale jsou i dokladem zvyšující se herní úrovně, kter&aacut= e; dává více možností relativně rovnocenného utkávání se s nehendikepovanými sportovci.

Za zásadní považujeme i fakt,= že Integra v minulém roce rozšířila počet „spřátelených“ stolních tenistů = ze stolně tenisových týmů v Hradci Králové. To se nenásilně podařilo díky zapojení do ligy neregistrovaných, do které se aktivně a pravidelně zapojuje 8 hráčů. I kdy&= 2; výkonnostně zatím nejsou některé zápa= sy vyrovnané, o to přátelštější atmosféra při utkáních panuje. =

 

Více informací najdete na webových stránkách sdružení v sekci Projekty, na webových stránkách www.integra-pinec.cz a na samostatném profilovém listu projektu, který je součástí přílohy této zprávy.<= o:p>

 

Rehabilitační pomů= ;cky

S finančním přispěním sponzorů jsme zakoupili rehabilitační pomůcky – soupravu bicích nástrojů pro děti s mentálním a kombinovaným postižením a financovali jsme „generální“ opravu tříkolek, koloběžek a kol určených pro rehabilitaci.=

 

Adaptační kurz

Spolufinancovali jsme adaptační kurz pro žáky vyšší= ch ročníků speciálních a praktických tříd.

 

Ostatní aktivity=

Díky financím z členských příspěvků= ; a ze sběru výbor podporuje formou drobných odměn a finančních příspěvků mnoho aktivit, které jsou pořádány pro děti v rá= ;mci školy.

Fotografie z těchto aktivit jsou zveřejněny na webových stránkách školy ww= w.specialnihk.cz.

 

Asistence

Výbor spolupracuje s ředitelstvím školy a Speciálním pedagogickým centrem na koordinaci řešení problematiky osobní asistence pro handicapované děti. Osobní asistence byla a je poskytována asistenty prostřednictvím Českého červeného kříže. Pokračovalo dofinancov&a= acute;ní osobní asistence formou příspěvků na asistenci= ze strany rodičů, jejichž děti využívají služeb osobní asistence.

 

Školská rada

Zástupci výboru sdružení se v roce 2012 účastnili jednání Školské rady. Vzhledem ke skončení funkčního období členů Školské rady byly na konci roku 2011 uspořádá= ;ny volby pro nové funkční období. 

 

Finanční a materiáln&iac= ute; prostředky

 

= 230; z čeho financujeme naše projekty …

 

Získávání finančních a materiálních prostředků nad rámec členských přípěvků pro zlepšení podmínek žáků speciálních škol je jedním z cílů= ; sdružení.

 

Při podávání žádostí o finančn&iac= ute; příspěvky výbor úzce spolupracuje s pedagogy speciální školy, protože efektivní využití finančních prostředků není možné bez profesionálně zajištěných, dlouhodobě pro= váděných a přínosných aktivit zaměřených na žáky speciálních škol. Pouze projekty založené na uvedených principech mají opodstatněný smysl a tedy i šanci na získání dotace.

 

Veřejné instituce<= /b>

Aktivity sdružení byly z veřejných zdrojů podpo= 45;eny celkovou částkou 105.000 Kč od Ministerstva kultury, Kr&aa= cute;lovéhradeckého kraje a Statutárního města Hradec Králové.

  

Podnikatelské subjekty a na= dace

S našimi sponzor jsme uzavřeli smlouvy (formou darovacích smluv nebo sml= uv o reklamě) na poskytnutí prostředků v celkov&eacut= e; výši 143.000 Kč.

Přehled finančních partnerů v roce 2012: Autoškola Hradec Králové - Libor Žáček; Brzdové automobilové kotouče, s.r.o.; DAQUAS spol. s r.o.; Elektr&= aacute;rny Opatovice, a.s.; Nadace Pangea; Tepelné hospodářstv&iacu= te; Hradec Králové, a.s.

 

V oslovování podnikatelských subjektů budeme dále pokračovat. Platí, že naší snahou = je v ideálním případě navazovat s komerčními firmami dl= ouhodobá partnerství, aby bylo zajištěno průběžn&eac= ute; financování aktivit sdružení. <= /p>

 

Soukromí dárci<= /o:p>

Výbor sdružení se nezaměřuje na oslovování so= ukromých osob se žádostí o sponzorské příspěvky, přesto sdružení z tohoto zdroje získalo finanční prostředky ve vý#= 3;i 10.000 Kč.

Přehled soukromých dárců v roce 2012: Stanislav Kvasničák.

 

Členské příspěvky

Členské příspěvky od rodičů žáků pova&#= 382;uje výbor za doplňující zdroj financí pro činnost sdružení. Významnější p= 45;ínos rodičů z pohledu finančního spatřuje výbor ve využití kontaktů jednotlivých rodičů na komerční firmy.

Pro podání žádostí o dotace je v mnoha případech nutné spolufinancování – z toho důvodu výbor částku vybranou za členské příspěvky zčásti ponechal = pro potřeby podávání žádostí o&nbs= p;dotace a zčásti ji použil na financování výdajů dle rozhodnutí třídních učitelů, kteří dostali pro své tří= dy příslušnou část peněz odpovídající počtu žáků ve třídě.       

 

Ostatní příjmy<= o:p>

Nezanedbatelné byly v roce 2012 příjmy z veřejného vysto= upení divadelního souboru Slunovrat a za sběr papíru a dalších sběrových položek.

 

Jiná podpora

Kromě výše uvedených firem a jednotlivců nás podpořilo i mnoho dalších příznivců, nejčastěji formou bezplatných nebo se slevou poskytnutých služeb: Filharmonie Hradec Králové; = POLO CATERING spol. s r.o.; Martin Horký; Vít Hlásek.<= /o:p>

 

Propagace

 

...= jak se prezentujeme …

 

Výbor o svých aktivitách informuje jak členy sdružen&iacu= te;, tak veřejnost.

 

Webové stránky<= /o:p>

Webové stránky www.ssshk.cz pravideln&#= 283; aktualizujeme a věříme, že jsou pro náv&#= 353;těvníky dostatečně zajímavé. Kromě textových informací jsou na webu k dispozici fotogalerie a videozá= znamy umístěné na youtube.

 

Profil sdružení a letáky o projektech

Aktualizovali jsme propagační materiály, které používáme při jednání s potenciálními sponzory.

 

Propagační DVD

Na jaře 2012 jsme dokončili DVD z vystoupení Cesta a na podzim 2012 DVD z vystoupení Art of Living. DVD slouží nej= en jako dokument a vzpomínka na uskutečněnou akci, ale tak&ea= cute; jako jeden z propagačních materiálů.

 

Fotovýstavy

V rámci propagace souboru a sdružení jsme uspoř&aacut= e;dali veřejnou výstavu fotografií z vystoupení Slunovra= tu:

V době, kdy nejsou fotografie umístěny na žádné veřejné výstavě, jsou vyvěšeny v prostorách školy.

 

Periodika

O aktivitách sdružení vyšly v souvislosti s = ;aktivitami sdružení články v tisku – deník D= nes, Hradecký deník, Radnice.

 

Festival sociálních služeb Po= znejme se navzájem

Společně se Speciálním pedagogickým centrem při Speciální základní škole a Praktické škole Hradec Králové jsme se zúčastnili festivalu sociálních služeb Poznejme se navzájem, kter&yacu= te; se konal v červnu na Univerzitě Hradec Králové= .

 

Informační panely 

O vybraných aktivitách informuje výbor prostřednictvím informačních panelů umí= stěných ve vstupní hale školy.

 

Administrativní oblast

 

...= bez toho to také nejde …

 

Výbor v nezbytné míře zajistil i provozní činnosti, nutné pro fungování sdružení= ;.

 

Bankovní účet

Bankovní účty jsou vedeny u Raiffeisenbank jako transparentní účty, tzn. kdokoliv má možnost sledovat stav účtu a tedy kontrolovat hospodaření výboru n= a www.rb.cz.

Finance OS jsou vedeny na 2 účtech:

§  Hlavn&iacut= e; účet (2339474001/5500) je určen pro veškeré finanční transakce s výjimkou plateb souvisejících s osobní asistencí;

§  Ú= 69;et osobní asistence (6701063001/5500) je určen pouze pro transakce týkající se osobní asistence.=

 

Účetnictví

Hospodaření sdružení je vedeno v souladu se zákony. Daňov&= eacute; přiznání za hospodářský rok 2012 bude dokončeno do konce března 2013. Předpokládáme,= že sdružení nebude platit žádnou daň z příjmů. Podrobnosti o hospodaření jsou uvedeny ve Zprávě o majetku a hospodaření, kter&aac= ute; je přílohou této zprávy.

 

Registrace sdružení v Evidenci NNO

Sdru&= 2;ení je registrováno v Evidenci nestátních neziskových organizací= ; na portálu veřejné správy České republiky. Přítomnost v Evidenci NNO je jedním z ukazatelů důvěryhodnosti a aktivity nestátní neziskové organizace.

 

Kontakty

Kdokoliv se může obrátit na členy výboru – osobn&= #283;, telefonicky přes sekretariát školy, na e-mailové ad= rese sdruzeni.spsk@seznam.cz, příp. s využitím kontaktů uvedených na www.ssshk.cz nebo v zápat&iacu= te; tohoto dokumentu.

 

Hodnocení

 

...= co se podařilo a co ne …

 

Ke Zprávě o činnosti patří i stručné zhodnocení cílů stanovených v Plánu činnosti pro r= ok 2012. Podrobnosti k některým cílům jsou uvedeny v předchozích částech tohoto dokumentu. <= /o:p>

 

Finanční a materiální prostředky … získáv&aacut= e;ní finančních a materiálních prostředků

V porovnání s rokem 2011 se snížil počet sponzorů (bohuž= ;el i některých stálých sponzorů) a rovně&#= 382; výše získané podpory se snížila. P= 45;esto se nám bez problémů podařilo zajistit všechny plánované akce.

Hodnocení: L

 

Divadlo … materiáln&i= acute; vybavení souboru a organizování veřejných vystoupení.

Realizovali jsme téměř vše, co jsme plánovali.<= /span>

Hodnocení: J

 

Rehabilitace Snoezelen … dov= ybavení rehabilitační místnosti a její využívání.

Rehabilitační místnost je plně využívána a podařilo se nám rehabilitační místnost dovybavit dalšími prvky.

Hodnocení: J

 

Canisterapie - hodiny canisterapie= a speciální canisterapeutické akce v regionu.=

Standardní pravidelné lekce ve škole ok, speciální akce mimo školu realizována nebyla, financování zajištěno mimo zdroje sdružení.

Hodnocení: K

 

Sport - spolupráce s SK Int= egra při organizování a financování akcí= pro žáky školy.

Projekt s velkým rozvojem v roce 2012.

Hodnocení: J

 

Začlenění dětí do společnosti po ukončení školn&iac= ute; docházky …

Nepodařilo se. I když jsme podnikli kroky týkající se spolup= ráce s organizacemi zaměřenými na integraci dět&iacut= e; do společnosti po ukončení školní dochá= zky, reálné výsledky stále nemáme.

Hodnocení: L

 

Závěr

 

... stručné ohlédnutí …

 

Z hlediska aktivit sdružení rok 2012 navázal bez větších změn na rok 2011. Proto rok 2012 hodnot&iacut= e;me podobně jako předchozí období jako rok úspěšný, i když se nám nepodařilo uskutečnit všechny stanovené cíle. Největšími úspěchy bylo ocenění Slunovratu Hradeckou múzou, vystoupení Art of Living divadeln= ího souboru Slunovrat a aktivity pokračující integrace sportovců v rámci oddílu stolního tenisu. Na= opak se nám především nepodařilo rozvinout spolupráci s organizacemi zaměřenými na integr= aci dětí po ukončení školní docházky= .

 

Závěrem děkuji sponzorům a všem lidem, kteří se na činnosti sdružení podíleli a bez jejichž podpo= ry by nebylo možné žádnou z aktivit sdružení realizovat. Poděkování patří samozřejmě i našemu partnerovi – „škole našich dětí“, tedy Speciálním školám v Hradci Králové, Hradecké ulici, která je naš&iacu= te;m organizačním i finančním partnerem většiny projektů. Zároveň se se všemi upřímně těším na další spolupráci. V roce = 2013 budeme pokračovat ve všech projektech a aktivitách popsaných v této zprávě. Pevně věřím, že i rok 2013 bude stejně úspěšný jako ten předchozí.<= /span>

 

Přílohy:        Profil sdružení a profily projektů Divadlo, Snoezelen, Canisterap= ie, Sport

&n= bsp;            = ;      Zpráva o majetku a hospodaření

 

V Hradci Králové 24.3.2013          =   

 

 

 

 

Ing. Pavel Zahálka   

předseda sdružení

------=_NextPart_01CE48D0.77563960 Content-Location: file:///C:/23195AE9/20130323A_VHzpravaocinnosti_soubory/item0001.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml ------=_NextPart_01CE48D0.77563960 Content-Location: file:///C:/23195AE9/20130323A_VHzpravaocinnosti_soubory/props002.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml ------=_NextPart_01CE48D0.77563960 Content-Location: file:///C:/23195AE9/20130323A_VHzpravaocinnosti_soubory/themedata.thmx Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: application/vnd.ms-officetheme UEsDBBQABgAIAAAAIQDp3g+//wAAABwCAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbKyRy07DMBBF 90j8g+UtSpyyQAgl6YLHjseifMDImSQWydiyp1X790zSVEKoIBZsLNkz954743K9Hwe1w5icp0qv 8kIrJOsbR12l3zdP2a1WiYEaGDxhpQ+Y9Lq+vCg3h4BJiZpSpXvmcGdMsj2OkHIfkKTS+jgCyzV2 JoD9gA7NdVHcGOuJkTjjyUPX5QO2sB1YPe7l+Zgk4pC0uj82TqxKQwiDs8CS1Oyo+UbJFkIuyrkn 9S6kK4mhzVnCVPkZsOheZTXRNajeIPILjBLDsAyJX89nIBkt5r87nons29ZZbLzdjrKOfDZezE7B /xRg9T/oE9PMf1t/AgAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEApdan58AAAAA2AQAACwAAAF9yZWxzLy5y ZWxzhI/PasMwDIfvhb2D0X1R0sMYJXYvpZBDL6N9AOEof2giG9sb69tPxwYKuwiEpO/3qT3+rov5 4ZTnIBaaqgbD4kM/y2jhdj2/f4LJhaSnJQhbeHCGo3vbtV+8UNGjPM0xG6VItjCVEg+I2U+8Uq5C ZNHJENJKRds0YiR/p5FxX9cfmJ4Z4DZM0/UWUtc3YK6PqMn/s8MwzJ5PwX+vLOVFBG43lExp5GKh qC/jU72QqGWq1B7Qtbj51v0BAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQBreZYWgwAAAIoAAAAcAAAAdGhl bWUvdGhlbWUvdGhlbWVNYW5hZ2VyLnhtbAzMTQrDIBBA4X2hd5DZN2O7KEVissuuu/YAQ5waQceg 0p/b1+XjgzfO3xTVm0sNWSycBw2KZc0uiLfwfCynG6jaSBzFLGzhxxXm6XgYybSNE99JyHNRfSPV kIWttd0g1rUr1SHvLN1euSRqPYtHV+jT9yniResrJgoCOP0BAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQDd Abz3vgYAALkbAAAWAAAAdGhlbWUvdGhlbWUvdGhlbWUxLnhtbOxZT28cNRS/I/EdrLmX7Ca7aTbq pspudhtI00bZbVGP3hnvjBvPeGR7k+4NtUckJERBIFEJTgghoFIrcSmnik8SKIIi9SvwbM/MjrOT NmkjqKB7SGbsn9//9/zsuXDxVszQPhGS8qTt1d+peYgkPg9oEra9a8P+uRUPSYWTADOekLY3JdK7 uPb2WxfwqopITBCsT+QqbnuRUunqwoL0YRjLd3hKEpgbcxFjBa8iXAgEPgC6MVtYrNWWF2JMEw8l OAay21zRfSSnUj3+Np6gq+Mx9Ym3lnPpMWCVKKkHfCYGmgfJlm7hxCfs8de/fGHwwV5do4BUlwm0 j1nbA6YBPxiSW8pDDEsFE22vZn7ewtqFBbyaLWLqmLWldX3zy9ZlC4K9RcNThKOCab3faJ3fKOgb AFPzuF6v1+3VC3oGgH0ftLWylGk2+iv1Tk6zBLKP87S7tWat4eJL9JfmZG51Op1mK5PFEjUg+9iY w6/Ulhvriw7egCy+OYdvdNa73WUHb0AWvzyH759vLTdcvAFFjCZ7c2jt0H4/o15AxpxtVsJXAL5S y+AzFERDEWGaxZgn6nnxFuObXPQBpMEMK5ogNU3JGPsQ1l0cjwTFmgleJbg0Y4d8OTek+SHpC5qq tvdeiiFFZvSePfr+2aMH6PD2w8PbPx3euXN4+0dLyFm1iZOwvOrpNx//de8D9OeDr57e/bQaL8v4 33748NefP6kGQgrNxHny2f3fH95/8vlHf3x3twK+LvCoDB/SmEh0hRygXR6DYsYqruRkJE63Yhhh Wl6xnoQSJ1hzqaDfU5GDvjLFLPOOI0eHuBa8LqCEVAEvTW46Ag8iMVG0gvNWFDvAbc5Zh4tKK2xp XiUzDydJWM1cTMq4XYz3q3h3ceL4tzdJoX7mYeko3o2II+YOw4nCIUmIQnqO7xFSod0NSh27blNf cMnHCt2gqINppUmGdORE02zRJo3BL9MqncHfjm22r6MOZ1Vab5B9FwlZgVmF8EPCHDNewhOF4yqS QxyzssEvYxVVCTmYCr+M60kFng4J46gXECmr1lwVoG/J6VsYqlal27fZNHaRQtG9KpqXMedl5Abf 60Y4TquwA5pEZey7cg9CFKMdrqrg29zNEP0OfsDJse6+Tonj7hdXg2s0dESaBYiemYgKX14i3Inf wZSNMTGlBgq7U6tjmjyvcDMKldtyOLvCDaXyyZf3KuR+XUv2OuxeVTmzeaRQH4c7Wp67XAT09a/O G3iS7BBIiPkt6k1xflOcvf98cT4un8++JM+qMBRo3YvYZtu03vFzO+8xZWygpoxclqb5lrD/BH0Y 1GvNMZQUp7E0gkedzcDEwYUCmzVIcPU+VdEgwik07nVPEwllRjqUKOUSDo1muJK2xkPzr+yRs6kP I7Z6SKy2eWCHl/RwfuYoyBipQnO4zRktaQInZbZ0PiMKur0Ms7oW6sTc6kY0UxgdboXK2sTmgA4m L1SDwcKa0NggaIfAystwEaBZw4EHMxJou1sf5W4xXjhLF8kIByTzkdZ73kd146Q8VuYU0XrYYNAH yBdYrcStpcm+AreTOKnMrnEMu9x7r+KlPIJnXgJqR9ORJeXkZAk6aHut5mLTQz5O294YzsrwGKfg dal7ScxCuIHylbBh/8JkNlk+82YrV8xNgjpcgVi7zyns1IFUSLWBZWRDw0xlIcASzcnKv9gEs56V AhXV6GRSLK1AMPxrUoAdXdeS8Zj4quzs0oi2nX3NSimfKCIGUXCARmwidjG4X4cq6BNQCVcepiLo F7ij09Y2U25xzpKufDNmcHYcszTCWbnVKZpnsoWbglTIYN5K4oFulbIb5U6vikn5M1KlHMb/M1X0 fgI3EEuB9oAP98UCI50pbY8LFXGoQmlE/b6A5sHUDogWuOeFaQgquLU2/wXZ1/9tzlkaJq3hIKl2 aYgEhf1IRYKQHShLJvpeQKye7V2WJMsImYgqiStTK/aI7BM21DVwWe/tHoog1E01ycqAwR2NP/c9 y6BRqJuccr45lazYe20O/NOdj01mUMqtw6ahye1fiFi0B7Nd1a43y/O9t6yInpi1WY08K4BZaSto ZWn/kiKccqu1FWtO48VmLhx4cV5jGCwaohTukZD+A/sfFT6zXz70hjrku1BbEXzE0MQgbCCqz9nG A+kCaQdH0DjZQRtMmpQ1bdY6aavlm/UZd7oF3yPG1pKdxN+nNHbRnLnsnFw8S2NnFnZsbceONTV4 9miKwtA4P8wYx5hvZ+WvWnx0Exy9Ad8NJkxJE0zwvUpg6KEHJg8g+S1Hs3TtbwAAAP//AwBQSwME FAAGAAgAAAAhAA3RkJ+2AAAAGwEAACcAAAB0aGVtZS90aGVtZS9fcmVscy90aGVtZU1hbmFnZXIu eG1sLnJlbHOEj00KwjAUhPeCdwhvb9O6EJEm3YjQrdQDhOQ1DTY/JFHs7Q2uLAguh2G+mWm7l53J E2My3jFoqhoIOumVcZrBbbjsjkBSFk6J2TtksGCCjm837RVnkUsoTSYkUiguMZhyDidKk5zQilT5 gK44o49W5CKjpkHIu9BI93V9oPGbAXzFJL1iEHvVABmWUJr/s/04GolnLx8WXf5RQXPZhQUoosbM 4CObqkwEylu6usTfAAAA//8DAFBLAQItABQABgAIAAAAIQDp3g+//wAAABwCAAATAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10ueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAKXWp+fAAAAANgEAAAsA AAAAAAAAAAAAAAAAMAEAAF9yZWxzLy5yZWxzUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAGt5lhaDAAAAigAAABwA AAAAAAAAAAAAAAAAGQIAAHRoZW1lL3RoZW1lL3RoZW1lTWFuYWdlci54bWxQSwECLQAUAAYACAAA ACEA3QG8974GAAC5GwAAFgAAAAAAAAAAAAAAAADWAgAAdGhlbWUvdGhlbWUvdGhlbWUxLnhtbFBL AQItABQABgAIAAAAIQAN0ZCftgAAABsBAAAnAAAAAAAAAAAAAAAAAMgJAAB0aGVtZS90aGVtZS9f cmVscy90aGVtZU1hbmFnZXIueG1sLnJlbHNQSwUGAAAAAAUABQBdAQAAwwoAAAAA ------=_NextPart_01CE48D0.77563960 Content-Location: file:///C:/23195AE9/20130323A_VHzpravaocinnosti_soubory/colorschememapping.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml ------=_NextPart_01CE48D0.77563960 Content-Location: file:///C:/23195AE9/20130323A_VHzpravaocinnosti_soubory/image001.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4RC2RXhpZgAASUkqAAgAAAAIAA8BAgADAAAASFAAABABAgATAAAAbgAAABoBBQABAAAAgQAA ABsBBQABAAAAiQAAACgBAwABAAAAAgAAABMCAwABAAAAAgAAABQCBQAGAAAAkQAAAGmHBAABAAAA wQAAAGsDAABIUCBTY2FuamV0IGRqZjQxMDAAyAAAAAEAAADIAAAAAQAAAAAAAAABAAAA/wAAAAEA AACAAAAAAQAAAP8AAAABAAAAgAAAAAEAAAD/AAAAAQAAAAoAAJAHAAQAAAAwMjIwA5ACABQAAAA/ AQAAAZEHAAQAAAABAgMAAKAHAAQAAAAwMTAwAaADAAEAAAABAAAAAqAEAAEAAACkBgAAA6AEAAEA AAAiCQAACaQDAAEAAAAAAAAACqQDAAEAAAAAAAAAC6QHABgCAABTAQAAAAAAADIwMDg6MDk6MTgg MjA6NDg6MjcAAQATACAgIDBBMCAgIDdBMCAgIDhBMEhQU0kwMDAyAAAgIDExQTAgICAwQTAgICAw QTAgICAgICAgMAAAICAyMUEwICAgMEEwICAgMEEwICAgICAgIDAAACAgMzFBMCAgIDBBMCAgIDBB MCAgICAgICAwAAAgIDMyQTAgICAwQTAgICAwQTAgICAgICAgMAAAICA0MUEwICAgMEEwICAgMEEw ICAgICAgIDAAACAgNDJBMCAgIDBBMCAgIDBBMCAgICAgICAwAAAgIDQzQTAgICAwQTAgICAwQTAg ICAgICAgMAAAICA0NEEwICAgMEEwICAgMEEwICAgICAgIDAAACAgNTFBMCAgIDBBMCAgIDBBMCAg ICAgICAwAAAgIDYxQTAgICAxQTAgICAxQTAgICAgICAgMAAAICA2MkEwICAgMEEwICAgMEEwICAg ICAgIDAAACAgNjNBMCAgIDBBMCAgIDBBMCAgICAgICAwAAAgIDY0QTAgICAwQTAgICAwQTAgICAg ICAgMAAAICA3MUEwICAgMUEwICAgMUEwICAgICAgIDAAACAgODFBMCAgIDRBMCAgIDFBMCAgICAg ICAwAAAgIDgyQTAgICA0QTAgICAxQTAgICAgICAgMAAAICA4M0EwICAgNEEwICAgMUEwICAgICAg IDAAACAgODRBMCAgIDRBMCAgIDFBMCAgICAgICAwAAACAAECBAABAAAAiQMAAAICBAABAAAAJQ0A AAAAAAD/2P/gABBKRklGAAEBAAABAAEAAP/+AC5JbnRlbChSKSBKUEVHIExpYnJhcnksIHZlcnNp b24gWzEuNTEuMTIuNDRdAP/bAEMABQMEBAQDBQQEBAUFBQYHDAgHBwcHDwsLCQwRDxISEQ8RERMW HBcTFBoVEREYIRgaHR0fHx8TFyIkIh4kHB4fHv/bAEMBBQUFBwYHDggIDh4UERQeHh4eHh4eHh4e Hh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHv/EAaIAAAEFAQEBAQEBAAAA AAAAAAABAgMEBQYHCAkKCxAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEI I0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlq c3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW 19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6AQADAQEBAQEBAQEBAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgsRAAIB AgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEX GBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKT lJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX2 9/j5+v/AABEIADAAnwMBIgACEQEDEQH/2gAMAwEAAhEDEQA/APp3XrzxDqWrXOm+Gr6zs/7PiWS4 lnh83zJmBKQ4yNo24LNyfmXHetjwjq39ueG7HVjCYXuIg0kWc+W44ZffDAj8KzPAl3BNZ61etcxP KdWuzcASKfK8tzGgbHT93Gh59ak+GEbx+A9Jd1KtPB9p2sMFfNJkwf8AvqrkrK3YDpaKKKgArB8W +LNM8M/Zf7QW4kNw5GII95jQfelcZ4RcjJ5xkcVvV5z4rAuNW8Z3Nw4NvZ+HVgRW6KZBM7/osf5V dOPM7MD0YHPNFUdAV10WxWTO8W8YbPXO0etXqgAoriF8eXeoalfWfhzwpf6sthO1vczG4ht1EinB Ch23H64Aq3pvjaJtSt9L13RdS0G9uW2Qi6VXgmf+6kyEqSRzg4PtVuEluB1lFBrz7xpd6pqN1qja ZqNzaWvh6AXEggfabi4A8zy2I5KBAMr3LjPSpjFydgPQaKZDIssSSL91lDD6GqOv63p+h2sdzqMr oskgijSOJpJJHPRVRAWY/QUgNGiobS5S6t0njWVVYZAkjZGH1VgCPxFcnfeNpIfFB0+LR3m0yG6i srrUBNjyp5BlVCbeQMqCcjG4U1FsDsieKqWWp6feySx2d9bXDxHEixTK5Q+4B4/Gue8VyXGta3b+ FLWeSGB4TcapLE2HWDOFjB/hMhDDI52q2McGkk0LTNG8TaDNpOnWlijCe1k8iIJuUx7wDjrzEOtC VwOtooopAeM+HYLs6F8RbDT0uGu71pWgEQ/eBpGmh3j6GMn8K9I8Q37aDpNpa6ZZpdXszraWFqzl FZtpPzNgkKqqzE4PCnqa5H4bM8XxC8SWTgqyRsDn+IfbryVcewWdR/jxXREfb/ibhs+XpOlh15OP MuJCM49QsBH/AAP3rorNuo7+v4IbZe8Ga1ca3pcst7ZCyvba5ktbqFZN6CRDglGwNykYI4B5weRU 3hTXYPEWknUrWCWKAzzQp5mMt5cjIWGM8EqcVx3gAxwfE7x5bCUtK72soBwAcoxOB6AsBXH/AAV1 K90jWtFtry5kax12zuYo0d8rHcwXEzHHYZU9jyTTlh/dk10t+KbCx7NHrenya/LoSTE6hFbrcvFs biMsVB3Yx1HTOa891iR55/G1p8rSahqdnpiAnGQ8UQb8ldj+FangpXv/AIm+MdYcsY4Hg06E9vkT c4/AsPzrM060lm+NGpWLqfIhnTV2yeCTbLAnH13n6pSjBRb8kn+TA9SAwMUUUVziIBZ2wuzeC3hF yV2GbYN5X0z1xXM/FtY38D3cbbfPaWEWuf8Anv5q+Xj33Ypt541l0vXLm117QL7TdMTPk6pzNDJy MFvLB8sdfvkdKw/GPiGHV/Ov9IlivtO0GA3pmgkDxzXZUiCMEcHbuLn32VcYPmQHcXev6PbTy2s2 p2a3UUZka389fN2gZJ25z2rD8HWTSeA3musmfVklvLgyHBHnZIB+ilR+Fc58QPD2kaF8ItTWWwtb m8aBfOuZoleWad2CmQsRktljj0+lY2ga3rU/gM+Fri+M2pW5ul1K53fNaWcLMpy399tuxSecEt/D WipXp81+th20ud94X8U6Onw807XLvUYY7RbWNJZ5GwA6qFYepOQRjrXJ3nxA8PSeO/7Taaa8tbGC G2tUhjIcTXDtvfa+0gKsYyeuCeuao/B/S2/4SN9KuoRHbaLFHewQ9VEtzEmGx1yoV8f75qv8WNPt j8WIJZUXdd6QkaZAyzG6SI/+OyVsqVNVZRb0t/X4Dsrnt/avMJW8/wCFHiC//juNRu5gQOeLoqnT vhVH4V6f2ryyM/8AFK/8IyrB5JvFElng9fLFybhv/IYrClbfzX3El3wn4j0231ie81CaQXviPVZY bJNhysUH7pQfRcqT9Xqe/wBY1XxH4jsIvD4soLG0upCt/cxNMs8iRuj7EVl+Vd+3fu5Y8A4Neaaa 73fh+XU4nc3NjrEGmw46xsrSSNgDuWlH5CvV/h2bS50jQpLIL9ntdGh2EN3lVWIPvhFPPPzVtXpq m+b5FNWOr09btLZVvZYZpx954YzGrfRSzEfmasVQXWNObWzogu4jqKwfaGt8/MI843fnV+uMk4zR dB1Cy+Kmu62Yx/Z17ZQBHLjJlHDKB14CgknH3uM84t6XMkfxF1+GRgHOn2Uqgn+DdOCfwIP5iuor nvFHhKw1+4juJrq/s5liaB5LOcxmaFvvRP6qcfUc4Iya05+Z+92S+63+QHHeFZJLbxHpHiWV1EHi GS/RmfjKl/Ntsf8AbKI/99fSsvw14W1fW9Hs7aVEi0OfUTrVldQylLi3DyO3lLj7oIYMHU9yMV6Z r3hfSNb0KPRb2F1tItvlCGRomi2jC7WU5HHH0yK1LO2htLWK1t41jhhQRxovRVAwB+VV7ay0/rf/ ADHc4HwReaP4MPiLRdU1IW5tbw3olvbgGSeGRFIkJPLHcrKfce9VNFk1Cz8aWni7U0kgtvELPZeX KhVrZBg2qsMZBba+Qf4pMV3+o6JpGo3Vvd6hplld3FscwSz26u0R9VJGR07U/XNLs9Z0ybTr+PzI JhhgDggg5DA9QQQCCOhAqfade+4i7RWV4d03UNNhlivtbuNVXIELTxIrooGMMVA3se5P5Vq1mByf iHWL3UdVfwx4dl8q9VVa/vdu5LGNgcYzw0rfwr0A+Y8YBq6t8NPC9x4cn0210uzivHgKR6hJAr3A frvaQjcTnk881o6z4SjutUk1jS9X1HRdSlVVlmtGVkm2jC+ZE4ZGx0zgHHfpVdPBlxdLjXvFmuao h+9CsiWsTD0IgVWI9csc/TirTtsxnKaF4Tk8RG1t9Z8NaXp2mWYZbryJUlOoSrlcArykatlsEg7s cDFVtJs9OsvDeq+FNMQJc6p4hm091eVpJTCCC5ZiSxxCDyT/ABD1r1nT7K10+zjs7K3it7aJdscU SBVQegAqpDoGjxa5Lrkem2qanLH5cl0sYEjL6E/gPyHpVe1e3QRyUNza6F8ZLq3upI4E1vTIBZ5G A8kLOGQHpnaynFY/xTksYfi14HnuZlXEjpMp7KWUxk/WQD/vk16F4l0Cx1+2jjummhlgfzLe5t3M c0D/AN5GHT3HQ9wa5fxD8NrPUfDWoWRv7q71W6dZhqN4waUugOxSVAAQZIwBxuJ61pSqR5lKXa34 WuUmd8eleYeGre1n+NWvCKZWhs1FykYGQbiVEjlOfVVRc/8AXQ0ujD4u7UtbuHR4l8jyEupZ9zRn P+tdFHztjAABUcEnritu68GvY2On3Gg3ix61YM7i7uVLfa/MIMqy45w5AORyCBjpis1aF1fcTVhP iLo9paeEbu802ztoJbS9j1dxGFiE0kciu5Y9CzKpGT1OK5T4e3/iW0sbjT/DmiR3trIxmie9861+ wMxx5Ll0/e7MY+Q5AGD2z1v9l+I/EN5APE0VhYaXbyLKbK0naY3UikFfMcquEBAO3HPGemD2VLna jyvULnl2u6HN4RXT/Gkt1LfajbXRfW7ojHnW8oCvheyR4RlUdAp9TXp8UiyxrIjBkYAqwOQQe9Nu IYriCSGeNJYpFKujjKsCMEEdxXDWuheNfD1sdM8L6hpF3pi/8eq6qJTJarn/AFYKffUDgZwR74oc uda7hcD/2f/bAEMABQMEBAQDBQQEBAUFBQYHDAgHBwcHDwsLCQwRDxISEQ8RERMWHBcTFBoVEREY IRgaHR0fHx8TFyIkIh4kHB4fHv/bAEMBBQUFBwYHDggIDh4UERQeHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4e Hh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHv/EAaIAAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgME BQYHCAkKCxAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAk M2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqD hIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl 5ufo6erx8vP09fb3+Pn6AQADAQEBAQEBAQEBAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgsRAAIBAgQEAwQHBQQE AAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1 Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKj pKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29/j5+v/AABEI AGABPwMBIQACEQEDEQH/2gAMAwEAAhEDEQA/APsqR1RGeRlVFGWZjgADua8xu/jf4Rh1j7JHZ61d WAuVtn1eC3Q2KMcZJkLg4GeyknBIBFa06E6qbitgPSrS4t7y1hu7SeK4t5kEkUsThkkRhkMpHBBB yCKlrIAooAKKACigAooAKKACigAooAKKACigAooAKKACigAooAKKQBRTAKKACigAooA4P40ag/8A Yun+F7W5MN74ivo7BSjHesROZWwFY42jYWwQN4J4rfHhLQl8If8ACLLp8Lab5Hk+Uyg7u+4nuxPz E9c89a15nCK+8Dj/ANnW4u4vCeqeHL2XzZPD+rT6cjnOXRcHd9NzOB6AAdq9NpVmnUbjtcbCisxB RQAUUAISACScAc14Xq/xP8X/ANvXXi3SktJfh/p99HZTBotsk4J2vKjn7w3Mu0gqOikEkkb0aCqX u7Jfi+iGj3RWDKGByCMilrAQUUAFFABRQAUUAFFIAooAKKYBRQAUUAFBpAc7q3jfwhpN61lqPiTT Le6RgrwtOC6k44IHIPI6+o9RW5ZXVtfWsV3Z3ENzbTKHimicOjqehBHBHvTAmooAKKAPPbiZ9X+P lraCPzLXQtGed5B/yzuZnChT7mMkj6GvQj6mtKkXFpS7L8df1A8y+Bfz6n4+uVbMcnii5AOc8gDP 6EfTpXptKorSaGwoqBBRQAUUAcj8Zdcfw78Mtc1SNtkiwLBG+cbHldYlb8C4P4d+lc5caHDZ/s1t pl3biFl0AzTxyp9ycxeY2RgchyT07V10YuMYT7y/K3+Y1udZ8KZZ5/hh4Vmup5LidtHtDLLJndI/ krljnnJOT+NdLXI9xMKKACigAooAKKAGzSxwwvNNIscaKWd2OAoHUk9hXiGofEjxvf3EPi/R007T /A0GoRW0hvICZbyJpEV5VfICjBYA9A3BJwwGtKmp3bdv8+wHuNFZAFFABRQAUiOrglGDDJGQc8jr QAtec/ErxRq9zrcPgLwW0Ta5eIWu7ovxp8OBl2xyGwykDg4ZcfeU1pSUXL39v6/MaLHhz4Q+A9K0 uO1vvD9hrtyAPNvNVto7iaRuucsDt57LgD9ag+EFvFofiDxn4StWc2en6mt1bqxz5S3MYlKL2Cg5 wMep5zVyqyqczk/62E3qei0VgAUUAeW+Ftb0fTfjV4wttQ1i1iudTuLK3tIGZss6W5JTJG0MR26n j1Fel39zFZWU95cNthgiaWQ+iqMn9BW+Iu5q/ZfkhtWOD/Z5tLmH4Z299eu7XWp3VxfTFjnJkkPI +oAP416HU4hqVaTW12IKKyAKKACigDzT9pBTcfDkaYJTGdQv7e3BD7ed24c/8B6d+lbXxhu4tO+F OuyyHCGyMA46mTEagfiwrtw6c3Sp95fnYpdDT+HNu9p8PvDttJD5DxaXbK0WCNhES5XnJ4PqSa3q 4iQooA8P+K/jfxl/ws+LwHouoWPhiB7X7VHqN5gLcIoBkYOwIwpO0oBu4yWVTVy2+EXieaGGaX4w +LmfYCHt76QI+ec4LsCPz+tejH6tQjHnhz3V92vkO6sC+CPi94Zjmm8MfEGDWw2D9k11ZZCSByRK Wcjn+EBRg4yCA1a/w7+JWo3/AIgPg/xxoZ0LxGibkZM/ZrvvmMsc884ALD5SN24FRzzjTqJzp6eX l3v/AFuDs9j02iuYR538ddUuF8P2fhXTpzHqPiO5Wxj2jJWIkCRsf3cEAnsGzx1q78QfDdp/wpzV PD9vDmG20xvJTG4lo13Kfdiyg565561102qXs59b3/H/AIAHR+ENRfV/Cej6rIux72xhuGXduwXj DYz361qVyAFcF4++Ib6Lr1t4Y8O6Bc+JfEFwN7W1vMipaoMHfMxOUGCOcY+ZQSCy5qnBTkk3ZAdJ 4au/EdxE3/CQ6Tp1g/Hl/Y757gN653RJt/WtmlJJOydwZ5l8e9Zv107TPB2jecNU8QzGKJo3ZMIh UsCynKgllyem0Pn0rmdP8Mz/AAp+JXhs6ZqGt6lpGsJJa6n58xkXzmKBZnHClt20hjlgol5INdUa a9mlbWSb+7b8mUnpY9i8SatbaFoN7q92cQ2sJkIzgseyj3JwB7kVxfwN0a4TR7zxhqh36p4kl+2P lMGOE5MaAn5tvJYAk4DAdqwWlN+f9f5C6HotcZ4btktvi34wkEaBrux02ZmVcE4+0Jye/CcH2I7c XRlaE/Nf+3IR2dFYAFFAHzZ4iiaL452erShAn/CTxWqMpJLZWIZIIGPv44PbNeqftC6le6Z8INck 09A91cLDZouM5E0yRNgc5O12wMGvWruHtqF1paN/v1NKnQ63wtpkei+GdL0iJiyWVpFbhj1bYgXJ x3OM1euriC1tZbq6nigt4UMkssjBURQMlmJ4AAGSTXkmY2zura9tkurO5huYJBlJYnDow9QRwamo AKKACigDyn4/zCbUfA2kMsjfafEVu/yEDgMEOc9sS/z74rR/aFZZvh6NJ3oJdU1G1tYg38bGVXx1 HZDXUvc9nJev4v8AyK7Hoka7UVfQYpa5SQooAp6vpemaxZPZavp1nqFq/wB6G6gWVG78qwINLpGl 6bpFkLLSdPtLC1DM4htoViQFjknaoAyTQBbryT9pi0ittA0jxarmO70XUI5YpA2AAWDYP/AkQ/hW tB/vF5/qCPWx0orIDy/SjdeJvj9qN3NDENP8K2otrds/M88yKzMPbBkU+6L15x6Xdwrc2stu/wBy VCh47EYrWqlFpLsv8xs434DTSy/CDw0s6qstvZi1YKm3BiYx8j1+Tn3zXb1nNWk0Ipa/qdto2i3m q3jhILWFpXJPoM4+p6VwfwD0y4Ph268WasI31jX7hrmeRUxhBwqDvt4ZgO2/HatopKjJ9bpfnf8A QD0misAPMtVdNR/aO0eyMW7+zNClvRJz8rPIYyPyYU/9pT918Kb2+QhZ7S5t5IXxnaxmVQf/AB6u unDmrU4Prb8X/wAEdtSj8e7x9Wk8MeB7RpX/ALcv4muRCCxFsjruY46AZ35/6Zn6j1WGNYokijAV EUKoAwABUVVy04Lvd/jb9A6D68pvfiB4N0f4uarLe6r5kzaZaWUS2kUlwWkSadpFKxBuV3x9Rxk+ ppYejOrzKPb9UCVzuPDHjDw74kcx6RftLMFZ2glt5IJVVduSY5FVgPnXkjBzxnBrerGUXGVnuIKK QHzp4+Uwat4k1WaRQNK8X6ffCMSDKL5SqPoGZe/vzXq/xZ8O654p0XSLDRJrCJY9Ytbq++1uwBto 2LMFCq258hSFO0HH3h37K8n7su3+S/zG2doOBivKPFmnD4n/ABDn8K3jTjwroCI+pJHK0f2y7fDJ ESPvRqoyehByO4rnoycJc8d1qIo/DzRZfAnxx1Xwnop8vw1qem/2nHZeY5S0kVlTKA5A3fNkAgYC 9cCvZetXiZKdTm72fz6/iDR5T8Mde1/XvjF41S71JptJ0sLa29tyqo3nSAEAcE/u3BY89B2r1ajE 04wnaK6L8lf8QOb+JXilPB3hC51xrU3ciPHFFAHC73dwoyewGcn2BxzVrwLrcniXwZpGvzWL2Emo Wcdw1uzbvLLKDgHAyPQ4GRg4HSs3B8ikFtLnn/xoUS/FH4aQGVk/02aTAOBhZbY5z9dq+4cjvVv4 iRxa78YPBegPLJ5dj5uqzxJIeqMvlFlwRjchGTjgsAcmu3aNN/3JfnJFHp9FeeSFFABRQAV5X+0R MmoadoHgwR3Es2u6nFGyxDpCrKHY+wLoTweAT0BI0op86a6a/cB3/iLxHoPh23E+u6xZachUsv2i YIXAIB2g8nGRnHqKz9G8eeDtbs5brR/EemX4igadkhuFMgjUZLbSQQPc8VmlcDnf2e4LqbwRL4j1 JFXUdevJb24whXHO1RyTx8pI/wB6vQ5kRlDMoJTLKT/CcEZH4E1rX5fay5drgeT/AAA8Wabcyax4 RiMgks9Ru5rNiVMb25mJAQ53cFjwR0PX07H4h+PdC8EWAn1IXl7dOVEOn6fB593MWbaNkYOTk8Z4 FbYmjN4iUerd/wBRyVmeU/FT4qXOteBb7R/+EI8Y+H5bwRmO61PTWhg2rKjMrOTwzIGAXvn05qtr nxA1rSLDwhpPgnUETTdN02yl1DECTeehEf7ssQeCvBKhTl+G6gdFHCurRj/28/wRahpc+igcgEdK K8wzPLPCzPd/tJ+L5m+7YaTa2oyhBG8JJwehHXn147Grv7SL7fg9q6g/O8tsqcZ5+0Rn+leg2o4q m3t7n5Ia3Mjw+tzqv7ROpNfoWg8P6PHFbs2Mb5ApLj8GkGRjpTvCfxWvPEHxak8P20OnSeHpS8dl cR5M0rJHvL7t20odr4AXOMHNKrQc7tbRin96T/zY1G6bJ/iBreqeLvFZ+HHhS7ltFjAfXdRjVgbe P5SI0cHAc5xg9c45AfGl8LvDOj+H9f8AEWm6RYGKzsRaWIeUb3ldYvNZmc5ZjiZBycDbwB1OLk6d Pk76v9PwFeysd+YoyUPlr8jbl46HBGfyJp9cwgooA+ePivGf7P8AjPbSh0hiOkXMJEe7cfkY8ZGR uXHXj36V79pdyLzTbW7UELPCkgB6/MoPt6124mNqUG9//tY2AbrN/Dpej3mp3LbIbSB55GxnCqpJ /QVw/wCz7p1zbfD5dX1GXztR126l1O6fHVpDgY4zjaqnBz1PNc6a9k9Nbr9f+AB5z+0wtxJ4r0/U bSOFoYlitBKGzuuA5lEbjPRcI3OPvd8cfRCklQT6VtiIpUqb62f5jb2Pka01fxBbaH441bRdRnsr p9UtXuriElW8p5bnaAeo/eFM8jIyPr9PeAvECeKfBula+sQha8t1eWEMG8qTpImR12sGX8K6s1ox hUbj3t+CKkup55+1JqqW3hPT9KLfNeXJlcescS5OD67mjr0L4e6fc6T4B8PaXeEm5s9MtoJiTnLp Eqt+oNc1WLjhqb7t/ogfwo89+OYli+JXwyvVeZY11NoX2HCkyTWwGT07dD1Ge9aXgCM6z8YfGXiO WRpodPMek2R3DamAGmUAd9wHPUZIq5ySox/w/wDt7Jb0PTaK4BBRQAUUAFeSaZeReIfirrnja4kg bQvCdrJY2zj5sz7d0zZP3SASDjqChz1Fa0o6N/1r/wAC4EHw+8IQeP5pPiB8QdPtNTku2ZNM064Q TW9rbBhtyjrhnLKSDyMbSMEtUvx/8J+ErbwLdarFoWnW2pebBFBPBCsTndIqsCVHICb+D2BrsoVJ QxcIxeifL8r/APBKjrJGP+zh8QL66urfwDqNsJIrWwL6dcxREbIoti+VL8xy2GGHwMgEHnlu4+MX im40fTLXQdEHn+ItblFtZQhC+xD/AKyZgOiqueexIJ4DERUwns8T7J9Py3f4DkrSPIfhZp9n4Y8f +EZ4bgMl8dRgeQD5WEAeMgcdC+zHr8uM5r0T4LWEviTVNU+JmtWcsV5qMvlWEEx3fZ7dBjgEDa2d yn12543EV1ZjL95Kouqt/X3Dlr7x0Hx2sor/AOFGuxTRvII4VnAXqDG6uD9Bt59s18++GdKjl+FP ieXyIWe91G206Dc2CRtDkDJXHLZ4PbPbisJW5MHZdZfogjJqJ9cIMKB7UteKZnlXhppLP9pfxTbM fk1HR4LsZAH+r8qIY9f4qs/tAtHd6PoGgEkyaprVvBtDYO0kgt9ASo/EV3VH+/jJdFH8Ir/IZxGr a5Noeo/Fu5tQ5vpHs7SEEHDFw6BlOc7gCTgdNoqe60j/AIQ7xj8MbCVYVlhsbmS6K/8APUJl9vXj fLjp07g11xi3NR/mX5Q0LitbHY/s72jHwdd69cTCe81nUZ7mZ8DIw5XbxxjcHbHGC5rpvAEStbat qyzmZdU1Se5Q5BUIuIU2kdVKwqwP+1XnYlJVZpdyHudLRXOIKKAPn744WM1v4t8WLDuSDWPDCSS/ vMebNFcRKgHX7qb+3O7qOo9q8FXAu/BmiXSkkTafBICevMamu7EScqEH/W0V+g2tLnK/tEXlxafC XV1tc+bdGK26ZyryKHGPddw9Oa7XQ7C20rRLHS7RCltZ20cEKk5wiKFUfkBWEmvYRXm/yQjxL9qh pGutEgtiEeG2urk4/hbMe1j+OfrzXteh6hb6voNjqlozG3vbWO4iJGCUdQw/QiujER/2alL1/Mp7 I+ffhF4fg1iX4keD71kl82KOJGCYKyRS3Ch/YhwpHHUe2K2/2VNdlEeteEr5pYbm3dbyK1mY7od3 yTRgHpsdVLDA+aU+tdmOXPGprtyv70U37ofHq3fX/iv4O8MqpdZMFgBuwjybnJHTG2E59hXunbA6 V52I/h015fqyH0PKv2lIha+G9F8SLHC0mj6vBODIuepwo+hk8rIyOnsK3PgTpa6d8N7C53NJNqhO pSysctIZcMrMe52bPyrScl9Uj6/l/wAOP7J3VFcJIUUAebfFnwB4k8Uapbax4c8b6pos9tbmD7FH cSRW8vzbtxMZDKx4BPzAhQNveuf8M+KfG/w50G20Xxj4L1bVrG0Ajg1LSJXv2MeP+WvmHeSD1Y7R jgDjnp/dzpqKVpL8f8hl/wAYfFjSNY8MLp/gG/h1LXdXItbOM+ZH5Bc7fMkwNyAZ4bHGM9Aaq/Er RD4I/Z8bw9ps0kty7QwzTxrtM8kkoMzEZzhssOSTggHNaUoypSgn1af3f0wcXF6nq2hadDpOiWWl 25cw2sCQqXOWYKoGWPcnGSfWvLP2rb9bTwFYwIY2uJtQBSMn5iFikJIGfXaCeRz75qMEr4mHqEdH c5jw2ujfDf4wTXGpXUMFlH4VEvm7x/pEzNEG2D+JnMRIUf7XbAHT/DqyvbxNZ+Mni1dl3d2TnTbV mJSysVXcuAejNgkkdckjG8itsVLnk5vd2/LUcnd3PPPFGkvpvwH8Ba1JO6XFuksLSJ0YThpGbPBA Plgj8BX0F8MrP7D8O/D1qUdGXToC4c/NvKAtn3yTTxVb2mHh6y/z/UbfupF/xZYtqfhbVdOX711Z TQjjPLIQOO/WvmH4d38WofDHw3Y+cxuNT8bQkQ4KyLH5MQcheuF3gk9BkVOHTdCS81+UgWx9Y0Hm uAg8v8TSJp/7RXha4KyhtU0q4tCwxt/d5kAOfr25zt7U3xIbbxD+0J4b0sIJ08P2Fxf3HyK6LJJt WMNn7rDhhwDyCK67SilNfyv82h2ueXeNbnyvjjqvhy5E/k6l4g0suRGfmjYxjjjlcyOM4IBU56Gv R/itGj/Gv4exTDdDPDqERXPfy0A/Vh/TNelP3atNr+S//krNJS1XoUfgj4kuNO+DGpR3a+Rqmkal LpxW4bh7uV0MakjPWWdUz6g1614a0uDRPDunaNbf6mxtY7dCVCkhFCgkAAZ47CvKxSXtJPzZm9yP xZrth4Z8OX2vamxFrZxGRlUqGkP8KLuIBZjhVBIySBVH4e+LtP8AGmgtq2nxyQiO4kt5oZGUvG6n gHaSOVKsPZhWSpy5OfpsFtLnRUVAjxP9qWKW3stI1VAghYy2U5LEFi4DJ0zwNjnp3r034cMX+Hvh tioQnSbUlR2/dLxXfXknhaVv735lPZHM/tBMB4HtkJOH1W1U4xz8+e/0r0UdK5pL91F+b/QjqeQe J7ZvF3xg1zRUR3tdP8MSQSOVykdzMQUGexKNnB/umui/Z/1iPWfhNociyIzWsP2R1Q/c8s7UU++z YfxrWrGfslfaNvxVymec+HNatfCH7RviVLy4W30rVbkW5dgQiSsiSJknofMeUccYkHYZE/jnRdUk +PaXXgG7stP1RrFftU75MRmZZDskCg/eSNM5B6IcZArqqKXPzNaOC/BL9S37j1E8F6V4osfj5Yy+ OLy3v9XnsJJ0NvIZIoVwyLsyq7AAG4CgZc9SxJ99rjxTi5Jx2sjNu55H8fbi716/0n4daZEkk98G 1C8LMcRww5KZABPLrkH1QDvXSfAnVrfV/hXokluRttoBaFd2Svl/KufTKhWA9GFXOK+rRa7/AJ/8 MO+h3FFcYgooAK5D4meObHwfp8UYhbUdZvcpp+mQ/NNcP0ztHO0EjJAPUU4R5nYaV2cv4T+Etlqd tPrfxKsrHWdf1BvNlRoV2WSkDMCEZzjoSDg4A7ZON8VvhXoHh7wHPqPhKy1S3lsHjkFvFqdzJGkI YCQpEzlF2qd/yrn5OMV2RxUp1Icz0X5FKWprfDrwpofiDwhb6oni/wAayGWKL7ZC3iq7Jt5kUF0L CQMmc5IyMgjgAiuZ0zwxpXxM8Z31nbyXkvhXQbd7a1v31CW6mnnk53rNKXLgHJ5Y8LHwVcipw83R nKfVf8MSilofw7ltPjNoPh3xbrH/AAkdpZ6S00Ky2gjjZFZxHEwLNvVfmOP90fd4r0n9oDUJIPAB 0a2meK81+8h0q3KDkmVsEfioYfjWlarGpVhK1kug5O70Mj9oPRrXTvgLJY2sEpt9KW1igSPDMFDL COT2AfLHrtDV33w8njuvAHh26hbdHNpdtIhyeQYlI6gHv3ArKb/2aP8Ail+URdDcblTk44r5W/Zv sCfHumaFN8x0dbi9PmAbywjit2bqe6xHr2z61vhNMNWl2t+N1+pcPhZ9VUV5xmeTftB2n2W/8HeL 1ba2kasiyHnAhdkeTOOefJVf+BHrVv4HwnVtR8V+OZbdozrOplLVnbLNbRKETPXBzuUgEjK12ylL 6updLcv48w2tEzq9U8E+GtT8aad4wvdOEms6dGY7ecSMBt5xuUHa+3cxXcDtLEjBrhPjzC1p42+H viIoPs9lqhgmYYB/ePEcknsFjkP1xUYeq+dcz2Ul96f+Yjnr64t/BPxtu9P1iW2l8NarfJqnzwhx b3RyU3knAxIZJd2MjEZBGxjXukmp6dHpf9qSahaJYeX5v2pplEWzGd2/OMY75xRiKduSS6pFyWzP H7u8vvjL4oSw0syW/gfS7gNdXWP+QhIvICHoV9PQHceSgD/hazeDPi9r3gMoy6bfZvdOLNjbwGCg EcjBkXIJ/wBQO5ONpaU5Uf5dfndX/D8h9OU9oorzzM5X4qeDl8deEJtCOoy6bI0iSxXMaK5RlPoe oIyD9a3dC0y10bRLHR7FWW0sbeO2gVmLEIihVBJ5PAFW6jcFDtf8f+GA4X9o9ZF+Fd3eRIXktLu1 mUL1z5yLke/zV3thfWl7pUGp2twk1nPAs8UwPyvGy7gwPoQc1TT9lF9Lv9APPPgaH1mXxT41kjZI dd1Ii2DZy0EI2IxGTg/eGP8AZFVvg4bXw94y8d+EN8cSW1+NQt4RwBHIikhR0ConkjA4G4dzW1SM 7zgtla/y0/UZm/DzwnpvxC8CeJL3WzNJbeINXnurG5jJjnhQAIksZPzRsCGwOcLgc5Oe/wDBHg61 8NabaWcZhcWg2xGOIIAoyFAHbC/L+FXVrypqVF+n6BfSxyXxziudB1jw78RbJXP9kXQgv1RC2+2k O05x0AyRkjALhjgLXQa98U/A+l+HW1ka9Z3gaPfDa28qtPLx08v7y++4Db3xWThKrGCivL53/wCC IzvhJoGry6nq/jvxXZJbaxrDbLa3Zy72lnwViJIG0k9QOoVCQGyBleAFHgP4r6t4KkjEOk63nUtI I+WNHHDwqMBQQBgKvRUTPLU5yUnJX00t8tPyA9cFFciAKKYHI/Fbxva+BfDR1F7eS9vZ38mytIxl ppNpbp1wACTjnt1NZnw18F31vqknjnxlcyX3i2/g2MrODBpsJORbwKOFA43NkliDyeSdOXlp37ge g02RFkjaORQ6MCGUjgg9qzA8QuPhNp154m1TQ/Dnj3VtM09Ck17pNm5CW/mZwoI+ToowrBiAF4xi vXfC+gaV4a0WHSNGtEtrWIcKvVmPVmPVmPcnmurEVudJWs935t9Rt3POfFV5BpP7SPh66v5hbw3+ lG0gkkYLGX3SHbkkDcWMagckl1Hepbm4h8Z/He0tLXfcaZ4TtmmuZA2IjeOdqp6OV257bSjD2oV7 c8ekf+AB2/xD0T/hI/BGsaMEVpLq0dYdxwBJjKH8GCn8K82/Zz8fWd7plp4EvLO6tNRsYpRb7o8I 8MbD5COsbpu2bCOiZHdQowc8PJ/yv8/+GQJXPYL+6t7GxuL28lSK3t4mllkcgKiKMkknoABXy98L vEcenfF4eILiya1ttYnkjKuPngiuJNyd8Bd3lknphcj0rowdJzo1fT/g/oVCLaZ9UUV5pB5T+0hq SyeGbTwjaRG41XWJhJbxqhZlSBlkdgB9APoW9DXR/BG4tbj4U+HUtZEdbaxjtpCpyd8Y2Nn3JGT9 a65waw0X3bf6foPodnXFfG3SdJ1f4b6mmsX7afDbKLmO6UgNFIhyuM9d33MDkhiBgkGsKUuWaYLc 8q8N3XiCbQL7RfEvwj1nxNquuql6l1LHEsEu2JFj86WQqIWRUXAJL5yQAa6Pw78CtOl0+1uPEWqa vFdOwmutNsb7FkrZB8sBlLkYAUndk4610Tr8rfI9L6FKXKrI9c0jTbDSNMg03S7OCzs7ddsUMKBU QewHvzXl37RGjXNtBpfxC0t5o7/QJQ03lD78G9Wy+MMVUrzztCPNkYORnh3+9SfXT79BR1Z6T4W1 q18ReHbHW7E/uLyESAZyUP8AEh91OVPuDWnWDViQooApa5plprWj3elX8fmWt1E0Uig4OCMcHsfe vGx4S+Mdpop8C2+paJNoLEQJqfmSR3Mdtk5G0KecDG0HvgOo5HTh6kFpU6a/8D5jTPYPDOj2nh/w /YaJZGRreygWFGkILvgcsxAALE5JwByTXn/xV+G+ua/rq694S1+HSL6a1+xXySowWeEsDkMnzBgM 5ByGwo+XGTnSq8krtXTBOzO88IaHaeGvDOn6FZMzQ2UCxB2ADSED5nbHGWOSccZNatZyd3diGTxR XEEkE8ayRSKVdGGQwPBBHcVxWh/Cf4e6Lqyapp/hm0juI23whtzRwkHIKRklEI7EAY7VcK04RcU9 GB3Fcj8TvBkXi/SYWgmFnrWnSfaNLvQBmGYcgE4J2Ehcgf3QRyoqYS5ZXA5nTviN4v0hrDQ/Ffw3 8S32tyzxwPdaHaCewcMxHmmVmVY1AGTuxjqQuQK9UpTST0egBRSA5P4peCLTx34dXTJryWwuIZRP a3UShjE4BXlTwykMwI44PBBwRxsev/GXwmDFr3haw8XWUajF3pMpSfr1aMrlj7InHqetbxlGcOST ta//AAw0Pj+JXxC1LzIdI+EWrJKuD5l7ceQmCucgSKm45/hyPfB4E50L4x+JX+z+IvE2ieGdNIG9 fD4ke5k5HHmSgeX35XPbI60kqcUpN38v+CDSWx2fgfwdofg7TntdIt2M02Gu7ydt9xdyDOXlfqzE knsBk4AHFdCaylJyd2I5rx/4J0HxvpiWWtwy74SWtrmB9k1ux6sjfgMggqcDINSeAvB+i+C9FGl6 NHJtZ/MmnmYNLO+ANzkADOABgAAY4FX7WbhyX0A6GvMvG/gLWLbxEfGPw9vINO1chjd2kq/6Pek8 ndx8pJHzY69eG+anRmoy12eg07GLfaX8U/iE9v4f8W6RpmgeHhJHJqMtrcs0l0Fy2yPa+QC2z7wG MZy33azv2ifBsdpZaVrOl20UGlWdqNPu0QHMcYIELf7q/Mpyf4gexruwtSFPERgneOv4lx+Kx0Hw 6+KumjQI7HxfdPYajaWwcXFzwl7GAcOjd2IA4/iJ+XOcDdsfiPpNr8PLPxZ4kaPTJLyFriKy8zdM 6k5RUU4JYrtzwAM5OBzWFXByjUcFveyFKDTsZXww0zVfFOvS/ErxPC9u1xEYtG05if8AQ7c8FmBU ZZiCQechs9CAuPplwvwc8cXWlXcLnwh4guftNrdKpxY3BCqySE/KFwFxyDtXgHaxqZy5m6cdl+n9 Nk2PV5de0SLRk1qXWdPTTHAZbxrlBCwPQh87T+deW3E9z8YvFMdjbpLB4E0e6El3Iw2nVJ0OVjGQ QYh/EMg89jjbnSjy3m1t+fT7txHsQAAx2paxAKZPFHPA8MyLJHIpV1YZDA9QRQB4VYyax8EfEdzZ yafd6h4DvZTLbywo8raf90FXPRQM4GfvBV5DA7vRr74p/Dyx0uPUrvxbpkULkDb5u6VSRnDRjLqf XIGK6K6cn7VbP8+pUnfU7KiuckKKACigAooAKKACigAooAKKACigAooAKKACigAooAKju7eC7tZb W6hjngmQpLFIoZXUjBUg8EEdqAPKV+AXhA3yyS6r4imsYy3kae94vkwgjhVYIJcKeRlzz13Dir/h f4JeCNFvze3Md7rsoIMS6tIs8cWOmEChTjggsCRjgiuqWOryVnLTbZGjqyasel1T1rS9N1rTZdN1 ewtdQspseZb3MSyRvggjKsCDggEe4FcqbTuZnBf8KS8BG+M7Wl+0BYubNr6QwFj/ABbSc55bv/ER 0xj0LTrOz06xhsbC1gtLWBAkUMEYSONR0CqOAPYVrUrTqL3ht3J6KyEFFAEd1bwXVtJbXUMc8Eql JI5FDK6kYIIPBBHauMX4SfDQTtK/gjQpVYYMMtlG8P8A37I2/pVwqyhFxT0YAP/Z ------=_NextPart_01CE48D0.77563960 Content-Location: file:///C:/23195AE9/20130323A_VHzpravaocinnosti_soubory/image002.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMg IyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/2wBDAQsLCw8NDx0QEB09KSMpPT09PT09 PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT09PT3/wAARCAAuAJkDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD029m1 G7up4tLmihFooLF03ebIRkJ7DGMnrzV/Tbwahp1vdqpUTRq+09sjpWfpV7CthqNx5qu8VxM8wBzs IJwP++QKtaFCbbQrGJxhlhXI9CRk1TVgNCiiipAKzn1mBNYTTtkpdhgyhfkViCQhP94gE1oVyyL5 kUMpJZ7jWi69+FLD9FSqirgdVRSCq+oXg0/T57oxSzCFC3lxLuZvoKkCzRWDb6xrF1CtxBpNrJC3 QLfAt/6DjP41f0zVo9RaWJoZba5hx5sEwAZc9DxkEH1BptNAX6Kq6leDT9PmuWG7y1yF/vHoB+Jw KztJgnsdSkhuZ5Zpbi3WaQuxIEgJDbR0A5XAHpRYDbopKp2eqR38sgt4pmiRivnlcRsR12nOT9cY pAXaKoatfy2UMS20Sy3VxIIoUYkLk5JJI7AAn8KrDWpP7Ce6kgC3asYPIzkGbdtAHsTg/Q07MC/N qNnbXEcE91BHNJ9yN5AGb6CrFYsmixQ6HeLKqz3c0TNNO65Lvt6+wHYdsVrWz+ZbROTksgOfwosB LRRRSA4yws5bmy1yzhXL3EqsV3Y4Zirc/RWrotTubiN4LPT/AC1up87WkXKxovViARnqAB6msrw/ uj8RarC3GzsPQySMP/Q60bVfO8R38rD/AFEUcKH65Y/zH5VpO99QHaZqrXWjNdXCxrPDvWdI2yFZ SQfpnGeexFT6VfHUtLtrtkVGmjVygbdtyM4z+Nc7pag2fie3iUhjLKyk/wAQKkZ/NTVfwncLpl2k MzhLXULOK6idzhd6qA4z09DTcNGM6qx1KK/mu44lcG1m8lywwC2AePbmsDQWNwmixblOxZ7p/qWK j/0M/lV3wfGx0Zrt/v3k8lwT6gtgfoBVfwdbGNbxmx/o8rWaf7qMx/m/6UrJJgdNRRUVx532eT7N 5fnbTs8zO3d2zjnFZiJMYrDuLu3tfEtxdTSLFDbWSrNI3TLPlRn14PHvTTr91pdsTr1i0bAkCW1H mROewAzuBPTkVl2F5aT6rbSXt1bB233koZ8ASnConOPurn8eapRA1JtStNbv7C1tZTIqyG4lGCpC oPlypwcFmX8qm1G+hsvEOliVsNcrJCoHqdpGfxGPxrmvEeo27+LLO6S8Cx2aROTG3LhpMMBjrwRw PWl1oXTGXUpx5d5Hbm7SJufIjV02L9T8xPv9K0UFdX6jNnX/ABJHBp1+lrFcyPHGyG4jiJijboct 6jvjpVvw3qUN9aSQ2sRjgtCsUTZz5iADDe2eaSWxSLwfLaoOPsbd+p25J/E81T8DbZNJaVBhSIkB 9cRLn9Samy5ANC/JbxFpUfOFSaQ/gFX/ANmrEkuUi1u4M2fs9rcy3jY/iZUjRRj1yx/GtnVWSDWt IuHO0b5Yc/7yE/8Aslc7FHLPq+jvJFIY9ReSdjt4wJPMUH8AtOH6Aa9zrsuoaai6fF5cs1sZpTKM iBORzjqxIIA9ie1a2n2k9rCizXck4CgYdFG3jttArl/DD70ntSPnn8og4zlAzhvwG1h+IrpdU1m1 0dIWumb99II1CjJ57/QdzSmrPlQGhRRRWYjMttJNtr97qIkG25jjTy9vQrnJz78flVRtRh0vVNYe 5YJiOOdAxxvG3bx68rj8RW9UE9la3UkUlxbxSvEd0bOgJQ+oJ6VV+4HLMx8NxwS3DbWuLB42B/in BLgfUl2H4Vd0/wAJxRwQQX7Jd20C/uYJEBEZI+Ye4z09K6CSGOUKJEVwrBhuGcEdD9adRzsDmbO+ utPsf7GhtJ21CLdHCxjIi2ZO2Qv0wBjI65GMVPpluvh7UxYlyba7RWidu8yjDg+7DDfga36iurOC +gMN1EssZ52sO/Yj0PvRzATU2R/LjZyCQoJwBk1Ha20VnbJBACI0GFBYsfzPJqWpAwtGA1xotZuW RxjNrArbhAPU+rnv6dB3JbrJil1O0ewvYU1RMxohUyhkPXcoOQBgHPGMVdufDmk3c5mmsYjIxyzL ldx98Yz+NW7SwtLCMpZ20MCnqI0C5+uOtVewGFqWlLp+iCZ1N1cR3KXU0xjy5O9SzKB0wB0HYVJF anXbHVrj51S/jMFuWGD5YUgN7ZYsfpiugoo5mBgafrkEvhp5b1Whkt08i4hYjfvAxgD3PT61B4El WPRHsHXy7mzlZZUPUZJI/wAPwrck0uxmvEu5LSB7mP7srICw/GsnU/Cq32oPd2t7NZPMhSYRKD5n H+c/0qk42aGN8aSK2kpAgZp3cSKE6qicu3/fOR9SK3bYxG1iNuQYSg8vHTbjj9Kp6bpC2LyTzTyX V3IoVppABhR0VQOFX2H41XPh3YrQW+oXcFk5Ja2QjAz1CtjKg+gP0xU6WsIxLbT72XUXl0riKCaR Le7UqECs+6RXU8uAxIGPTqK3F8PLNHdNqU5u7m5iMLSFdojQ/wAKL2HfrkmtWCCK2gSGBFjijUKq qMAAdqkocmBk+Hr2SexNrdHF7ZHyZx6kdG+jDBrVyKzr/RYL25W5SWa1u1XaJ4G2sV/unOQR9RVP /hFz/wBB3W//AAJH/wATSdgP/9k= ------=_NextPart_01CE48D0.77563960 Content-Location: file:///C:/23195AE9/20130323A_VHzpravaocinnosti_soubory/header.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"

 

Občanské sdružení rodičů

při Speciálních školách

 

        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;    

 

 

Občanské sdružení rodičů při Speciálních školách

Hradecká 1231=

Hradec Králov= é 500 03

www.ssshk.cz

IČ: 27005356

Bankovní spojení: 2339474001/5500

 

 

1/8

 

------=_NextPart_01CE48D0.77563960 Content-Location: file:///C:/23195AE9/20130323A_VHzpravaocinnosti_soubory/image003.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/4QAWRXhpZgAATU0AKgAAAAgAAAAAAAD//gAXQ3JlYXRlZCB3 aXRoIFRoZSBHSU1Q/9sAQwABAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEB AQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEB/9sAQwEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEB AQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEB/8AAEQgBLAEsAwEiAAIRAQMRAf/E AB4AAQACAgIDAQAAAAAAAAAAAAAJCgcIAwYBAgUE/8QARBAAAQQCAgEDAgMDCAkEAAcAAQIDBAUA BgcREggTIQkxFBVBIlFhFhk4VneWttcjMjNCUnFygZEXJGKhNFOSscHR8P/EAB4BAQACAgIDAQAA AAAAAAAAAAAICQYHBQoBAwQC/8QATBEAAQQBAwICBAgJCAoCAwAAAgEDBAUGAAcRCBITIQkUMUEV GSJRYWen5hYYIzJCR3GHxiQ3V3aRsbTUMzQ4Q1JicoGTlBclg6Hw/9oADAMBAAIRAxEAPwDbDGMZ 1V9dljTGMY00xjGNNMYxjTTGMY00z2UpSz5LUVK6A7UST0kBIHZ+fgAAfuAAz1xjleOOfL28e7lO eF/7cr/aunCc88efmnPv4XjlP+/Cc/sTX71Vk1MBuy9hZhuLW37yR5JbUhQQA6R/sy4okNhXRWEq KewO8/Bmxfpz9Rm4en3bo9rSynZGvTJKPz2hcecbgy0ue1HXPWhlCnXZUOKHDHQFBKlHxP37yzPw /wAu6lzLptXt+qWDcmLPjNuuRVqbbnQ1K7HtTIfurfjLJSShL4StSelAdfOS46fOm/Dd/o8qLE3b PEcsrm0cm4vNw1q2cejIqD8I1k8cuqlmRVJRR5v1Jt6I4SA53gTTrkXd89/8s2QfjSpO1wZRi88/ DiZJDy1ysBmQqKSQLGEuL2fqklERVZc9cNqUCKTfaYuNhUNxl0jGSc+LL+uz7N/v7qOvxiH1QfaB 9ydUt8ZdIxj4sv67Ps3+/unxiH1QfaB9ydUt8ZdIxj4sv67Ps3+/unxiH1QfaB9ydUt8ZdIxj4sv 67Ps3+/unxiH1QfaB9ydUt8ZdIxj4sv67Ps3+/unxiH1QfaB9ydUt8ZdIxj4sv67Ps3+/unxiH1Q faB9ydUt8ZdIxj4sv67Ps3+/unxiH1QfaB9ydUt8ZdIxj4sv67Ps3+/unxiH1QfaB9ydUuEpKlJS kdqUQlI7A7JPQHZ6A+T9yQP354y6RjHxZacfz2efn+rfy48uPL8Pf28rz5+XknHm+MQ+qD7QPuT+ z/8AvZS3xl0jGPiy/rs+zf7+6fGIfVB9oH3J1S3xl0jGPiy/rs+zf7+6fGIfVB9oH3J1S3xkmH1V 2XGvUfra1q8kyeIdaeaHZ/YbTtW8xyn+HbrDq+h8ftd/cnIz8rp3SwddtNwstwMrJbhcXt36r4UW F8HevoyIGMn1H1uf6qjgmio165I4ThfEXnhJ7bb5km4OC4vmqV6VKZJVM2Xwakz1/wBSV0jFY/rn qsL1hW1BUV31Rjlf92nHmxjGYDrNtMYxjTTGMY00xjGNNMYxjTTGMY00zb30feom44K5EhlyykN6 hdyW2ryqClfhZb6wiNEeeCR5D8P5EhQUlIAJV8ZqFnkEgggkEHsEfBBH2IP6EZk2G5dd4Jk9NlmO y3IVvSTWZkV5szBD8MkVyO8gEKuR5LfcxIZJVB1kzbMSAlRcdyzF6fNMdtsYvorcyruIjkSS04Ak o96fk32lMSQH2HEF5h0UQ2nQEwVCFFS5Zrt/W7PTQLqplMy4U6O0808y4hxB80JUQFIUsHxKuj8k g/f5z7eQvfTd9SzHizwvtFmtLyvFrUmHipz3lEqelj3Cf2ekj/fPX26+/wATQg9gEfqO/wDznYo2 T3Xp95Nv6bMqsmm5EhpIt1XA6LrlXcMACTIbvHBCiESPR1MAJ2M6y92CjiJqhjd/bO12nzm2xOyF w2GHFkVE4mybCyqniJYstvnkVXtRWn0AjFuQ2613koKumMYzbWtYaYxjGmmMYxppjGMaaYxjGmmM YxppjGMaaYxjGmmMZ0/fd91HjHUrneN5u4mv6zQxTKsLGWVEDtQbYixWGkrkTrCa+puLAr4jT0yd LdajRmXXnEIPyzZsOthyrGxlxoECDHemTZsx9uNEiRIzZPSJMmQ8QNMMMNAbjrzpi222JGZIKKuv phw5dhLjQIEaRNnTZDMSHDiMuSJUqVIcFpiPHYaE3Xn3nTFtppsSNwyERFSVE13D7ffNN+X/AF4e nLh5+XVztuc3bZYTqmJGtcesx9ilxn25C4shidaqmQtZgSoL7bqZ9fKvG7WN7awa9bpQ2uHf1Sev bkfnl+y1fUnbDj3ip0yon5DDlBu+2qC55Mh3cbKIs9sSo5UXdZrnzTNCQ5Gnv3648eeNB8q/3n9I aMKdModlqeFYNMEbDma5GxJKLINORJ2iohciPEyHkTM63dFHS5QqdWhB16xraToSWXDi3W7ttLgu viDwYhQPRxksAvBI3c3RBKaF005F6FVtKrQ8KNsjqm01tR6vvUZB9TfKNdvdZq0vU6+m1CBp0OHP tGbSZPYr7zY7pFpJMeFEYgOv/wAoDGVXNOWCGfwgdFg97/ts6r4xlYeW5XeZxktzluSyxn3t9Ncn 2csI0aGD0lxBFSCNDaYjMiIAACDTQJwKKvcSkS2L4vjNNhuP1OL49FKFS0kMINdFORIlGzHbUiQS kS3XpDpKRERE44S8kqJwKCKMYxmO657TGMY00xjGNNMYxjTTGMY00xjGNNMYxjTXctA3O64/26l2 ugmCBZ1ctpxqUUBYabUtKXj4kjvtoqH3+MtfcJ8k03K/HGu7hSTG58aXEaivyGyShU+Gwy1OHz0Q RIK+x18fp8ZUPyaL6YPPLCpMzhK6mojKEGVZaqwtoBMySH0v2LIfSon3kxx7jaHEpCglQSokBOT4 6B921w/ch/AbWajNFnbYMwQfcJGmcmYUUgo13uiyyViwrsQ1QCdkyAgsCvKCiwl629r/AMK8AZze shq9c4WZPTTZBFddx5//AF1XEBonnRgPI1JBFMWo7BzXiThSVJpsYxl2GqgdMYxjTTGMY00xjGNN MYxjTTGMY014Hf69f9j38fp+gzzjGNNMYxjTXo662w24884hlllC3XXXVpbbabbSVuOOOLIShCEg qWtRCUpBJIAJysz63/VRP9Q/Ij9Tr9hKb4m0qbJh6lXJWpqNfWDJdizd2nMAgvSLJJcZo0yv26yi UhLUeDOtLtMmWH6knMznGXAUjUqmamNsvLkx/UWAh1pMprVGWEyd0ltMutuh+PIgPQtZmeKULZb2 dL7TzT7bKsrf5VF6Qje+cM+Dshj8w48NuJDvc6cjuKJTHpKpJo8ff7VEkjx44M3kxokNuScunJFE ojonZp0LbOw1hTN4b2ID8s5UumwwH20IYrMdPAubxnuQhV998naeK6Kg5HCLaiqEkpshYxjKtNWS aYxn6WX2m0eK4UaQeyfceXMSsAgfs9MS2EdDrsdo8uye1EdAfoRQl4UxBOPziQ1T9nyBMuf+3H06 /JKopygka/MKii/t+WQp/wDvn6NfmxjGfnX60xjGNNMYxjTTGMY00xjGNNMYxjTTGMY00zK/Be1W mlcx8Z7NTOKbsKzddeU0AtTaHm5FlHiSIzxSQVR5Md91h9B/ZW04tJBBzFGftrZb8CxgToqy1Jhz I0qO4Pu2/HeQ604n9ykOISpJ/QgEfIzlaKyeprunt47rrMiqtK+xYeYLteadhS2pLbjJL5C6BtIQ KvkhIirrjbmvZtqi0qpDbbzFlXTYDzTw9zLjUyM7HcbdH9JsxcUTRPNRVUTVzoHsA/vAP/nPOdU0 S1cvNK1K4eWHHrLXKaY+sEkKkP18db57JJP+mK/kkn95J7ztedoqHJbmw4kxrlWpcZiS0q8cq2+0 Doc8eXPaac8eWuuDKjuQ5UmI7x4sWQ9Hc4548Rhwmj454XjuFeOfPTGM+XY3lLUILltcVdWgJKiu xsIkJASPuoqkvNAJHR7JPXxntddaYAnXnG2WxTknHTFsBT5yM1QUT9qpr1ttOvGLbLbjrhLwLbYE 4ZL8wiKKSr+xNfUxmLJ/OfCdV5C05h4trijvyE7kDU4ih19wUv2zZ7H26677+Ou8xlcetP0sUTq2 ZvNmmvrQO1GnesNiaP8A0P6/As2XD/BtxR/T75iVluJt/Tip2+dYdVAi8KVlk9JBFF+ZSlTmkRfo 551k9fgec2yoNXhmV2RKnKDX47cTFVPZyiR4biqnKonPs89bQYzSmf8AUP8ASLBaU43ym7YOJB6j wNJ35byyAT0lcnWIsYE9dArkIHZHyAe8xhYfVO9NUNS0xqrlK2CewlcDV6RpDnX2KfzTa65wA/8A zbSQPunv4zCrHqK2Hq0RZW723p88+UDKam1JOOPIhq5MwhXzThCRFX3JrMIGwu9Vlz6ttZnQIion M3HLOtFefmKyjxBJPpFVRPeupJcZE1afVr4tZCvyXivf7Ag/sC0sNdqAof8AyMSXdlJ/eAFj+Jzo Fp9XglC0UvBHi4QfbftORPJAPR6K4kTTEKUAeuwmajsd9EHMIn9ZXTXXdyPbnQnyH2DAocrse5fc guQqF9rz+cnBFPapInnrMIXSb1Bz+1WtupbIkqclNusZgdqfOQS7pl1ETnzRG1L5hVfLU0mMgLnf Vn5pcUo1vHHF8RBV+ymc1tdgoJ7+ApcfY6wKV1/vBCQT8+I+2dIvPqj+pm1SE18fjfWeif26bVp8 lwj9Ar+UV/etnr79paT/AMswed1+dPMQHCYscrsyD81uDjEls3f+hbKRXtp8/wCVNv8At8tZjD6I d9pRgL8DGa5C/OcmZGwYN/8AWlexONf/AMYOasV4ysXafUL9XFmlxv8A9U017LgILdXp2jRFJBBH +jlfybcmtkd/CkSgoEAhXeY0lerf1Nyy4Xec+SUFwkq/C7NPhAd/P+jEJyOGh+4NBAH2HQzB7D0j +0jJINZhm4c5PPuOXGx2uHlPzexG7+eRCvvUxbJP+FdZlB6Ad0HRVbHLsEhL5doxZF9PLj396uUc ERVPcgkaL/xJq1/nhSkpBUpQSlIJKlEAAD7kk9AAfqTlQW85q5j2dBb2Plfkm+aJ7LNxvGzWLPf2 +GZdm60P+yBmPZFhPlqUuVNlyVr/ANdciS88pf8A1KcWoq/7k5hVh6S+obcVKvaGymNfonYZnFrn FX6Wo+N2op7vY8usvg+j0tHARbLdOviu/pBBxKRPBPZ7HX8grSX3+1lPd8/lI59UHkn+V/PdZp0K YxJp+ONTgxEpjvNyGhe7N43lu/7jSlJC11x1+I412S2uASohSylMbGMZWrufnk7c/cDK8+sY/qcn J7d+wGD6ysxK+IghHr64ZRMx1khXV7EWED6x2PFBgT8FpF8MbBtucKhbdYPjGEQH/Wo+O1bMApnq 6RVnSuTfn2BRhdfSOU+c9JmGyj73hk+oK86qd5MYxmB6zXTGMY00xjGNNMYxjTTGMY00xjGNNMYx jTTGMY00xjGNNM8glJCgeikgg/uIPYPz8ff9+eMY9ns01tAn1oep9qkr9dh8u31XT1UVuFAjU0Gg pnY8ZlPi21+Oq6iJYO+I+Ap+W6v7ftfA661M9U/qSnI9t/nblZKD33+F3jYIKiD32CuDOjrI+T8F RAHQHwB1njhL6evMHOXHuu8m0G0cdUutbMbb8AxeWOyC6QKe7sqCUqRCr9YmwkBc2qkrY8bNZXHU 04sNrWptGeKv6SXJT0hKbrlnRq+L3+09V1N/byAP3pjS26NtR/gZSR/HJa0+13WPmlVUWlaxupa0 9vW18qnly81kR4ciplxWX611hbPIY4NwnIjjJsdyNtC0ooiCicJGC13H6UMSsrSssH9ta21q7GdG tYsbEWH5Ue0iyXGJ7byV1E+TkxuU26D6irjhOiSqpLyuoxLjkPf9heXJv943C8kODpx+32W6snlj 4HS3Zk15ah0B91H7Z1Fa1uKKlrUtSj2pS1FSif3kkkk/xOTa1/0iKZHibXnWzlfbzTX8fxYH7vIJ XJ26x/iAot/HYJSeujkyt+k/wKwwlNrvPLFhJ8QFuw7TUq2OVfqpEdzULF1AP6JVLc6H6n75y7PR D1PXjpPW+PwojpcmT15mlHNcMi9vcdfZWzimvCcqXt8uS+bi3usTp0pmxaq72XJbFEBGqfEbmIAi PkiIM6vqwQE9iIPPCJ5J7NV/MZY5qfphel6udacmRt9vkN9eTFtt3stPdf8A5po6yleHf6+y61/D rMn1/oH9JFaB7HDta8QB2qw2XdrMqI/UpsNlko7P6gIAP2I6+Myut9HXvhMRCm3e3dSnPChIuruS /wAcc8iMHG5LC8L5KhSQX5uU1jNh157NxV7YdPnlmvC8HHp6eOynn7CKbkEd5Ofb8lgk49vC+Wqu +MtkVfpT9NVP4fg+DOMFlv8A1VWOoU9wsdd/JXbxpy1H5PypRPfz33mQajifiygebkUPGmgUkhrr 2n6jTddrXmuvt7bsOtZWjr9PFQ6zN4Ho1cycUPhTc7GYaKqeIsCktbJRTy7lBJEiqQ1Tz4QlbRfL lU58sOm+kHxNvv8Ag3brIpfCL2eu3FbX9y+fah+AxZ9iL5cqneqefCFx51AY8CdLUlESFLlLV/qp jxnnlK/6UtoUT9x9gfvnfqPhrl7ZwFa3xXyNfoJ686bSdls2weu/lyHWPIHx89lQA/XLfyUpSAlK QlKR0EpAAAH2AA6AA/cM8/8Af/t8f/13/wDeZvA9GhUtuCtnu9Yy2v0ggYXGrnF/6XZGS2gp7/NW V/ZrDpvpDLNwFSu2rgRXf0Tm5dIngn7WmMeriX9iPJ+1dVR630gep61UlEXg7kJor6INlRPUyR3/ AMS7cwUo/iFlJH7syFW/T29XNklKxxSYLauv27LcdEiKHfz+1HVsypY6/XuP9+x98s7YJ6Hfz/2B J/8AA7OZvA9HBtE1wtlme4k0k9qRJeN17ar9IuY7PPj2+SOov/NrD5vX9uk7ylfiWBxEXyRZMbIJ xp+xW76CHPzctqn/ACrquhR/S79Tdt82C+OtZHY7F1tcqSrr576GuUl8kkfborT8n4PXZHfo30mO ZVBH4vknjJgkj3BGO1SghPfyUF2gh+4QO+goNAn48h32J8PIfbsd/uPwf/B+f/rPOZvA6A+nmI2I SK/K7Qk9r0/J5Dbhef6SVkeuaT5vktD7fn4XWHzet/faU4RsTsYrRX2NQscYcbHy/RWxfnur8/yn C8/o8tQr1X0iHlNtru+d22nSke7GquPFPtpV0PINzZe5R1KSD2ApUBBI6JSPsMg1X0k+MGevzzlb fLH5/a/Kq3X6YEfPfX4uPekHrro9no/PR76Es+MzeB0adNdd2K1tlDkGCIinPv8ALLDvVERFI2pl 88wqrxyqC0IIvPAoi8aw6d1adQc/uRzcSUwBKqoEGjxiD2J7hFyJStPcJ7EUnSJfeSr56rI+uH0w a/6Zd406q02ZslnqW16o5YMWO0zKybYr2KstZca7htOVVRSxkRI1fJ16Q2hUVbodnPeT60eCUaS5 ZA+pJwy5ybwFI22phJk7LxHMf25goaaVKd1R5hMbdIjTzrjQYjx4DMLZpnipa3m9YSw0y6+4ynK3 +VLdXu1MXafea3raSrCqxK/g1+QYtHjiSRGYj8cIljDZJe4RKJcxJ6Iwpk63EdhuOeT7ZHZ90sbm Sdztpaqwt7I7LKKSZPoskkPkKyXpTL5SoEt0U4UklVMqCqvIAtuSW5bbfmyYixjGRe1I7TGMY00x jGNNMYxjTTGMY00xjGNNMYxjTTGMY00xjGNNM8pHakj95A+ft8n9c8Yxpq1R6MKU696ZOKqspCfb rb2WnrohSLTbdgtG1pI7BS4ialaVAkKSoEEg95tBnQeKtfiapxnoGuQmG40al07Xa9DTTaWkebFV FS+4UJAHuPv+4+6rryW64taiVKJPfs7PeA1C4/gmFUJCIrSYljlQoiqkIrW08OEoiSoKqKKzwiqK KqJyqJ7Ndc7N7RLzNMuu0VSS4ye/tEIk4IksLWXLRSRFJEVUe5VOV4XlOV9umMYzLdYxpjGMaaYx nxNi2Sg1Gmn7Fs9xX0NHWMqkT7S0lNRIcZpP2K3XVJBWtXSGWkeTr7qktMoW4tKD6n5DEVh6TKea jRo7RvSJD7gMsMMtCpuvPOuELbTTYCpm4ZCACikSoiKuvaww9JeajxmXZEh9wGWGGGzdeeecJAba aabQjcccNUAAASIyVBFFVUTX284ZEmPEaW/KfZjMNpKnHpDqGWm0gdlS3HFJQlIHySpQAH3yHfnv 6pcGskzde4F15m5ejvLYc3famnmqhZaebCl09BGeZnz40hkvJamWE2ndjvJQ4a6S38Kiy5A9R3OH J0pyTuPJOzz0ONuMGDEnuU9Z+HcWpRjqr6n8FFfbHkUhUpt90o6StxXWQf3P699osIlyKnFWLDcW 1jETTr9M41Bx1p4F4Jv4blCazePJUdq4M6IaciMtCQkSYu3XRLulmMaPZ5K9BwKskCLjbNsDky+d ZJOUP4HjECROfYrVlMhSgXzKKoqirZ92vnvh3SYqpmycg0ESOgFSlxHn7lYA+T/oaRixeJ/gGye/ gDvMVU3rm9K1/YCrquV4z80r9sNvanvsFsr78evxM/VosXrsdeXveP699ZVqxkWbH0ku5Ds1pyp2 +wiDXIqeNEsZF9aTXB5+UjVhGn07DKqnkinWPoK+aiXs1JOB6PzAG4bgWmc5jMsFRfBlQGKWthgv uVyDIhWr7qIvtQbFlV9iKnt1cbpd90nYwz+R7XQWa5CPNliNaRFSnEdA9iIp1MkdAjsKaBHfyBnb f+WUyKu3tqOY3YUlpY089oENTqubJr5jYV15BuTEdZeQD0OwlYB6Hf2zcDiX16+ofipyHFO0J3jX o3tNLotyQuwV+F/Eoek/hbhpbFq1NdaDjDMubIsmY/u+ZhPBAQduYR6SHFZ8lqLn+B2mOtuEgla4 /YN30VnnsTxJEGSxWzQa/wBIRLGOa6KIAiy4pEQ6uzDoAyWFHdk4PmtbeuNj3DW3sFylku8d3LbE 2O9YRCc/MQUkBEaLkiJ1vgRKzvg/8u/4Dr/+SB/95o76cvXhxJzyYlDOdVx/vzwYa/k3fyo6oNnL cR2prXbweyxYgOf6JtmbGqrB90pRHgvdhR3iywLCs8w/cWjYyPCcgrsip5HyUlQHu4mHeEIo02K4 LcuBLBFRXIk1hiSCKKk0iEKrBvLsKyrArl6gy+in0Nqx8pY05rtF9rnhJEOS2RxZ0U1RUCVDeeYJ UIRcUhJE9HWm323GXm0PMvIW0606hLjbrbiShxtxtYKVoWklK0KBSpJIIIJGVmfW/wClef6eORH7 bX6+U5xNus2TM1KxShTsahsHi7Km6TOfAJZkVqQ49Rqlft2dElCmpE6dV3ao1mnOn77oWo8nanc6 PvNJE2DWb6MYtjXSwoAgKDjEqLIaUiRBsIT6W5UCwiOszIMtpqTGeaebQsal6ktgqnf3B/gY3mKz K6Rx+wxC9ebI24c11sAk10/wxJ5ai3Bplqb4KE7HeYhz22pBwkiv7Q6ft77PZHMfhUWXrHGbgGYO U0zRoLkqG2ZFHnwu8haS0qydedh+KotvtPS4LjscZayWKc+M349UnoJ5H4Gfsto1Jqw5C4qaMqX+ fQ4ocvtVgt+Twa3GtiIHTEWOFB3Zq5gUzojuSZ7FAuRHgHQfKEM72+zHbTIJWMZvQzaG3iqqozKb 5jzGO5RCbWzG1OJYwXVFUbmQ3nmCITbU0dBwBu0wvOcU3Coo2R4fdQ7qqkoiK7GPh+K92oRxLCI4 gyYE1tFRXIstpp4RUTQFbMDJjGMw3WWaYxjGmmMYxppjGMaaYxjGmmMYxppjGMaaYxjGmmcjThZd bdSEKU04hxKXEhaFFCgoBaFdpWgkdKSR0odg/BzjzPvDnpp5Y54i30jjamhWz1AwzJfhzLWDUOzG 3nC0EwH7F2PBcdQsdLbkSo3we0qUexnNY9j1/lNrHpsYp7K9uZCOuRaypiPTp76RmjkO+BFjg486 TbTZn2tgRr28CKkqIvEXl9SY3Wv2+RWtfS1MdWgk2NpKZhwmPWHQYa8eS+QNNCbrgB3OEIp3ckqC iqm+nGX1Xt2q3IMDlTj2gvqtltqO9a6YZVJdBptIQX1V9lPnVMt8geRaYdqGCfhIaT9pEuMfXh6a eT/bYjb3H0uzcCeqrkT8JqrxWr4DbdhImv0T7hPwlti2ccWSAlBJ6yt7v3FHJHFtiuq5B0vYNUmI WWx+awHG4j6k/cxLFr3a6aj9Q5DlPtqHRSogg5j7JgYj1s9Q22s1aXLyayluC54MuozepegXsVBR BJlbCMFdZNPpx+dZtT1FeeW1TySK2U9H+xO4MRLfFhcxs5jfixbTDrNqbTSe5e4XUgyCn17jKov5 tc5CEk44NPbq55Asa+1iNT6udDsoMhPkxMgSWJkR5P8AxNSI63GXE/xQtQ/jn7MqG8c85cvcSSUy OO+Qto1dsOB1ythWbztHKWkeIM2hlmRTTSEkpSZUF1SAe0FJ6IkG4y+qzydSOMw+UtM17dq5IbQu 0oC7rOwJA6DjzrRXOpZqyOyllqHUpKvu8B8CaG3/AKQzafIRjxc4qb3ArFxRB6V4S5Fj4kqcdyTa 5sLYBIvajlJ2NIqdz5IhEkSM46E9zqIn5OHWlLm0EO4mo/ipQ3hCi89qxJ7h1hKg+xQuO9xUXtZF VEVnsxmkfFn1BfTXye7FgL2mToN1JWlpFXyBGZpGlOq6CQ3eMS5+vFK1nxa961jvL+PJhBUAdtNg 3bT9UoVbRsuz0VHriUNOfndlaQ4tYtD4BYLMt11LL5fBBZSypxToPbYUMmVjO4+A5lUP32LZjjl5 URGlenToFtDdar20FTJbJPFFytUQEiMJwRzBBVSFERdRMyHAM3xO0YpckxS/prWU4jUOFNq5bbs9 xSQBSvVGiCwQiVBAoRviaqiCSqqa6/yvyrpvDWlWu9bvZtVtRWNEoSVAyrCYoH8NXQGO/OTMlOAN sstpUtRPfXQOVpfUt6ruQ/UZsst+znSqbR4z5TrulxpCkwYcZtS/al2SW1BE63khQclSF+SEdNRm e2YzSz2T1p+pmb6h+S5H5XJkN8eak/KrdQge85+HmIQ4pt7Yn43aWhNtAnzQpTan48RTcQvLbbGa a5Tj1c9VFrule2OCYXZOwttaeW5FdehPONHmUyOSg7OmOB2EdK26JJWQFVWXxEbGSjjrkZqHa/0u dNVZtvSwczy6vambg20ZuS2zMZbcHEor4ibcKIB94hbk32rYTk4dYIigRlBoJDktjGMgzqZemMYx ppjGMaa5WH34rzUmM87HkMOIdZfZWpp1p1CgpDjbiCFoWhQBSpJBBAIOTI+iH19TWpdZxHzjcqlR 5TrcLUd6sXR7zDjqgiPR7BJWR5tFag1WWDp/YSUQXlANxiuGnGbT2j3hzPZfK4uUYjPcbRDBu3pn nXFqb6AhIrsGxjCvaXI8rHlCPrEJ7teYNFQhPW26O1WJbt41JxzKYIOKoGdXbNNtpZ0k1RVG5lfI JO4eC4SRHIvAltctPCqKJDdGQtLiErQpK0LSFIWkgpUlQ7SpJHwQQQQR8EZ7ZFp9OH1SOciayrhj dbBT236fXh7WbGdLL0rYNbjkIchrXIUX351IlTfgPN5blaVEBlmB0ZS87CW1e5WP7t4NR5zjji+p W0fiTDMkKTVWbHDdhVS+EH8vCkdwIfaIyGFZltJ4L7arRXuVt9ebX5lcYZkDf8srH+Y8oBUY9nXP 8uQLOLypfkJbCiah3kTDyPRXV8ZhxEff75pvy/6D/TlzC/LtJ2ouaTss11T8jZePXo+uy5L7khcq Q/OqlQ5usz5U59x1U+wlUblrJ9xZNgh0IcRuRjOby3CMQzysKnzPGqXJq1VIgi3NfGnCw4YoKvxD ebJ2HJ4REGTEcZkBwig4Koi64jGMwyrCrFLXEsht8dsEQROTUzpEMn2wLuRmUDRi1LjqXmUeUDzB 8qhtkiqmqr/q+9OcH0yco12iVm0y9sr7nUIG4w5k+rZq5kBiwvNjpUVckR5stie6x/J8yVWLTdeh 78WGhXs+x7j2q+Sd/Vg/pE6Z/Ytrv+OeRsjEzrw9QOMUeG70bi4vjUAauipsifiVleD8mQESN4LD qMg9MekSTETcNR8V5xRRUFFQRFEve2OyK5yzaTAsjyGaVjdW1AxKsZxsx2DkyFdebV0mojLEcCUQ FC8NkEJUUlRSUlVjGM07ra2mMYxppjGMaaYxjGmmMYxppjGMaaYxjGmuaMwqTIYjIIC5DzTCCfsF OrS2knr56BUO8tCeirh5/iLhehrrVqIu+sEvT5c2Mx7Snoc4sy4bS1KBdWW0KHfkop778QBkNnoN 9P1jypyfA2WxgxZGn6u+h+2ZnNeQmB5JDH4ZKgULKHQknv7fofjLJUWO1EjR4rCA2zGZaYaQPgIb ZbS2hIA+AEoSAAPgAfGWwej02dfiM3O791EcaWa05Q4sLwEHiREcBy0smxJVE23Xmmokd1BEwKPL FFUHEVayeuzdZmU7U7V1EoHUhuN3eSq0Ql2SlAwrYBqKIQG0y47KebVVA0kRiVEJvy450CDZxH4F lDi2EGS2pqTDmx2pUWQ0sEKbejvocadQoEhSVoUkg9EZppyX9P70zcjNTHmdJ/kPeyiVpvNKnS6r 2nSSSVUa3n9cdQpR7WBVNvEfCH2xm62Msby3AcJzyH6hmeKY/k8VAMGguqqHPcjI4nBHDkPtHIhO +8X4jrDwEiEDgkiKkBcXzfMMKl+u4lk15jslTA3CqLKVCbkKC8iMthl0Y8xr3EzKaeZNORMCFVTU DPJv0o+SKUuzOK95ot3iALWmp2FhWqXiOiS3HZkh+yppyinoGRIlUyCs/wCwQn5Ee3IvBPMHE0qR F5C482bW0xl+C7CRXrlUjnZ6SqNfV5l0spCiQAuNPdSSfHsK+Mt356OtNvNrZebQ606hTbjTqEuN uIUClSFoUClaFAkKSoEEEggjIY596PTaPIldk4Va323801UgjturktEHKLz/ACC1kN2qKp8KnZfi 0AqQizx2dktcI67N0aFGo+X1lJnEMEQTfNtMfuiRFRP9drWXKxeA5Re+kJwy4Inue7updfb7Z9B6 2tJEVqDIsrB+EytTjMN6ZIditLWEpWtqOtxTLa1pQgKUhAKghIJISOrQfJXoe9NHJ6Jj1nxxW65c yw4pN/pLjurT2H3D5Kk/g64oopjyldlRsqiaklSj0FqKsrwepHjTV+HuYtu441K6tr2s1iSxCdm3 UeNHnJnLYRIfjkxEoYkttNvMlElDLHuFaklpJR2qvLfXpa3A2Br411dXWP3GN21gNREsKedJjy3p RsyJTceZUTWI7wkrMR14vVXbCM2gD3yEJUTU7tmOpLB975z9RT1N7VZBWQCtZUG1hx34zUcHWIzj 8S0hvPtEKPSmmRWS1AkOKaoDCiirrBeMYyL+pG6YxjGmmMYxppjGMaaYxjGmu/cW8h3nE/IWpcia 6tSbTVbmLZoZS6GUz4iVFqzqnni0+Wo1vWuy6yU4lpa0R5bqmx5hOW5NM2qq3jU9d2+jkol1OyU8 C4r5LYWEPRp0dD7a0hxKHAClfwFoSr9SkfbKbuWN/pm8hL3H08ta9KkyZU/j68l0DrkgqUluDKKp 9RFjqV8FiJXuNMISn4bCPD9Ossi9HPuLJrM2yjbKVJJazJqo8hqo5n8hm9pfDbmerhyn5WwqHVOT wJKTdPHXkUbJDr/698Cj2OH45uHGjiljjtkNFZPgPy3aa38Q4njlx5twbRtAj+adp2ryKheIihIj jGMuG1VPqvl9WD+kTpn9i2u/455GyMTJO/qwf0idM/sW13/HPI2Rmsw5chJXHiyX0BRSVssOupCg ASkqQlQCgFJJBPYBB66Izrs9UwGfURuwICRl+FUheBFSXhIsXleERV1fP02kIbEbYqRCKfgzH8yV ET/WJPvXhNfmxjGR91vHTGMY00xjGNNMYxjTTGMY00xjGNNMZ9ajo7XZLWFS0sKRPsbCQzGjx4zL r6yt51DQWtLKHFoZQpxJddKfFtHalEAZsnzT6PuYeENXodx2SmVYa/axW1WdlTAzomuWC+h+Bt3G SpcZDvY/DTX2WYr6iGUue/22MnqcLyy9pbzI6bHrazosabZevrSFDefiVbT5+G25LdbFUbDn5Rl5 o02hOuqDQkaY7Z5djFNb01BbXtZXXOQm81S1suW0xKsnGBQ3G4rZkimfCogD5K6ao233uKgrLT9M bfdH2DiKZqtfGrqvd9UmmNex0vp/G21dLU49WWqGnVB9xnpt2O/4JcbZfb69we4lAk2ym/pu6bTx 9sdZtum3c7X9gqJCJMGxgO+24haFAlt1CgpmTGdA8H4slt2O+2S280tBIyfb0p/UO0zl0VukcrKr tD5IcDMSHYre/Dajt0jwCQYcqSsiit5C0kCpnvqjSXlNorJ7z76K9m2To/6sMLs8YxraXNHYeJ5L SRI9NQ2T6sxaPJ2WyVuGz44ttMVt4ratsGxKJGrR8UejSTmSvUhrE6qumPLq7Ish3PxFuVk2PW8p +2uq5lHpNzjrriIcp1GVN16wp0PxHgejCrlawqtSI4xI/rZSVYx9/tjLHdQE0xjGNNMqDcz7oeRO Udz3Uq8jsNqJxV332REjMd9/x9nLfOU8+T9Pf0Dftn06SCl+gsBDdSrvyCjHYf6Pfz308MrH9JY5 aJjW1LTSF8CneZO5PL9FLRqBUjUIvu7iiO3aj9Alx7F1Yn6PYK5ch3McdVPhcKbHQgj5dy1zk6zK 0VPfwklqnQvdyQ8+7XQ8YxlR+rRdMYxjTTGMY00xjGNNMYxjTTJv/pF2Sntb5up/IeEC80mzKevk qt4GxRQe+/gAUhBHX7RI+QAQYQMm6+kRWraoudLc/wCznW3H9ak/p51UPbZS/wCHwm5b7/5jv9Ml p0Oq+nUvgKM8+GUXMElcc/6BMMvyHnj3etDGT5l9mowdY6Mr085urvHiDJxVY3PveXLaQS4+n1cn 1/Yir7tTHYxjL9NUjar1fVaktP8AqN1dpskrh8Pa3GfBHXTqtv32YAP3j2ZbJ7/eSP0yMzJMPqrx G43qP1t5ClFVhxDrUt0K66S4ja96gBKP3JLUJtR77PmpZ+xAyM/Oun1SeJ+MJuz4qChfhdM47fZ4 aNMeCv8A1K12KX/Mq6vr6b+z/wCC9sPDVVH8FofPd5L3q48rqfsR3vQfnFEXTGMZoPW7dMYxjTTG MY00xjGNNMYz2Qhbi0obQpxaj0lCElS1E/YJSkEkn9wBOERVVERFVVXhETzVVX2Iie9V0VURFVV4 RPNVX2Inzrr1zsWs6nsG32kKn16rl2M2dKZhsJYYecbDz7iW2w6622tLSPJYKlr6CE9qV0BmxPAX pJ5K51lIkV1bKrdbblCLNuXmvAx1g9rIjvBC3AhP7XYHz+mT+en/ANK/H3BFLEYrYEaw2FLCUWF4 4yPcmP8AiUOPhpwKS0Vjojx6Keh0e8lnsH0k55vNJjWs9l/FcHXsdcv50ckesGu/gmqeI4rZyiMU JEkkoRQ4VfFM08NYw729UOE7TR5FbDeYyXMUQm26OE+KtQXO3lHLWSCGEYRVRX1dO6SfKcNiC96Y H9G3onqeGKyJuW7xGLDkScwlxaXUtuDXA80WZddDkteKZDTpbaeLjiCoLJAI6+ZDpsCDZQpVbYw4 s+umx3Yk2DNYalQ5cV9stPxpUZ5C2X2Hm1KbdadQpDiFFKkkEjP14y7rb7bfEdssUhYdidWzCqIj PY8hiDsixfMECRMsnlFFlypXCq8Zp2dqo02AMgDY085zuBlG4mTS8ryeyel2sl1CaUCNtiAy2SlH iV7SEqRY0bnhoAXu7uXXDN4zcKGX1Y/TXRINnyD6dorbL3T8644ucdCGnj8OOPaVKeUEMOf7Rw6/ NdSyr5RVS2iI9Y5C9Y11hTz5lVawZdZZ10l6FPr58d6JNhTIzimpEWXFfQ2/HkMOpU26y6hDja0l KkggjLneaf8Aqb9GnGfqOrZFhIjM6pyOxGKKneayMgPvLbA9mJskRstIvK4gBsF5SbCEg9wZbSPc Yegz1GdCdTlKz8y2aah0GRGjsqfhZqEWgunfMzOkcXtZobB1eUSIfbSyHCBBWp4deemXsH1oWeNp BxPdlyVd0Iq3GhZcKHJvKhryABuATl26gtJwqyh7rdgENSSz5aaail9KX1Dtv4iTX6RywbPeuOmy 3Gg2heMrbdSjJShptqI9JcH53TR0pATWTHkSojfYr5gZabr1z06HyDpnJ2tQdv0LYq3ZtesU9x7C te9xKHAElyLLYWESYM5jyCZMGayxLjrPi8yhXxlVPm30/cnen/ZFa7yHQuxG3lumn2GEHJeubBGb WpIkVVmG0NrX4gLegyEx7KIFo/FxGfNBV78G+oLkr0+bS3sug3C2WXlNou9cnKdf17YYiFAmPZwA 4hJdSnyEaewWZ8MqUY8hCVuoc0Dsj1f7hbH2w7a70Vl3a49UvhWuBaMut5lh4h2iAN+t9jlvVstq hNwJZ+OEZWirJyRW2YTu794ulfBd46wtwdpLGnrL6zZKwbOueacxPKiPkiNz1XvCrsXTRRcmxQ8E 5CODYwlkuOy2rbWM1J9NHrE4y9SNciHWPp1jf4sb3rbRrWU0Zvi30HplFKIaReVqT+0pxhtuXFSU /joccKbW5ttlvWI5hjGeUMHJ8QuoN/R2Id8afAd8RtSRE8Rh9skF+JLYVUCTDlNMyoznLb7LZoo6 qyyjFMjwq7mY7lVRMpLmAfbIgzW+w0Feex5lwVJmVFeRO+PLjOOxpAcGy6YKhaZWY+obozumepzb 5fk65G3OLXbZHWprwabVLaVBeiMqCQlYjmA2tfRKkl8BXXYyzPkV/wBUjhqTtvGlBytTRHJNjxzO XGu0NealHVr1xmPJlJjsx3XH3YNoiqedccdZYh1n5hJcV02RkZOuHb+RnOxFzLgMHIssInxcwYab EzM4UFuREue0QXn8hUzZc0lUT+TEUe0e7xAkT0c5zHwzempiznhYr8xhScUecMhEAmTXGJVT3KSf 76zhxoYohB8qUhKqoPYUA+MYyhfV12mMYxppjGMaaYxjGmmMYxpplh36XOjva3wHZ7Q+t0K3zapd i2w637fssUyVU7K2yQFLakoZ/EIWSQQvtJ6yAfTdSu982vXdM1yKZd5s9xApaxnxdLYlWEluMh6S php9xmHG9wyJskNLTGiNPSFjwaVlunjLR63jXj/UNEqQv8Bq1DW0zCnVJW84IUZtkuvOIQ2lx1xS SpbngkrJ8iAScsU9HVt/Jt9xsi3DfYNKzEaRyphPkJiDl5kHDai0aKgmUWpYmpIBUNG0nxiUUI2y SBnXpnEerwGhwNl4VscpuAs5bIkCm3T0X5RCdBUUgGTaPw1YNO3vWFIFFVAMdd6xjGXKaqa1Xy+r B/SJ0z+xbXf8c8jZGJknf1YP6ROmf2La7/jnkbIxM66/VT/tDbsf1qf/AMLF1fR01/zE7Y/1Zj/4 iTpn6HYslhSkvR3myglKvNpaeiD0QSUj7dHPz5br2ngXh/c4j8HY9A12bFkNqbcbZgt1qvFY6JS9 ViE+lX6+Qd77+e+85np46a7bqGjZwVNk1fj8zDhx1QZsoUiRGsSyBL7sE5EZzxYYx1pFQjGLLU0k IqNj4fy+I336g6vYmRho22PTryLla33e7Xy2GJEAaNaTvUWJAeHLJ8bjkQKRFQFj8Ka+J8mopjLI Vx9ND0z2Dr71fVbDTqeUpaWmb6dKjMlXfSWmpDvueCf0Sp9R6+PLMRX30oeP5ylmh5HsaJJ78EyN ZcuPD5PXZVtcDz6B+fgd9A/H2zPrboC6g65DWFAxW+7VJBGryWMwRonsUfhpqoFO73d5Cqc+fGsI rOt/YueopLm5LS9yD3FY49IeEFVEVUX4IdtCXtXlPkgvPHKeWoGsZNaj6Q0YOhS+fVra779ocW+K iO/t7n/qOr+Pz4f9syJQfSn4ygFH59vVpfAdeYj0btP5dffop2Wf49n/AKuh8fP3zhIHQv1JzHvC k4XXVQc8esTsuxR1pPP29tZcWD/Hv/0PP0c65mb1mdPsVrxI+XT7I+OfAhYtkzbvP/DzY1UBnn3f 6bjn38eeoDs5Cy8E+ZacCP8AjKFBP/6iOv8A7yx/A+mh6ZopbW/W7TKebUlYX/KKSygqSQflrwdT 0SPkEn4zZeJ6deH4eqztOGlUkunn1sirfFhW18yV7EmOqMpaJa4iX25CEq825Da0PNuAONrSoAjZ 1B6OfdWakpciyjEqLsjkcNIbk26J+R2kosyOGK8YzakgiTzZSlFFUkbLtQS11d9e+2cRYyUWOZRc 976BLWWEOoFiP3ChPMKr08pJoKmosmEbuUURXB7uRqa1UNuxtK6velNQmps6JEdmPnpmK3IfbaXI dP6NspWXFfwSftlgbgX6c3G2kMVt3u8tndryPJRaVthEVIhw0tuAOxUrjuJW3IQhtQ7J/Yc7B66+ cg75q45ncScqbxx5OS6FazfzIcRxwFJlVi1fiaqYn7gplVz0Z4EE9Fakk+STljT0K8rnlj05aVLm SjKvdQj/AMh75a1+b65OvsssQJL5JKy7Lp1177jiz5OuqccJ/aPXo6H8JwKfuvmmGblYrDscxx+O 7IomrbufjQ5lBZHAyCEVe6SxJE1p52HJjOuMuOshDlG2QIiqvu6xswzaFtliOW7fZLLgYpePtsXT lZ2syJcS7rwm0UsZ7aJKYiONNyo77TboNvHLjC4JLwibXVNJU0cZEOpr4dfHbSEhuJGYjpPQ68lB ltAUoj7qIJOfUxjLoWmWo7YMsNNsstigNtNALbYCicIIAKIIoiexERE1Ue666+4brzhuuuEpG44R GZkq8qRESqRKq+1VXTGMZ7NevTGMY011DetB07kvW5+o73r1bs2u2SPGTW2bAdQFp79qTGdSUSIU 2Oo+cabDdYlxnAFsPIUO8r8+q70CbtwtJstw48jz9z4wClyVFlKpew6syorWpq2jMthc2vjgdJto 7Z8G+jNaaKVPuWNc9VtodQtt1CHG3ElC21pC0LQoEKStKgUqSoEgpIIIJBHWaD3z6dcC33p0j5BG +DMkhMmFJl1cyyltXqqEQRpKkgpZ1SuKpuV0k0EVJxyI9EkOE/rd2zO/WbbLWqv0cj4Rx+W6JW+L WDzq1c1ORQ5EZBUlrrNGxQW58cFIkEG5TUpgEZ1TJqba0obKDc0ljNqLaskszK6zrZT0KfBlsLDj MmLKjrbfYeaWkKQ42tKkkAg5ND6VPqVsyhW6F6ipCY8olmFV8nssBEaQVK9tpvcYcZARFcHaEG9g siOodOWUVjxfsF5M9Vf05tX5DRZbxwszC1Hd1+5LnauPGNq+yOhClOfhW0jwo7SQsJIdZSK+Q6pZ ksNOOqlJgo2/Tdp0HYLDVtyorHXdgq3SzNrLOOuPIbI/1XEd9tvx3R+2xJYW7HfbIcZdWghRqdmV nUF0RZsk2K6R49YyUAZbQSJ2C5jGbVVCPPj9zawbQGkLtbModzDTxShSXYZk6/ZxEsdjesPD1iSW hC9gR1MorhR4eaYpIc4Q34UhEcSXWm6oorgDKqpa+GkuO3KEWmbjEGdCs4cWxrpcafAnR2pUKbDf akxJcZ9AcZkRpDKltPsPNqStt1takLQoKSogg5+LYKGp2mjuNbvoTNlSX1bOqLaBIBLMyusYzsSZ GcAIPg9HecbJSQoBXaSFAEVr/S764uRPT29E12zU/ufGReSHtZmyD+MpmlKUXX9anO+X4JXai4uA 6FwH1A9IYcUXhYM4e5v44501hraOPL5i0jhLSbKtcKWLiklONhZhW1epRdjPJ+UpcHnGf8VKjvOo HllpOxnUttzv7U/B8ZxioyxYRjd4RbuNHIcbJrsluVhuCDN5VEJGhm02khpleJ8OMhj31u7y9Pef bIWaTpAPWmMJLEqfMapt0GG3BcQooWIApO01mJICgDjisOupzClyFEuytH6pfT9denblK01KYFSN esFvWunW3ioJsaF59Yj+fYATLhn/ANrNbSVIRIbWELcSAo63ZbQ9Qnp/0v1EaJK1Da4yWpjHuytc v2W0fmOv2pb8W5cR0gq9tzpLcuMolmUyPbeQsBIFZPm3gvfuBdyn6hu9W8z7Ky5U3jLLv5RfVri3 ExrCvkkFHTobWl6KpZfiyG3mFhQbDi6r+q/pkt9mMml5Hj0J6ZtlezXHaqYwDjv4OSZCk6tDaF8p WgbLvGqmOF4cuKItGaS2nBKyjpl6iavdvHotBezGYm4lNDBuyiPEDXw/HYQW0u61Pko4bg9i2UVt O+NIInAFYzgEOG8YxkPNSs0xjGNNMYxjTTGACT0B2T8AD7k/uyTH0T+hm25bsYPJHKVZKq+NIEkP VtPMacjS90kxnSFAtLCHWqBl5BafcISbBxDjCP8A27bvv59trtpl27GV1+IYbWuT7KaaE++QmMCq hCQjIs7WUIGESDGQkVxwkU3DUI8dt6S6yyeE7g7hYvtljM7KcssG4VfEBRZZRQKbZTCElYr62MpC UmZIIVQAFUBsEN982o7TrobCfTN9MC4DQ9Qu5QEB+XGkwuOIr6FF1iPJQ7Ctdj6UAlBfjrfq4JHu FTT89Sg0tDRVMnn5YMGHWQoldXxmIUCDGZiQ4kZtDMeNFjtpZYYZabCUNtNNIS22hCQlCEhKQAAM /VnYX2Z2potmMApsHo+HvUxKXcWato09dXkoG/hC0fFFJR8Um22YzRGaxoMeLF8Q0ZQyom3a3Mud 2s4tsyueWfWySNVVyOK41UU0YjSDWskqCheEJm9IdEASRNfkyewPG7BYxjNp61tqvl9WD+kTpn9i 2u/455GyMTJO/qwf0idM/sW13/HPI2RiZ11+qn/aG3Y/rU//AIWLq+jpr/mJ2x/qzH/xEnTLpGUt 8ukZNT0Zf67P3b/x7qIfpEP1P/vA/gnTGMZapqtPTGMY00xjGNNQZ/Vc4p/Ldp0bl6ui9R9ihyNV 2F5tHQRZ1SW5NO88oD5VKgOy2ApRHQgISO/IAdc+lZyt/J7kzauKJ8nwg79VC3p2XF9I/lBrTMh9 5DKSeg7LpXZa3QkeTqa9oqJDKRkp/rG4qHL3p837XI8cSLqurF7LroCQpz84oQZ7TLX6hU2O3Ign r56kH4JAGVlOMt4tOL+RdP3ysLrVhqOwwLUNoJQ443FkATYavkfsyohkRHUK/ZUh1aFgpKgageoZ p7p66v8AEt24LRs0GUy4OQ2CMiotuA6P4P5zCDhODkPwXTs1QkJEk2jR8LwiJalsS61vr0rZPtfM dB28xuNNoYSvKimBtEl7hswuV5BhiY2FciooqrFa4HPylVbheM+Nrt7X7Rr9HstS+iTV7BUVt1XS Gz5Ieg2kNmbFdSf1C2H0K+QCO+iAexn2ct5YfZlMMyY7gPR5DTb7DzZIbbrLoI404BCqoQGBCQki qiiqKi8LqrF5l2O87HfbNp9hxxl5pwVE2nWiUHGzFfMTAxUSFfNCRUXTGMZ7devTGMY00xjGNNM1 u9Rnph479R+sqq9miIrdkgsvfyd3CFHbNtUSFp+EOK/YVOrnFhJkV77ntr682y06lKxsjjOCybGM fzKjsMbyiph3dHasFHnV09pHWHm18xJPYbTzRoLseQyTb8d4AeYcbdATTmseyK8xO5g5BjlnLp7m teF+FPhOK28y4nkqL7QdacFVbeYdFxh9ojaebNsyFaonqB9L3KPp1vFQtvqlTdekvuIpNxq23XqK 1aSr9hKnvHygTfApLkCZ7byST7RebAcONeMuVd94f2eJt3H2wzdfuIpAWqOsqhz4/fa4VnBX3Gnw 3R2FsSG1pB6W2UOJStNuXaNV1zdaKx1nbKavv6G2jrjWFXZx0SYshpY6PaFglDiD0pp5soeZcCXG loWlKhBn6qvpv3+jps964NRN2nU2/dmWGmLKpOy0TJWVrNSpI872ujoV37QH5mw0g+SJgSt4VE78 dF2ZbVWB7h7JS7q3oqx9bRIEGQ8OY4kbBeKkiA/EVuTbwY3CkEiKg2kVpE9YYkttvTltK2V6ucT3 Lghgm78apqrqxaStWdNZZXE8nF5PDVia1JQ49XMkcoJMSVKukuL+QejmbUNN5fSt6+dE5xahanvC 4Gi8mkIYbhPyPaoNmdCEj3aKbJUBHmOr8u6aW57/AGUiG9M7UlvcXkvivQ+XtZl6lyBr0O/p5SVe AfT4TID5A8ZlbOb8ZEKU2pCFBxlYS54BuQh5kraVT/IfiPlKg9Gkx3SCCFsvsPNK6II/ZcbdbWOi P2VIUP0IyVH0qfUd2PRV1ujc4vzdq05IbiQNw6VK2bX2+0IaTZEkrvKxlHYUpRNnHQAW3JSEJYzY mw3W/T5LBDbjqGjQH2p7KVQ5fLhMPVFoy6ngrEzKsJso7CmioDlqyysJzlCnxYqA7NcwTero6tcf mln+xEiay7Ce+E1xWNMdatK55pfFSVidiLgvvIHmbda8762HCjBkyVNqGHDz39MPkPU5My84VnN7 9rq3luN6zPdjVe2VzTjraW2GJEhxqmu2o7anXn5a5NNI9tsNs10h0jyjR2XT9r0yeazbdbvNasP2 imJeVcysecShZQpxlMtlr32fJJCXmS40rrtKyPnLgmq7ZrW8UUDZtRu67YaGzZD8G0q5LcqK+g/c ebZJbdbV2h1l0IeZWFIdQhYIHHsWmantsV6Hs2uU17GkMqYebsq+NKK2VghTfuONl1KD2ewlafv3 98zjcX0fe2+YkWQbXZO9hqWIDMYr1AcjxR9t8UebdrHElNWESO+h94qE+wiC2TfqkdpoEbPDMB65 c/xMRo9yMcaytYBrEenIS0GTMmyvhONWDaxnIMp9lR7SQ4UGSTgn60+44amFNzGWobD0SelSzbLc nhXVG0q+5r3Lmpc+f3O1VpDdB/iFg51+N9P/ANIcR4PtcOxFrB8vGTuHIU1nvvv5jzNtfjkf/Ete PXx11keH/Rv7wi6KRsy21dYVU7nH5+UR3UT3qLLeLSQJfmRXx5+dNb3Z6/tqibJZGJ7gtPfogzCx x9tV/wCZ08kjkP7UZL9mqv2Zw4v9N/NfMMuMxougXk+FJLSzezo5qNfZjOSG4zkw29l+HiymYynP ckNVqp032kOFmI8pPgbLWs+lj076dYMW2t8RabWWUZKkMTUVypL6Eq68h5zHpBV34jsr8j8d95nW JDiQGERoMWNDjNjpuPFYajsoH36Q00lCEjv5+Ej5zY2FejZfGU2/uJuIwcMD5Otw6A74z4J2KifC 9y2Ax+75YkKUz6oiCQuIpKg4Fl/pA2VjGzgmBvjLMOAsMrmteCyS9yL/APV1Lhk/2p2kJLbMoqqq E2qJ8qML02fTW03jp+v23mKbD37bIyo0yLr8Rp1vUKeW0Ash1Ujwl7Gpp8Bxp2VGrIhCfbfrZCCS ZQmWWYzLUeO00www2hllhltLTLLTaQhtpptAShtttCUoQhCQlCQEpAAAzkxliu2+1eB7TUY0GCY/ EpYZKJzJA98iys3xTj1m0spCuS5r3mSgjrvgx0JW4rLDPDaQKz/cvNdz7krzNLyTbyh7gisF2sV9 cySovq9dXsIEWI1wIoatt+M+Qo5JdeeUnFYxnG4lwgFtwIIIJCkBaFD9QodpUPjvxKVp6V0SFgeJ 2Eq8JyiKv0Jxyv8AaqJ/aqawVE5XhVRPpXnhP7EVf7EXXJjGM868ar5fVg/pE6Z/Ytrv+OeRsjEy Tv6sH9InTP7Ftd/xzyNkYmddfqp/2ht2P61P/wCFi6vo6a/5idsf6sx/8RJ0y6RlLfLpGTU9GX+u z92/8e6iH6RD9T/7wP4J0xjGWqarT0xjGNNMYxjTXhSUrSpCgFJUkpUkjsKSodEEH4IIJBH6jKqv rC4qVxD6guQNbYjGPS2Vs9s+uJCPBr8l2B1yeywx8BJbgvuSa9Pj2AIoBPkCBaryJj6qvESLvQdU 5irovdhpdinXdgfaR2pev7A82mvekqS2T7cC7S1HYW44lDa7dxCQpb6eoWddm2i5zsrLyGEx4lxt 1LTJWVEe506UxGJkLCFwqi01DJq2d9ypUompddF+4SYbu7Fopjyt1WexfwedQi4bC3A1lUTypyiE 45KF2sb96LZqvsTWVPpo8s/y/wCAxp8+SXLzi22Xrym3FFTi9dntmx1+SCR/skeVhWJSVKUj8sBP ihxoGRPK2f04uWFcdeoeq16bJ9mg5Mgv6nOC1dNt2wSqdrkgjo9rVYs/lo+UhKbJTi1eLQBsmZkn RhuR/wDImxWOBKf8a5ws3MLte4u5wgqWmTpnyRVU1F2jkV7ZOlz4sliVwqqJImP9W+3/AOAe89+c ZnwqnLhDLqztHhsTtHHRtmEVEQEJq5YnuC0PCtxn43KIhCqsYxkr9Rl0xjGNNMYxjTTGMY00xjGN NaAeqf0E6FzsiZteoCFovJhQpxdlGjBuj2R0eSwjYIMdICZbqleP5xFb/F/Yym5iUpCK/PJvFW+c P7RM1DkDX5lDcRFEoD6CqHPj9kNzayagGPOhvAdtvsLUn7pWEOJUgXBcxTy7wrxzzhrL2rch6/Ft 4hC1wZyUpZt6eUpCkJmVVilJfiPo8uylKlMPABD7TqP2cg91F9FuJ7r+u5Tg/qWHZ+54kiQQNK1j 2SvKnKpbRo4EsGe6ScrbwmSJ0yMp8WYZi+zMfYXq5yfbP1TGsx9cyvBw8NhhDdRy9x5lFQUWskPk nrsFoPJKuW6ItiIjCkRREmXayfAXqb5Q9O98mx0y2XIo5Lza7rUbNx1+gt2kqSV+Ufy/9lMKAUt2 EP25LffSi4322qxB6bfVfxv6kaP3aCR+S7hAYbXfaXYvI/MYKldpVJgudIRaVi1pPty2EhbfaUSm WHCAqET1R+hXkPgB2ZstGJG78Z+6VN7BDjk2VG0r5S1skBkKMdCP9QWbIVBd/ZLhjuLDI021Tbdl 0a+rtn1G6sNfv6p9EmBZ1khcaSy4hQPiVIPi6y4B4PR3kuMPtlTbza21KSYKbZ747z9I+WrgWf1F rKxaO/zPw+1c7vV4rrhItvhlopORhbcJDdbGM89TWBeKDoMyi9bjzQ3D2b2k6osXTNsJtK2Nkj7P ELKqxvt8eS2AqlXllcgtyCcAVBs1ktNWsFFbNsnYyerP3JsZFb6VPqOa5v8A+WaLzYuFqm5LDMOB toKY2s7E+E+CBOKj4Udm+QAQ4o10l1X+heYW4iMJT2nW3m23mXEOtOoS4262pK23G1gKQtC0kpUh SSClSSQQQQSMuH2z3WwbdzHmskwa7YtIaoATYhcMWlRKIe5YVtXmvjw5I+fapITEgU8aI/IYIHSq l3D2zzLa29dx/Mqd6tlIplElDy9W2kYS7Ul1k4URmWwXl3IKi8wS+FJZYeEmx98YxmxdYFpjGcbr zTDanX3W2WkAqW46tLbaUj7lS1kJSB+pJAGeFVBRSJURETlVVURERPaqqvkiJ8668oiqqIiKqqqI iInKqq+SIiJ5qqr7E1yYzGGzc0cV6hFXN2DeaKJHbSVLXHkLtFgD7kM1LU55XX7ktk/wzCcf14el CVYflTHLDKpxX7ftK03kJtvz7A6/Eu6kiL12R+173j+vfWYXbblbc0ElqFe5/hVLMfVEZiW2VUVb JeVV4RGmJk9l1xVVUREAFVVXy1l1Xt7n15Hcl0uD5fbxWUVXZNXjV1YR2kTzVXHokJ5sERPNVIkR Nbd4zoNBynx1s8dmTR7lQzGpHgGQuc3DecU50EJTHn/hpHmokAILQWSeuu/jO+JUlaQpCkrSR2FJ IUkg/YggkEH94OZRBsq6zZGRWz4VhHIRIX4MpiWyQknIkLsdxwFEk8xVCVFTzRV1jcyvn1zpMWEK XBfEiEmZkZ6K6JCvBCTb4AaEK+RIqIqL7U1X0+rB/SJ0z+xbXf8AHPI2RiZJ39WD+kTpn9i2u/45 5GyMTOvJ1U/7Q27H9an/APCxdXu9Nf8AMTtj/VmP/iJOmXSMpb5dIyanoy/12fu3/j3UQ/SIfqf/ AHgfwTpjGMtU1WnpjGMaaYxjGmmY85Z0CBynxru3HtkltUXbNdsalKnQCliY6yXK6YO0r8VwrFuL MacSkrbcYQ4jpaUkZDxnw2ddDuK2wqbFgJVfaQZddPjOJy3IhzmHI0pg094OsOm2Se8SXX2V8+XV WEG0gPFHnVsyNPhSAXg2JcN4JEZ4F9xNPNgYr7lFNU23m77Qtuda8n6nZtN2Jxoq8S3JrrvX7JSD 2hQPi7FnRD2lQICkFKgR2Mtr8NciQuWOLdG5DglsI2jXq+wlNNnyTFs/ZDNrDBPz1FsWpTA8gFFK ElQBPWQGfUn4oHHvqDk7NAihmj5PqmtpYW2jxZF6w4qv2KP8dJL5fai2bvQHYtW1EqWVnN0fpT8s otNE3PiGymJMzUrQ7TQtPOgLFFe+21ZR2UqI/wBBCuGTKUU+Xi5br8ylKmwanOkOxmbJdSe4exd3 IMYd29PrYBPKoDJtcdJ+yoZwiSoLaW+NyJrqKPynjdhN/K4DizrqmgRN4On3BN5qdgTl07UGwmiy neUetvxYrryERCika1eQMQ2l7vktC1LP5PcfMt+Mx1f8v8S6o9+H2nlHjrW5Hfj7F/u2tU73l/w+ 1Y2cZff8PHvPs67vui7e2HdT3TU9oaI7Dmu7HT3TZH7wutmSUkfx7y1prIKF+aVaxd1D1iCqhQGr KE5NFU9qFFB5X0VPeitpqs1yjumYg2D1PaNQD4UJrlfLCISL7FGSTKMlz7uDXnXbMYxnL64vTGMY 00xjGNNMYxjTTGMY01wSY0abHfhzI7MqJKZcjyY0lpD8eQw6gtusvsuJU2604hSkONrSpC0kpUCC RkPnqw+myxcOWfIPp6YYg2Sy/Ot+NHnUMQZzhHuOO6hKdKWoElagtRpJriYTqlkQJcMJahOzFYzV 26+zuB7zY8ePZvUDLBtHDrLaKoR7uklGKJ61VT+wyZJVEVejug9BloAhMivgIimyNs91812lvRvc OtCik52BY1klCkU9xGAufVrKD3gLopySNSGiZmRVMiiyWCIlWmRb09rr9pPpLytm1FvVynoVjWWU Z6HOgy46y29HlRX0NvMvNrSUrQ4hKgR9us369Kvr63jg9UHUd5M7eeNErbZajvPl2/1hgJDaTSSp CupMFoBJNTKcS2hKeob8cD23JiPUt6PeMfUdVvSrKI1rXIEeMpun3qrjIE5KkgezFvY6C0i8rQUh AakrEqKhSjBlxipaXK8POnp05Q9PexKo9+pFtwpDjopNnrw5K1y/YQpQDsCf7aQ2/wCAC3q6WmPY RgpJejpQpDi6f9wNm97+j3LW85wu3nS8ZB5G4mYVLBFCciuOj20+Z05eMxHR4uwOyUj9bKcVtyDL GaPhRrUsG3Z2d6q8XPDcuq4UTITZU5WK2j4jMCS238q1xK1TwXn/AAk7jQoys2EYEcbmRSiL4si0 xxvyXpfLOqV+6aFeRL6hsE9JkRnAXYslKELegT45PvQp8b3EiREkJbebKklSfFSSew7BsdFqlTMv dktYNLUQGVvy7CwfRHjstoBUpSlrI7PQ+EpClKPwlJOVS+A+Z+TeEdmXtmhbI7SV7JZOxwJqXJmu 3cVKu0wLKoLjbU2S6kLbhusKYsYpWtcSXHUpRV2X1GerDk/1G3Dy9jnfk2oMSEuU2kVLrjdPCQ0A ll6aokPW9gop/EOy5ynQ3IccEFqHGDMdqUsD0imOhtt8KW2Hzk3KHthsUUZxBxyzeRs0O7bszM5U KqB0O1+C6w9NF9wIsR6a23Jmxo3Tegu9PcD4OrMqhrt6XdLeuZAKV/XtK4ChTuV4CEaZZG0fczNb eZiEw2UmU1EcOPDkSX86/VKoaN+ZQ8H69H2aZHedjubZsYkt0hUxIcYdVW1sN+LJnNOtoEiDPXNQ w4lbanIah2kxXcheqLnzk6WuTtfJ+zuNqQ4yK+nmnXKwR3FKPsOwKBFbFlpSFeAcmNyHlIAC3FZg LGV9bm9Se8W60p48jy+xh1ThErWOUD79NQsN9yEDZw4boFPJvhO1+zdmyEXlRdFCVNTm276fdqds 4zQ0GKwJVmACjt/dss2108aJwbgS5TZDBRzle5muahsKnCE2vai68kkkkkkk9kn5JJ+5J/UnPGMZ ojW6dcrEh+K+zJivOxpMdxDzEhhxbL7Dzagtt1l1tSXG3G1gKQ4hSVIUApJBAObM8Y+sX1DcVS2n aPkW6t64SGHpdLtb52WDNaYP/wCEL1uJVjAjuJ7Q4KqdAcKT2lxKglQ1hxmQ45luU4fObs8VyK6x 2e0YuDKpbOZXOqQoqIjhRXmkdBRUgNt1DbcbImzEgIhXgr/F8byqG5X5LQ1F9CcAgKNb18We0glw vIDJac8M0JEMHG1BwDETAhMRJNjvU36h7P1Lblq+83VDC1+4ptCrNPso9Y8+5XTJcC+2W5XYQm5T j8mKw6m/QwmM/JlOIVGUsvkOBCNccZ9WDczK5lTEdEBSFuF0mVV101zyUlCCEuzIr7qUdIT02lYQ FFSgkKWolkOSW2ZZBZZLlVk9OuLh71qzsvVmFelSUabZ8VxllYjPeYNj3kCB3EimSKREq+KKgrMT o6/Hsar2YdTVNerV8D1h9Go0ZXDc8MHnUlPKIE4XYJKXAqgIoiKInysukZS3y6Rlmfoy/wBdn7t/ 491Xj6RD9T/7wP4J0xjGWqarT0xjGNNMYxjTTMe8mcrce8O6y9t3JG01urUbTgjsvzlrclWM1Ta3 UV9RWxkP2NvYraadeTBrYsmSI7L8lbaY0d91vG3qW9Sek+mnRF7RsqhZ7BafiYelabGkoYs9otmG 21OALKHVQKSs9+O9fXbjDrNcy/GYaZmW1hVVk+stzBzRyJzpuE3dORb5+2sJDr35dWtKeZodbgOK SW6fW6pTzzNXWsIbaQQlTs2e62bC3m2NrIlz5EPepnq1x7Ytv8G6ONFyfceXGF9uoceJKvHo74Ic adkbkcwkK5IEheh00dxiXKjfyl+TXxnob8uVnTx0v3u8zn4QXMiTjmARZBMnaNtCtlfPsn2yIdCD 4EwjbBCTUu2fB6LGkfydmPOkNS2Yu0XrU9ZFN6nXtdpdZ0R3Xtb1KdOmVt7sEpt3bLRVhFhNOIeg VrztVSRW3Gn0Ow02Gwql+MSWibBWlyIdC/NfiUeSvAqCijyPiVAEBRT30VAEgHrsAkA/Jz1xlJef Z9lG5uV2maZhPbsL+3Jn1qQzDiQGUZisNxIkdqNCZYZBqLEZZjNkQm+4DQnIefeI3TuAwjCMc28x muxHFYRwaSrR5Y0d6VKmuq7Jfckyn3ZEx150nZEl1180EgZA3FBhplkQaFjGMw3WWaz5xv6o/UBx MqI3pHKm1wa2DGRCi6/ZzzsesR4aFtqEeLrewptKWEPFpLSX4MKLLZaK248hkLV3KtwH9U3Xdhkw tc5712Pp0+S77De96q3Nl6mVrVLW2q7oZL068omkNohRPxtfM2RmTNkuSpUWhrWXHGoLcZvjbDqU 3i2mlxTxvL7CbTsE2juLZC+/dY5IYBU5jhBlvK5WoaCIlIpZFbM7REPWPDRQXS243T5tRudGkDkG KwYlq8Lit5JRMs1F+w+aLw+c2M0gWKgpEQsW7FhE7iI/V+9UNLnFTbVV9WQLujsoFzTWsRifV21V Mj2FbYwZTaXo0yDOiOOxpcWQ0pLjMhh1xp1CgtC1JIOfQyr96T/WJvHpr2OPCkP2O0cU2chKdk0d ySXPwKXXSp2/0/8AFOpj1V/HLjjr8VLker2NomFb+1JRVXVLZW0feNV5J1Oj3jSbmJf6vscJM+qt Iale280VrZeYeacSh+HOgymn4NlXS2mZtbYRpMCcwxLjvMoui6eOpLEd/qN44LaUWY1DLZ5DicmQ L7zDZELY2lVI7WisqZ10haWQjLT8GSYRpzDXjQn5tRu+/T/lGyFyyEw1usUtHTCiyePHJll5wUJw q2zY7nBr7ZpoSdRhXXGZkcTkQ3nPClsxO14xjJHa0FpjGMaaYxjGmmMYxppmOeWaXju94+2aJyrW VNrorVa/MvI9yhKorbEVBcTJae8kPRJjKwlUOXFdZlR3/Bcd1DgCsyNkQv1SudX6Oh17hChmPR5m zRxse2OR3ZDCjSNyX4dbWqdYcQ261OkxZq58GQFpcYRDcU34qSTqXfPcGj2x2sy7Lb+HDtIkatch RqWe209FvLGy/kUGpfYeE2348p55PXGybMUhBJcICEFTW0NmcGudxdycWxijlyq2VIsW5ki3hOOM yaaBXL65Ms2H2iBxmRGZaVYhiYF64UcBJCJF1DTyDZ6vM2e5jaDHsYGhRbWedXg2j4fn/l631+zK sHUtMl+Y+349OPoVJZiiPDcdWIyTnR8Yzre2E1yxmypzrcdg5T7j3q8RkY0SMJkqjGiRg/JxojAq jUaO3wDLIA2CIIpq/wCgxG4ESNDbN50IzLbXjSXSflPqAoJPynz+W/JeJFdkPnybzpG4S9xLpjGM +PX1aYxjGmmMYxppjGMaaZdIylvl0jLVPRl/rs/dv/Huq0/SIfqf/eB/BOmMYy1TVaemMYxppnX9 s2ij0jWNg3HZporte1emsb66nFp58xayqiOzZjqI8dt2TJdSwysMxYzTsmS8UMR2nXnENq7BkTH1 WOX3KHQdP4ZqpiES99sFbLtTLT0ZTydX1iSwqohS4rjTj7ca52dTVjEmMOR1+/p8iN5usuyGs1hv NuRE2k2yy7PpTbb7tHWEtZDdUkCfdzXW4FLCc7CF3wH7OTFGWbXLjMJJEgUVGV1sbaXAJW6G4mLY RGNxlu5sRSxlNIinCp4bbk23lh3iTfjMV0eQUUXeG3pasMKqK6mokPUVznsfqG5SveQ78GLFeV+V 6tSBRU1ruqQpEhdRUpV5LDskCQ9OtZSSluZcTbCUwzFjvMxGMG4xnW9v763yi7tcjv5z9ndXc+TZ Wc+QSE7KmS3SeecLhEEBUiVG2mxBpltAaaAGwAEv+o6WrxunrKCkhs19RTwo9fXQmB4ajxIrYtMt pyqkZdoorjhqTjrik66ZuGRKxjGcRrlNMYxjTTGMY00yST6dHqbf4n5FY4n2ib1x5yfbxosNTqHn Bru/Tvw1bT2LZZDntwNgLcOhufcZ9pl38mtXpcCDV2Jkxt4zO9s9wr/avN8fzrG3lCxo5oPnGJwg j2cA/wAnYVM3tRVKHZRCdiv8IptI4L7ChIZZcDC9w8EpNysOvMMyBpDgXMQ2RfEBN+umh+Ug2kTu 4QZdfKFqSzyqA4oKy8hsOugV0jGa1ekTl9zm7gDQd0sJiJmys16ta3FfvRnZKto1xf5bPmzm4jUd iJJvmGoezCGhhpEeLdxkNo9rwUrZXOyfi2SVmYY1QZXSuk9U5JT113XOGiC56pZxGpbIvAhEjb7Y Oo3IaUlJp4HGi+UCprr7ZJQWOKZDd4zbto1aUFrPp54Cqk2kqvkuRXiaNUFXGTNpTZdRER1ogcH5 JJpjGM57XCaYxjGmmMYxprjedbYadfdUENMtrdcWo9JS22krWon9AlIJJ/QDKnHqi5Cl8nc+cn7X JWhTbmzzaevDLinI4rNcKKCA6x2pQSmXFrW5jgR0hT0hxYH7WWfOaNmi6hxXvOwTVpbjxKKRHWtR 6AXaLaqWQT+nk9ObSP4kZUHJJJJJJJ7JPyST9yT+pOVaekoy19uJtrgrLyIxKfuMqsGBc4UjhgzV VJuN8eYcS7dGy7kTuFxO0lRFGyX0fWLsnJ3CzN1rl+OzVYzBeIOUQJRu2dmDbndwhcxapXBQVXtI F7kRVQvGMYyqLVmemMYxppjGMaaYxjGmmMYxpp//AL9//wC+XSMpb5dIy1T0Zf67P3b/AMe6rT9I h+p/94H8E6YxjLVNVp6YxjGmmVofqPbbN2f1W7rAkOsuwtKp9S1Km9lJSpuEmgibLNafUVqDjyNg 2S6BUkNhLXtNFBU2pxdl7KmnqpmzZ/qU52fn+Xvt8rbxCb8++/wVbfzq+u67/wB38vixfD9PDx6+ Osrz9I7cvxNpcPpWSdALnPGJEkgVUbdj1NJbkkZ5E8iE5U2NJEV/3kQTTzDU7OgSpZlboZVbuo2Z VOFPsRxNEU237O5qhWQ0q+YkEaJIjkSfoSiFfIvPAWMYymPVtmmMYxppjGMaaYxjGmmMYxpqbz6R u2zZGv8ANGiPus/l1TcalttYwEkSDN2GFb0946tZWUrZDGsa6htIbSWnC6VLWHUJbmMyAb6TU2aj nDkOvR5fl8rimXNldd+H42Bt2qMQPL9PL2LGx8O/nrz6/XJ+cvx6Hrl+36cMLbkE645TTclpkddV SU2GMgsJUUQVf91HizWYbaJ5AEdATyHVJHWPUs1e/wDlzjCNg3bRMetlbbRBQHnqKBGkqaJ/vH5M R6U4q+ZFIU1/O50xjGS31F7TGMY00xjGNNaievCPYSvShywxVeZnKZ01TXt9+ftt8hak7J66BPX4 VD3l8f6vffxlXLLhXKdBH2fjrcqOSz+IamUM5YZCPcU49Db/AB0dKUAEqX+IjNFAAJ8wOvnrKfUh h+K+9FksuR5MZ1xiQw8hTbzD7K1NusutrAW2424lSHEKAUhSSlQBBGU9ekmo3mNwNu8kUyKPZ4dN owb8+xt6iupM9w+fzUJ4MiaFfeqMJ7h8rWPR+XLL2DZ5j6AKP12WRbkj5TvcZuqeNCAOPzlFk6Fx eeOEV9feuuLGMZW5qwDTGMY00xjGNNMYxjTTGMY00y6RlLfLpGWqejL/AF2fu3/j3VafpEP1P/vA /gnTGMZapqtPTGMY00yr36+tfOu+rPlphEV6NFtJ2v7BEW4ytpuYLzVKOwnSoy1JCX2TbvWUdbzR UgSo8llSvdZcSm0JkJf1aOL3mrTjPmaG24qNMhyONb9ZcYSxHlw3bHZtWLbHQkOSLCPK2xMp/wAl tNtVMFohpS0+7CTr8xCTkuwzttDaJ17CcopskkI234jq1rzU3H5qCifKRpo7qNOkEKKgMwjcPhts zGYPRDlUbHt62qyW4jbWX45bY/HUz7GksGnYd5EUlX5KuOhUSIbAqqKb0sWw5MxEoa8YxlGWrl9M YxjTTGMY00xjGNNMYxjTUy30itfK7Pm/anYryRGg6Pr8GcplYjumdI2SxtYrMgpDbjzArqZ6SyhR W0iREW6lKXmiqbLNHfp48XvcaemXVJM5txq25ImS+SpzTjjDyWol/HgxNbEdbI7THlapV0dmph1a 3WJlhMQsoPbSN4s7EXSliEnCOn/bWmnNEzPk0z2QTGzb8J5tzKLCZkLLL4L8oH4sOyjQ3RNEcAo/ YYiYqKUO9TGVRsx3x3Bt4TiOwWLZqjiGB+I0beOQIlE68wafJJmTKr5Epsg5Ahf7gIhJCVjGMkNr ROmMYxppjGMaa9VJStKkKAKVpKVA/IKVAggj9QQSDlVf1i8Yy+KvUNyLRutSBXW90/tdLLeYLDU2 DspFu8Yn+65HgWMqdVBxBKS5AcSelJUkWqsi5+ppwC9vmg1nLWuVypWycftORLtEZppUmZqTzzkk uKW46ham6aW9KkJjsJefeM9fg2QhXUM+uPayTuLs2/b1MZyTe7fzVyaMyyJG/JqPAONfxW2x571C ITVn2oiuF8GeG0qk4oOS06NtyY+B7sM1VnICPS5zETHpDrxCDMe18cJFJJcMlTsQ5KOV3cq+GPwi puIiAhhX9xjGUR6uk0xjGNNMYxjTTGMY00xjGNNe7aghxC1NodSlaVKacKwhwJIJbWWltuhCwPFR bcbWAT4LSrpQkzY+q36i2WGWValw3IU0020qQ/ru6l99TaAkvPFrkJpouukebhaaab81HwbQnpIj Jxmf4NunuHtmtmuBZZa4utykNLX4Lcab9eSvWSsL1jxGnO/1b1yX4Ps7PWHuPzy5wfM9tcE3D+Dk zXGKzI/gn1pa34Rbcc9S9e9W9c8Dscb7fWfVIvi+3v8AAa5/MTUnf87B6if6mcLf3d3n/MbH87B6 if6mcLf3d3n/ADGyMTGbA/Go6hv6WMr/APYi/wCV+j+/511g/wCLXsT/AEY4z/4JH+Z+j+/511J3 /Oweon+pnC393d5/zGx/Oweon+pnC393d5/zGyMTGPxqOob+ljK//Yi/5X6P7/nXT8WvYn+jHGf/ AASP8z9H9/zrqTv+dg9RP9TOFv7u7z/mNmN+XPqFcuc2cfbDxru+j8Sr17Y2I6X36mn3SDbQJcCZ Hsa2yrJb2+zGWZcGwiR5CUvxJMWS2hyHMjvxJD7LmhmM+G06lN9bussKa33MyKxqrWFKrbKvlnDe izYE1g40uJJaOIousSGHDadAkVCAyRfauvsrenzZensINtV7eUMCyrJkafXzooSmpMObDeCRFlR3 RkoTbzDzYOtmK8iYoqe/TGMZo7W5NMYxjTTGMY00xjGNNMYxjTUkdD9Uv1H0lTCq36Tie9XCZQwL O11W9izX0NpCGw7H1zbqCmaDaAEIRCqYjSUgAN/GfY/nYPUT/Uzhb+7u8/5jZGJjN9sdUXUHHZaY b3Zy7w2Wwab8Wa0+52Nigj3vPsOPOnwKdzjrhuGvJGREqquk3unDYt91x5zbHF+91w3D8OI4y33m SkXY0y8200PK/JbbAGwT5IiI+WpO/wCdg9RP9TOFv7u7z/mNj+dg9RP9TOFv7u7z/mNkYmM9n41H UN/Sxlf/ALEX/K/R/f8AOuvX+LXsT/RjjP8A4JH+Z+j+/wCddSd/zsHqJ/qZwt/d3ef8xsfzsHqJ /qZwt/d3ef8AMbIxMY/Go6hv6WMr/wDYi/5X6P7/AJ10/Fr2J/oxxn/wSP8AM/R/f866k7/nYPUT /Uzhb+7u8/5jY/nYPUT/AFM4W/u7vP8AmNkYmMfjUdQ39LGV/wDsRf8AK/R/f866fi17E/0Y4z/4 JH+Z+j+/511J3/Oweon+pnC393d5/wAxs/JP+qlz9ZwpddP0ThGVCnR3YsqM9rW8LafYfQW3W3EK 5FIUlaFEEEZGfjPyfVL1BuATbm62Um2YkBgb8QgMCTtISFYqoQkPKEioqKiqioqKvPkOm3YtsxNv bPGwMCEwMGZImBiqKJCSSUUSFURUJFRUVOUXnX07qwYtbaxs41XApGJ8x+W3U1QkprK4SHFOmJXo mSZkpqEypRRFZflSXGWAhpT7pR5q+ZjGaGddN51x5zt8R1w3T7ABoO9wlMu1toQbbHuVe0GwEATg QERRETdjTYMttst9yA0ANghGbhdgCgj3OOEThlwicmZEZLyREpKqqxjGevX70xjGNNMYxjTTGMYT zVE+fTX/2T== ------=_NextPart_01CE48D0.77563960 Content-Location: file:///C:/23195AE9/20130323A_VHzpravaocinnosti_soubory/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01CE48D0.77563960--